1 VSPH 315/2014-A-13
KSHK 40 INS 35046/2013 1 VSPH 315/2014-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice Jitky anonymizovano , anonymizovano , IČO 88173631, bytem Rychnov nad Kněžnou, Betenglova 407, zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. ledna 2014, č.j. KSHK 40 INS 35046/2013-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. ledna 2014, č.j. KSHK 40 INS 35046/2013-A-8, se v bodě II. výroku zrušuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové zastavil insolvenční řízení vedené k návrhu dlužnice Jitky anonymizovano (bod I. výroku) a dlužnici uložil povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč za návrh na zahájení insolvenčního řízení (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně toliko vyložil, že insolvenční řízení zastavil podle § 129 a § 130 insolvenčního zákona, neboť dlužnice vzala zpět insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Jen proti bodu II. výroku usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby jej odvolací soud změnil tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení , neboť je ze zákona osvobozena od poplatkové povinnosti. Současně se dlužnice vzdala práva odvolání proti bodu I. výroku usnesení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném bodě II. výroku včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Odvolací soud vyšel ze zjištění, že soud I. stupně napadený bod II. výroku usnesení neodůvodnil, v důsledku čehož je jeho rozhodnutí o uložení poplatkové povinnosti nepřezkoumatelné. Proto odvolací soud postupoval podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. a usnesení v napadené části bez dalšího zrušil.

S ohledem na to, že insolvenční řízení již pravomocně skončilo (bod I. výroku usnesení) a že povinnost zaplatit soudní poplatek nelze uložit dlužnici (byť je insolvenční navrhovatelkou), jež je dle § 11 odst. 2 písm. o) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ze zákona osvobozena od soudního poplatku v insolvenčním řízení, je obsoletní vrátit věc soudu I. stupně dle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k dalšímu řízení.

Pokud jde o poplatkovou povinnost v insolvenčním řízení, konstatuje odvolací soud, že tato sice vzniká též v souvislosti s rozhodnutím soudu o zastavení řízení pro zpětvzetí insolvenčního návrhu, avšak musí jít o návrh podaný jinou osobou než dlužníkem (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14.3.2012, č.j. MSPH 60 INS 21742/2011, 1 VSPH 295/2012-A-35); to však nebyl tento případ, kdy byl insolvenční návrh podán dlužnicí.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 17. února 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová