1 VSPH 309/2010-A-11
KSCB 28 INS 3392/2010 1 VSPH 309/2010-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka: STAVO-SV, s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, Novohradská 1737, identifikační číslo 25190423, zahájené k návrhu věřitele: JUDr. Eva Šimková, správkyně konkursní podstaty úpadce STAVO-SV invest, s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, Novohradská 1737, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 3392/2010-A-5 ze dne 1. dubna 2010,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 3392/2010-A-5 ze dne 1. dubna 2010 se m ě n í tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 3392/2010-A-5 ze dne 1. dubna 2010 odmítl insolvenční návrh JUDr. Evy Šimkové, správkyně konkursní podstaty úpadce STAVO-SV invest, s.r.o. s odůvodněním, že dlužník není v návrhu označen v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, respektive, že u názvu dlužníka chybí údaj, že je v likvidaci. Proto postupem podle § 128 odst.1 IZ insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení se navrhovatelka včas odvolala a namítala, že dlužníka v návrhu dostatečně označila v souladu s § 9 odst. 2 obchodního zákoníku a že dovětek v likvidaci je jen dovětek k obchodní firmě, přičemž § 103 odst. 1 IZ se o dovětku nezmiňuje. Proto navrhovala napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení jemu předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 9 odst. 2 obchodního zákoníku firmou obchodní společnosti nebo družstva a dalších právnických osob, které vznikají zápisem do obchodního rejstříku, je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Firmou právnické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku na základě zvláštního právního předpisu a která vznikla před tímto zápisem, je její název. Součástí firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu.

Odvolací soud je toho názoru, že sice bylo povinností navrhovatelky v insolvenčním návrhu uvést i dovětek o likvidaci dlužníka, který mohla z obchodního rejstříku zjistit, ale zároveň dovozuje, že pro účel podání samotného insolvenčního návrhu by neměl být tento nedostatek sám o sobě důvodem pro odmítnutí insolvenčního návrhu, neboť dlužníka je možno i bez tohoto dovětku dostatečně identifikovat. Lze přitom odkázat na konstantní judikaturu Nejvyššího soudu, podle které například vada v označení účastníka smlouvy, kterou je možné zhojit výkladem (§ 35 odst. 2 obč. zák.) nebo odstranit objasněním skutkových okolností, za nichž byl právní úkon učiněn, může spočívat i v tom, že toto označení neobsahuje dodatek označující jeho právní formu (sp.zn. 29 Odo 1156/2005 ze dne 27. září 2007). Podobně judikoval Nejvyšší soud ve věci pod sp.zn. 29 Odo 186/2002 ze dne 20. května 2003, kdy konstatoval, že pokud obchodní jméno (nyní obchodní firma) žalovaného obsahovalo označení družstvo, pak skutečnost, že k obchodnímu jménu (obchodní firmě) nebyl připojen dodatek označující právní formu žalovaného (družstvo), nepřekážela řádné identifikaci žalovaného jako družstva, nešlo o vadu žaloby, která bránila pokračování v řízení. Výkladem a maiori ad minus lze proto dovodit, že tím spíše nedostatek označení osoby spočívající v absenci dovětku o tom, že je dlužník v likvidaci, nemůže představovat důvod pro odmítnutí insolvenčního návrhu.

Protože odvolací soud zjistil, že insolvenční návrh jinak splňuje náležitosti stanovené § 103 odst. 1 a 2 IZ ve spojení s § 3 odst. 1 IZ, postupoval podle § 220 odst. 3 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 18. května 2010

JUDr. František Kučera, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová