1 VSPH 311/2016-A-16
MSPH 95 INS 29970/2015 1 VSPH 311/2016-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužnice: Marcela Smáková, nar. 10. října 1962, bytem Praha 3, Čajkovského 38, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 29970/2015-A-10 ze dne 20. ledna 2016,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 95 INS 29970/2015-A-10 ze dne 20. ledna 2016, s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužnice ze dne 1. 12. 2015.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním ze dne 1. 12. 2015 se dlužnice domáhala zjištění svého úpadku a povolení jeho řešení oddlužením. Protože dlužnice k insolvenčnímu návrhu nepřipojila seznamy majetku a závazků, byla usnesením ze dne 3. 12. 2015 (A-7) vyzvána k jejich předložení ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy a byla poučena o následcích nesplnění výzvy v souladu s § 128 odst. 2 IZ. Dlužnice na výzvu soudu reagovala podáním doručeným soudu dne 14. 12. 2015, kterým sice doplnila návrh na povolení oddlužení, ale požadované seznamy nepředložila. Soud dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro pokračování řízení, když k insolvenčnímu návrhu nebyly přes výzvu soudu připojeny požadované přílohy a insolvenční návrh proto není způsobilý k dalšímu projednání.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že výzvě soudu I. stupně bylo plně vyhověno, protože doplnila všechny známé dluhy, doložila veškerý movitý majetek, že seznamy majetku a závazků byly řádně doloženy a že je dokládá opětovně. Namítala, že soud I. stupně nebyl schopen specifikovat vady podání.

Dlužnice doplnila, že nemá blízký vztah k žádnému z věřitelů, že o část majetku přišla při stěhování, není podnikatelkou a měla za to, že informace o majetku byla kompletní. Ohledně požadavku na seznam závazků uvedla okolnosti vzniku závazků vůči Dagmar Vrbíkové, Profi Credit, UPC, Pražské plynárenské a závazku z titulu nájmu a souvisejících služeb. Dále popsala svoji příjmovou situaci, a že již v roce 1988 se rozvedla a s bývalým manželem nemají žádné společné závazky. Dále popsala svoji bytovou situaci a žádala o nařízení ústního jednání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit

a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí (odst. 2).

V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3).

Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Z obsahu spisu plyne, že 1. 12. 2015 byl soudu I. stupně doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Protože dlužnice k insolvenčnímu návrhu nepřiložila seznamy majetku a závazků, soud I. stupně ji usnesením ze dne 3. 12. 2015 (A-7) vyzval k doplnění insolvenčního návrhu o seznamy majetku a závazků a k doplnění návrhu na povolení oddlužení ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení. Soud dlužnici poučil o možnosti odmítnutí insolvenčního návrhu v případě, že nebude ve stanovené lhůtě doplněn.

K výzvě soudu I. stupně dlužnice doplnila insolvenční návrh podáním doručeným soudu I. stupně dne 14. 12. 2015, ve kterém uvedla, že majetek byl doplněn dle skutečnosti a že se za poslední léta několikrát stěhovala, že nemá blízký vztah k žádnému z věřitelů, uvedený majetek považovala za kompletní a nechápala požadavek soudu I. stupně. Ohledně závazků uvedla okolnosti spojené s jejich vznikem a popsala svoji příjmovou a osobní situaci. Dlužnice tak v rámci podání doručeném soudu I. stupně dne 14. 12. 2015 obecně popsala okolnosti vzniku závazků, u některých věřitelů uvedla výši závazku, ale řádné a úplné seznamy majetku a závazků nepředložila.

Dlužnice v rámci podání ze dne 14. 12. 2015 u seznamu závazků neoznačila své jednotlivé věřitele celým názvem, identifikačním číslem a sídlem či bydlištěm, neuvedla celkové výše a splatnosti jednotlivých závazků, nepřipojila k seznamu závazků čestné prohlášení o jejich úplnosti a správnosti a svůj podpis. Dlužnice v rámci podání ze dne 14. 12. 2015 neuvedla v rámci seznamu majetku konkrétní položky svého majetku, nepřipojila k seznamu majetku čestné prohlášení o jeho úplnosti a správnosti a svůj podpis.

Odvolací soud má shodně se soudem I. stupně za to, že dlužnice nevyhověla výzvě soudu I. stupně ze dne 3. 12. 2015 (A-7), ačkoli byla soudem I. stupně podrobně poučena, jak má při sestavení seznamů majetku a závazků postupovat a co mají seznamy obsahovat. Pokud dlužnice měla za to, že za řádné seznamy majetku a závazků měly být považovány údaje uvedené ve formuláři pro podání návrhu na povolení oddlužení, pak tomu tak není, protože k insolvenčnímu návrhu bylo třeba připojit seznamy majetku a závazků jako samostatná podání a seznamy majetku a závazků měly obsahovat náležitosti v souladu s § 104 IZ.

Soud I. stupně proto postupoval správně, když vadný insolvenční návrh, pro který nebylo možno v řízení pokračovat, odmítl.

Věcně správné rozhodnutí soudu I. stupně odvolací soud podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí, nicméně tato skutečnost nebrání dlužnici v tom, aby nový (řádný) návrh podala znovu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 5. května 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík