1 VSPH 312/2013-P1-9
KSLB 57 INS 6573/2012 1 VSPH 312/2013-P1-9

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Ku ery a Mgr. Luboše Dörfla v insolven ní vďci dlužnice Bohdany anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Americká 762/56, o odvolání vď itele . 1 CETELEM yR, a.s., IyO 25085689, sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobo ka v Liberci, ze dne 7. listopadu 2012, .j. KSLB 57 INS 6573/2012-P1-3,

t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobo ka v Liberci, ze dne 7. listopadu 2012, .j. KSLB 57 INS 6573/2012-P1-3, se v bodď I. výroku potvrzuje jen v rozsahu, že ást p ihlášky pohledávky vď itele . 1 CETELEM yR, a.s. ze dne 24. kvďtna 2012 (P1) ve výši 87.882,-K se odmítá, a ve zbytku se mďní tak, že ohlednď výše 69.072,-K se bere na vďdomí áste né zpďtvzetí p ihlášky; v bodď II. výroku se mďní tak, že v rozsahu ástky 156.954,-K kon í ú ast vď itele CETELEM yR, a.s. v insolven ním ízení právní mocí tohoto usnesení.

O d v o d n ď n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobo ka v Liberci usnesením ze dne 7.11.2012, .j. KSLB 57 INS 6573/2012-P1-3, odmítl p ihlášku pohledávky vď itele . 1 CETELEM yR, a.s. (dále jen vď itel) ze dne 24.5.2012 v rozsahu ásti pohledávky P1 ve výši 156.954,-K (bod I. výroku) a konstatoval, že po právní moci usnesení bude ízení o p ihlášce pohledávky P1 vď itele nadále vedeno pro ástku 853.869,-K (bod II. výroku).

V od vodnďní svého usnesení soud I. stupnď zejména uvedl, že vď itel do insolven ního ízení p ihlásil pohledávku v celkové výši 1.079.895,-K , kterou následnď ponížil na ástku 1.010.823,-K a kterou na p ezkumném jednání konaném dne 2.7.2012 pop el insolven ní správce (dále jen správce) co do ástky 156.954,-K . Vď itel se p ezkumného jednání nezú astnil, a proto ho správce vyrozumďl o pop ení jeho pohledávky. Toto vyrozumďní bylo vď iteli doru eno dne 9.7.2012. Protože vď itel v zákonem stanovené lh tď nepodal žalobu na ur ení ásti pop ené pohledávky, podle § 198 odst. 1 insolven ního zákona (dále jen IZ) se k pop ené ásti pohledávky nep ihlíží. Soud proto postupoval podle § 185 IZ, p ihlášku v rozsahu pop ené ásti pohledávky odmítl a konstatoval, že ízení o p ihlášce vď itele bude pokra ovat pro ástku 853.869,-K .

Proti bodu I. výroku usnesení se vď itel v as odvolal s tvrzením, že ještď p ed p ezkumným jednáním došlo k ponížení výše p ihlášené pohledávky o ástku 69.072,-K tak že z d íve p ihlášených 1.079.895,-K novď požadoval jen 1.010.823,-K , že úhrada ástky 69.072,-K byla zapo tena duplicitnď, že ohlednď pop ené ásti pohledávky ve výši 87.882,-K ni eho nenamítá a že zjištďna mu byla pohledávka ve výši 922.941,-K . Proto požadoval, aby odvolací soud zmďnil bod I. výroku usnesení tak, že se jeho pohledávka odmítá jen co do výše 87.882,-K .

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jemu vydání p edcházející a dospďl k závďru, že odvolání je z ásti opodstatnďno.

Podle § 184 IZ vď itel, který podal p ihlášku pohledávky nebo na nďhož se hledí jako na vď itele p ihlášeného, m že kdykoli v pr bďhu insolven ního ízení vzít p ihlášku pohledávky zpďt. Insolven ní soud vezme zpďtvzetí p ihlášky na vďdomí rozhodnutím, které se zvláš doru uje vď iteli, dlužníku a insolven nímu správci; odvolání proti nďmu m že podat jen vď itel. Právní mocí tohoto rozhodnutí vď itelova ú ast v ízení kon í.

Podle 185 IZ jestliže v pr bďhu insolven ního ízení nastala skute nost, na základď které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolven ní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doru uje zvláš p ihlášenému vď iteli, dlužníku a insolven nímu správci; odvolání proti nďmu m že podat jen p ihlášený vď itel. Právní mocí takového rozhodnutí ú ast tohoto vď itele v insolven ním ízení kon í; o tom insolven ní soud p ihlášeného vď itele uvďdomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 187 IZ pro ást p ihlášené pohledávky platí postup podle § 184 až § 186 obdobnď.

Podle § 198 odst. 1 IZ mohou vď itelé nevykonatelné pohledávky, která byla pop ena insolven ním správcem, uplatnit své právo žalobou na ur ení u insolven ního soudu do 30 dn od p ezkumného jednání; tato lh ta však neskon í d íve než uplynutím 15 dn od doru ení vyrozumďní podle § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolven nímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lh tď insolven nímu soudu, k pohledávce pop ené co do pravosti se nep ihlíží; pohledávka zjištďná co do výše nebo po adí je v takovém p ípadď zjištďna ve výši nebo po adí uvedeném p i jejím pop ení.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že vď itel p ihlásil do insolven ního ízení pohledávky v celkové výši 1.079.895,-K (P1-1), že doplnďním ze dne 13.6.2012 (P1-2) specifikoval jednotlivé díl í nároky se závďrem, že snižuje sumu p ihlášených pohledávek o ástku 69.072,-K a trvá na jejich celkové výši 1.010.823,-K , že na p ezkumném jednání konaném dne 2.7.2012 (B-6, B-7) správce z celkem p vodnď p ihlášených 1.079.895,-K uznal 922.941,-K a pop el 156.954,-K . Protože se vď itel p ezkumného jednání nezú astnil, správce ho podle § 197 a § 198 IZ a podle § 13 odst. 2 vyhlášky . 311/2007 Sb. o výše uvedeném pop ení vyrozumďl podáním ze dne 2.7.2012 (B-9). Sou asnď vď itele pou il, že je oprávnďn podat žalobu o ur ení pravosti pop ené pohledávky proti popírajícímu správci a o lh tď k podání této žaloby i o následcích v p ípadď, že žalobu vď itel nepodá v as. Vyrozumďní bylo vď iteli doru eno dne 9.7.2012, jak vyplývá z p ipojené dodejky (B-9), žalobu na ur ení pravosti pop ené ásti pohledávky však nepodal.

Ze shora uvedených zjištďní vyplývá, že správce p i p ezkumném jednání nereagoval na snížení p ihlášené pohledávky u inďné vď itelem-k výzvď správce ze dne 12.6.2012-ve smyslu § 192 odst. 4 vďty první IZ (P1-2) a nesprávnď (nadbyte nď) p ezkoumal i její ást ve výši 69.072,-K , kterou vď itel již neuplatěoval a ohlednď níž soud I. stupnď nevydal rozhodnutí ve smyslu § 184 IZ. Protože na ást pohledávky vď itele ve výši 69.072,-K nebylo lze v d sledku jejího zpďtvzetí p ihlížet, nemají ani výsledky jejího p ezkoumání pro ni žádných ú ink . Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s. . a napadené usnesení v bodď I. výroku v rozsahu ásti pohledávky ve výši 69.072,-K zmďnil tak, že vzal na vďdomí její zpďtvzetí (§ 184 IZ za použití § 187 IZ). Ohlednď zbylé ásti pohledávky ve výši 87.882,-K , s jejímž pop ením byl vď itel srozumďn a ohlednď níž nepodal žalobu o ur ení její pravosti ve lh tď ur eném správce, je napadený bod I. výroku usnesení vďcnď správný (§ 185 za použití § 187 IZ); proto jej odvolací soud potvrdil podle § 219 o.s. . Pokud jde o bod II. výroku usnesení, jenž má podobu závislého výroku, odvolací soud jej zmďnil podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s. . zp sobem lépe vyhovujícím dikci § 184 a § 185 IZ.

Pou ení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobo ka v Liberci dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 7. b ezna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva