1 VSPH 302/2013-A-16
KSPH 35 INS 25792/2012 1 VSPH 302/2013-A-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Františka Ku ery a ze soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolven ní vďci dlužníka: Vratislav Nová ek, nar. 18. prosince 1962, bytem Praha 6, Nad Panenskou 163/8, adresa pro doru ování: Mili ín 74, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 35 INS 25792/2012-A-6 ze dne 22. íjna 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 35 INS 25792/2012-A-6 ze dne 22. íjna 2012 se mďní tak, že se místní nep íslušnost tohoto soudu nevyslovuje.

Od vodnďní:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodď I. výroku vyslovil svoji místní nep íslušnost a v bodď II. výroku rozhodl, že po právní moci usnesení bude vďc postoupena k projednání a rozhodnutí Mďstskému soudu v Praze jako soudu místnď p íslušnému.

V od vodnďní usnesení soud zejména uvedl, že insolven ním návrhem ze dne 17.10.2012 bylo zahájeno insolven ní ízení dlužníka. Soud zjistil, že dlužník má bydlištď na adrese Praha 6, Nad Panenskou 163/8. Protože z obsahu insolven ního návrhu ani jeho p íloh soud nezjistil, že by se dlužník zdržoval na jiné adrese, rozhodl, že k projednání vďci je místnď p íslušný Mďstský soud v Praze, když Obvodní soud pro Prahu 6 je obecným soudem dlužníka. Soud dodal, že dlužník podal insolven ní návrh spolu s bývalou manželkou, která byla bytem Mili ín 74, okres Benešov, manželství bylo rozvedeno rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 .j. 49C 24/2011-16 ze dne 30.5.2011. Pro vyslovení místní nep íslušnosti svďd í i skute nost, že dlužník uvedl jiné závazky v i svým vď itel m než uvedla jeho bývalá manželka.

Proti tomuto usnesení se dlužník v as odvolal a namítal, že insolven ní návrh podal s nynďjší manželkou Veronikou Nová kovou, se kterou žije na adrese Mili ín 74, což je jeho adresa pro doru ování.

Vrchní soudu v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jemu p edcházející a dospďl k následujícím zjištďním a závďr m:

Podle § 7 odst. 2 z. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (IZ) platí pro ur ení vďcné a místní p íslušnosti soudu, který rozhoduje v insolven ním ízení a v inciden ních sporech, ustanovení ob anského soudního ádu.

Podle § 9 odst. 4 o.s. . rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupnď v insolven ním ízení a v inciden ních sporech.

Podle § 11 odst. 1 vďty prvé o.s. . pro ur ení vďcné a místní p íslušnosti jsou až do skon ení ízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v dobď jeho zahájení.

Podle § 84, § 85 odst. 1 a § 86 o.s. ., jež je v daném p ípadď t eba aplikovat za ú elem ur ení místní p íslušnosti k ízení, je k ízení p íslušný obecný soud ú astníka, proti nďmuž návrh smď uje (v insolven ním ízení dlužníka), p i emž obecným soudem fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má bydlištď, a nemá-li bydlištď, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydlištď na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li pro ízení v prvním stupni vďcnď p íslušný krajský soud a místní p íslušnost se ídí obecným soudem ú astníka, je místnď p íslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud ú astníka.

K obsahu pojmu bydlištď , jenž je zásadním pro ur ení místní p íslušnosti, je t eba uvést, že není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , jenž užívají p edpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy vďtšinou p ekrývají, ne vždy zápis v identifika ním dokladu i v evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby bude totožný s jejím skute ným bydlištďm. Tím se rozumí místo, v nďmž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má sv j byt, rodinu, pop . zde sou asnď pracuje i bydlí.

Z obsahu spisu a jeho p íloh odvolací soud zjistil, že dlužník nejen v podaném odvolání, ale rovnďž v podání ze dne 14.2.2013 uvedl, že žije ve spole né domácnosti se svojí manželkou na adrese Mili ín 74, rovnďž podpis na podaném insolven ním návrhu byl ú ednď ovď en na poštď v obvodu Okresního soudu v Benešovď, ve Voticích, který spadá do p sobnosti Krajského soudu v Praze.

Ze shora uvedených skute ností odvolací soud dovodil úmysl dlužníka trvale se zdržovat v obvodď Krajského soudu v Praze, tedy soudu, jenž zároveě usnesením ze dne 13.12.2012 .j. KSPH 35 INS 25794/2012-A-11, zjistil úpadek manželky dlužníka Veroniky Nová kové, bytem v Mili ínď 74, a povolil jeho ešení oddlužením. Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmďnil.

Pou ení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 11. b ezna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva