1 VSPH 292/2015-P36-8
MSPH 91 INS 9852/2014 1 VSPH 292/2015-P36-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: 1. PRIMOSSA corporation, a.s., se sídlem Praha 9, Ocelářská 1272/21, IČO 27241629, o odvolání věřitele č. 32: RNDr. Jozef anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Na Pískovně 533/70, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 9852/2014-P36-3 ze dne 28. ledna 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 9852/2014-P36-3 ze dne 28. ledna 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze výše uvedeným usnesením v bodu I. výroku odmítl přihlášku pohledávky P36 věřitele č. 32 RNDr. Jozefa anonymizovano a v bodu II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí končí v insolvenčním řízení účast uvedeného věřitele. Usnesení odůvodnil tím, že usnesením z 10.7.2014 (č.d. A-14) byl zjištěn úpadek dlužníka, současně byl prohlášen konkurs na majetek dlužníka a téhož dne nastaly účinky rozhodnutí o úpadku zveřejněním v insolvenčním rejstříku. V rozhodnutí o úpadku byli věřitelé vyzváni, aby do 2 měsíců od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Soud odkázal na § 173 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona a konstatoval, že přihláška pohledávky uvedeného věřitele byla soudu doručena dne 1.10.2014, a to prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci. Lhůta k podání přihlášky marně uplynula dne 10.9.2014. Přihláška pohledávky podaná u jiného krajského soudu je ve smyslu § 173 odst. 4 druhé věty insolvenčního zákona přihláškou podanou u jiného insolvenčního soudu. Přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu. Vzhledem k opožděnosti přihlášky soud rozhodl dle § 185 insolvenčního zákona.

Věřitel napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém uvedl, že Obvodnímu soudu pro Prahu 9 byly doručeny důkazní listiny, a to i s přihláškou pohledávky dne 19.8.2014 s tím, aby přihláška byla postoupena insolvenčnímu soudu. Obvodní soud tak nepostupoval, nýbrž přihlášku pohledávky vrátil věřiteli, avšak bez důkazních listin.

V prvé řadě se odvolací soud zabýval otázkou, čeho se odvolatelka domáhá a co odvoláním sleduje (§ 7 insolvenčního zákona, § 205 odst. 1 a § 42 odst. 4 o. s. ř.). Byť je odvolatelovo podání ne zcela jasné, lze dovodit odvolací důvod, jakož i odvolací návrh-odvolatel považuje svou přihlášku pohledávky za včasnou a je podle jeho názoru namístě ji neodmítat.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání věřitele důvodným.

Podle § 173 odst. 1 první a druhé věty insolvenčního zákona Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 3 insolvenčního zákona).

Podle § 173 odst. 4 insolvenčního zákona Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 insolvenčního zákona Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 83 insolvenčního zákona Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

V prvé řadě odvolatel postupoval nesprávně, když podle svých slov zaslal přihlášku pohledávky Obvodnímu soudu pro Prahu 9 (tedy jinému než insolvenčnímu soudu) a pověřil tento soud doručením přihlášky příslušnému insolvenčnímu soudu. Bylo povinností věřitele poslat včas svou přihlášku pohledávky přímo insolvenčnímu soudu, tj. Městskému soudu v Praze.

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně ohledně opožděnosti předmětné přihlášky pohledávky P36. Dne 10.7.2014 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení z téhož dne, které v bodu V. výroku obsahovalo výzvu, aby věřitelé do dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku podávali přihlášky svých pohledávek a obsahovalo i poučení, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Dvouměsíční lhůta byla stanovena v souladu s § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona, neboť v bodu II. výroku soud prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Uvedená lhůta běžící od 10.7.2014 skončila dne 10.9.2014. Je správný závěr soudu prvního stupně, že doručení přihlášky pohledávky jinému než insolvenčnímu soudu (insolvenčním soudem v dané věci je Městský soud v Praze) nelze považovat za doručení přihlášky insolvenčnímu soudu, nemá proto žádné účinky. Nemá z toho důvodu žádné účinky věřitelem tvrzené doručení jeho přihlášky pohledávky Obvodnímu soudu pro Prahu 9 dne 19.8.2014 a ani následné doručení přihlášky Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci dne 25.9.2014. Jak je z uvedeného data zřejmé, tomuto soudu byla navíc přihláška odeslána i po uplynutí stanovené dvouměsíční lhůty. Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, odeslal insolvenčnímu soudu po dni 10.9.2014 (nemohl ani jinak s ohledem na datum, kdy mu byla přihláška doručena), tudíž přihláška pohledávky byla podána pozdě. I kdyby odvolací soud vyložil žádost věřitele extenzivně jako návrh na prominutí zmeškání lhůty, nemohl by odvolací soud takovému návrhu vyhovět s ohledem na zákaz promíjení zmeškaných lhůt stanovený v § 83 insolvenčního zákona.

V souladu s § 173 odst. 1 druhé věty insolvenčního zákona nelze k předmětné přihlášce pohledávky přihlížet a tato pohledávka se v insolvenčním řízení neuspokojí. Soud prvního stupně postupoval po právu, když dle § 185 insolvenčního zákona přihlášku pohledávky P36 odmítl a dále rozhodl, že právní mocí rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení. Odvolací soud proto v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 23. července 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková