1 VSPH 316/2015-A-14
MSPH 96 INS 31558/2014 1 VSPH 316/2015-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužníka Folklorní sdružení České republiky, IČO 00541206, sídlem Senovážné náměstí 24, Praha 1, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 31558/2014-A-8 ze dne 21. ledna 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 31558/2014-A-8 ze dne 21. ledna 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 96 INS 31558/2014-A-8 ze dne 21.1.2015 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Folklorního sdružení České republiky,(dále jen dlužník), který se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. MSPH 96 INS 31558/2014-A-6 ze dne 21.11.2014 uložil dlužníkovi, aby do sedmi dnů od právní moci tohoto usnesení, zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích v případě nezaplacení zálohy. Toto usnesení nabylo právní moci dne 16.12.2014. Protože dlužník ve stanovené lhůtě zálohu neuhradil, soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že k požadavku na úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč již sdělil, že nedisponuje žádnými finančními prostředky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením ze dne 21.11.2014 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby do patnácti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč, přičemž ho poučil o následcích v případě nesplnění uložené povinnosti. Dlužník, ač řádně poučen o možných následcích, povinnost uloženou pravomocným soudním rozhodnutím do okamžiku vydání napadeného rozhodnutí nesplnil. Dlužno přitom poznamenat, že ji dle obsahu spisu neuhradil ani dodatečně po jeho vydání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 1. září 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná