1 VSPH 291/2015-A-75
KSPA 59 INS 993/2015 1 VSPH 291/2015-A-75

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Schempp-Hirth výroba letadel, spol. s r. o., IČO 64942520, se sídlem Choceň, U Dvořiska 1733, zastoupeného opatrovníkem advokátem JUDr. Martinem Pavlišem, se sídlem Hlinsko, Wilsonova 368, zahájené na návrh navrhovatele: Equa bank, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, IČO 47116102, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č.j. KSPA 59 INS 993/2015-A-6 ze dne 23. ledna 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, usnesením z 23.1.2015 nařídil předběžné opatření, ve kterém v bodu I. výroku uložil dlužníkovi, aby bez písemného souhlasu předběžného insolvenčního správce nenakládal s věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami náležejícími do majetkové podstaty, zejména je jakkoliv zatěžoval, zcizoval či pronajímal. V bodu II. výroku soud nařídil osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale pouze předběžnému insolvenčnímu správci. V bodu III. výroku soud nařídil tomu, kdo má u sebe dlužníkův majetek, který může náležet do majetkové podstaty dlužníka, aby na výzvu předběžného správce umožnil jeho prohlídku a ocenění. V bodech IV. a V. výroku soud ustanovil dlužníkovi předběžného insolvenčního správce Mgr. Vladimíra Nožku a uložil mu, aby do 14 dnů od zveřejnění usnesení podal soudu písemnou zprávu o jím přijatých opatřeních nezbytných ke zjištění dlužníkova majetku, jeho zajištění a přezkoumání dlužníkova účetnictví a další dokumentace. V bodech VI. a VII. výroku soud vyslovil, že předběžné opatření zaniká vydáním rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku a že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Dlužník podal včas proti usnesení odvolání, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit a zamítnout návrh na předběžné opatření. Jménem dlužníka odvolání podepsal pan Lubor Kult.

Usnesením č.j. KSPA 59 INS 993/2015-A-60 z 12.3.2015 soud prvního stupně mj. zjistil úpadek dlužníka a na majetek dlužníka prohlásil konkurs.

Odvolací soud zjistil, že Lubor Kult v době podpisu odvolání již nebyl jednatelem dlužníka (jeho jednatelské oprávnění zaniklo dne 26.2.2014, blíže viz odůvodnění napadeného usnesení), proto usnesením ze dne 22.6.2015 uložil odvolateli prostřednictvím jeho opatrovníka do 10 dnů od doručení usnesení mj. doplnit odvolání o chybějící podpis. Usnesení obsahovalo poučení, že nebude-li odstraněna vytčená vada, odvolací soud odvolání odmítne. Dlužník zastoupený opatrovníkem na výzvu reagoval podáním z 26.6.2015, ve kterém mj. uvedl, že opatrovník neodeslal uvedené odvolání a nemá ani vyhotovení odvolání k dispozici, tudíž nemůže vyhovět výzvě soudu.

V souladu s § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) se v incidenčním řízení přiměřeně použijí ustanovení o. s. ř. Podle § 205 odst. 1 o. s. ř. musí být v odvolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 42 odst. 4 první věty o. s. ř. pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle § 43 odst. 1 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Podle odst. 2 není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Odvolání dlužníka nebylo podepsáno, z toho důvodu byl odvolatel vyzván dle § 209 o. s. ř. k doplnění svého podání. Neodpovídá skutečnosti, že dlužník prostřednictvím svého opatrovníka nemohl vyhovět výzvě soudu a dodatečně podepsat odvolání-na webové adrese insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=16631884 je veřejně přístupné předmětné odvolání, opatrovník dlužníka tudíž měl možnost vytisknout odvolání a podepsané je odeslat odvolacímu soudu.

Odvolatel byl poučen v souladu s § 43 odst. 2 o. s. ř. o následcích nesplnění výzvy a k výzvě soudu vadu odvolání neodstranil. Odvolací soud proto odvolání dlužníka podle § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.).

V Praze dne 3. července 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková