1 VSPH 291/2013-5-44
č. j. KSHK 41 INS 20032 /2016 1 VSPH 291/2013-5-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senáté složeném z předsedy jUDr. ]iřího Karetý a soudců ]UDr. Františka Kučery a ]UDr. jiřího Goldsteina v insolvenční včci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , býtem Na Louce 237, 549 34 Hronov, o odvoláni z funkce odvolané insolvenční správkýnč: LIQUIDATORS, v. o. s., ICO 24817465, sídlem Radhoštřská 1942/2, 130 00 Praha 3, proti usnesení Krajského soudu vI Iradci Králové č.j. KSHK 41 INS 20032/2016+B 35 ze dne 4. prosince 2017 takto: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 20032/2016-B-35 ze dne 4. prosince 2017 se vbodě II. výroku zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č. j KSHK 41 INS 20032/2016-3-35 ze dne 4_ 12. 2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek Martina anonymizovano (dále jen dlužník) přiznal z funkce odvolané insolvenční správkýni LIQUIDATORS, v. o. s. (dále jen odvolatelka) zálohu na odměnu ve výši 10.890 Kč (včetnč 21 % DPH) a hotové Výdaje ve výši 2.066,55 Kč (bod I. výroku), zamítl návrh odvolatelký v části požadující zaplacení odméný odpovídající polovinč odmčný insolvenčního správce ze zpenéžení majetkové podstaty (bod ll. výroku) a insolvenčnímu správci ]UDr. jiřímu Vlasákovi (dále též jen správce) uložil, aby odvolatelce uhradil z majetkové podstatjr dlužníka odmčnu a hotové výdaje určené vbodč I. výroku

(bod III. výroku).

V odůvodnční usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 2. 11. 2016 (č. d. A 10) zjistil úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a ustanovil odvolatelku do funkce insolvenční správkýnč. Usnesením ze dne 25.1.2017 (č.d. 13-12) potvrdil rozhodnutí schůze včřitelů o odvolání odvolatelký z funkce a ustanovení _jUDr. jiřího Vlasáka do funkce insolvenčního správce. Odvolatelce uložil, aby mu podala zprávu o své činnosti včetnč vyúčtování odméný, hotových výdajů a nákladů vzniklých v souvislosti se správou a udržováním majetku dlužníka a ahý veškerý spisový materiál předala správci. Dne 20. 4. 2017 předložila odvolatelka soudu zprávu o své činnosti a vyúčtování své odmčný sestávající se z odměny za přezkum přihlášek pohledávek ve výši 10.890 Kč včetně dané z přidané hodnoty a odmčný ve výši 1/2 odméný, kterou by správce obdržel za zpenčžení majetkové podstaty dlužníka (tj. věcí, které odvolatelka zajistila, zapsala do majetkové podstaty a ocenila), a hotových výdajů ve výši 2.429,34 Kč. Zpráva odvolatelký včetnč vyúčtování její odméný a hotových výdajů byla zveřejnčna v insolvenčním rejstříku dne 20_ 4, 2017 a dne 2. 6. 2017 byla v insolvenčním rejstříku zveřejnčna vyhláška o zveřejnění zprávy o činnosti odvolatelký spolu s poučením o tom, že proti

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

1 VSPI I 291/2018 ní lze podat do 15 dnů od zveřejnění námitky. Proti zprávě odvolatelky podal námitky správce s tím, že jí náleží odměna podle ust. Š 2a vyhlášky č. 313 / 2007 Sb. (dále jen vyhláška) za přezkum 9 přihlášek pohledávek ve výši 10.890 Kč a vyúčtované a doložené hotové výdaje ve výši 2.066,35 Kč, uplatnění odměny z výtěžku zpeněžení ve výši 1/3 odměny určené podle ust. S 1 vyhlášky je však dle jeho názoru vrozporu s právem. Odvolatelka totiž žádný majetek nezpeněžila, a tudíž žádný Výtěžek nevydala. Soud námitky správce proti vyúčtování odměny odvolatelky projednal na jednání konaném dne 4. 10. 2017, z něhož se odvolatelka omluvila, a dospěl k závěru, že odvolatelce náleží odměna za přezkum 9 přihlášek pohledávek včetně daně z přidané hodnoty, jejímž je plátcem, v celkové výši 10.890 Kč. Co se týče odměny z výtěžku zpeněžení, soud dovodil, že v dané fázi řízení nelze podíl odvolatelky na celkové odměně určit, nebot není jasné, jak dlouho, v jakém rozsahu a jaké náročnosti bude správce svou funkci vykonávat. O odměně odvolatelky lze proto rozhodnout až při předložení konečné zprávy, tj. v závěrečné fázi insolvenčního řízení, kdy bude určena celková odměna insolvenčního Správce, kterou soud rozdělí podle kritérií uvedených v ust. $ 6 vyhlášky mezi odvolatelku a správce. Proto žádost odvolatelky v části týkající se odměny ve výši poloviny odměny ze zpeněžení majetkové podstaty zamítl pro předčasnost.

Správce ve vyjádření k odvolání uvedl, že uznává nárok odvolatelky na odměnu za přezkum přihlášek pohledávek a vyúčtovaný nárok na hotové výdaje. Uplatnění odměny zvýtěžku zpeněžení však po právu není, nebot odměna správce odvolaného z funkce by dle jeho názoru měla reflektovat pouze faktickou činnost, kterou v rámci insolvenčního řízení provedl, odvolatelka však žádný majetek zmajetkové podstaty nezpeněžila a neuspokojila žádného z věřitelů. Navrhl proto, aby odvolací soud napadené usnesení v bodě ll. výroku jako věcné správné potvrdil.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, a to výslovné proti bodu II. výroku, se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby jej odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání uvedla, že v souvislosti s odvoláním z funkce předložila soudu zprávu o své činnosti a vyúčtování odměny a náhrady hotových výdajů, v němž mimo jiné s odkazem na ust. $ 6 odst. 1 vyhlášky uplatnila podíl na odměně počítané z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele podle ust. 5 1 vyhlášky. Měla za to, že vzhledem k tomu, že soud její žádost o přiznání této odměny zamítl, nastolil překážku věci rozhodnuté. T\fyjádřila přesvědčení, že nebylo na místě zamítnout její návrh pro předčasnost, nebot ust. $ 29 odst. 4 insolvenčního zákona výslovně vyžaduje, aby insolvenční správce odvolaná z funkce ve lhůtě stanovené insolvenčním soudem předložil mimo jiné vyúčtování své odměny. Insolvenční soud měl tedy dle jejího názoru vyčkat s rozhodnutím až do fáze řízení, kdy bude projednávána konečná zpráva, a o jejím návrhu na přiznání odměny před podáním konečné zprávy neměl vůbec rozhodovat. V opačném případě by totiž insolvenční soudy musely vždy při každé změně v osobě insolvenčního správce zamítat jejich návrhy na přiznání odměny pro předčasnost.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v rozsahu napadeném odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. $ 38 insolvenčního zákona (ve znění účinném do 30. 6. 2017) má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. však 50.000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není li ji, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména Skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně Š 304, Umožňuje-lí to stav insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotově výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkově podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno (odst. 5). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6),

Podle ust. $ 6 vyhlášky bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce nebo předběžný správce, náleží každému znich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti (odst. 1). Zařadilo-li přihlášky pohledávek do seznamu přihlášených pohledávek více insolvenčních správců, pak náleží každému z nich a) odměna podle 5 2a, nejvýše však podíl z částky 1000000 Kč odpovídající počtu přihlášek pohledávek jím zařazených do seznamu přihlášených pohledávek, nebo b) podíl 2 odměny podleŠZa věty poslední odpovídající počtu přihlášek pohledávek jím zařazených do seznamu přihlášených pohledávek (odst. 2).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením ze dne 2. 11. 2016 (č. d. .A-10) zjistil soud prvního stupně úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a insolvenčním správcem ustanovil odvolatelku, usnesením ze dne 25. 1. 2017 (č. d. B 12) potvrdil usnesení schůze věřitelů o jejím odvolání z funkce a o ustanovení jUDr. jiřího Vlasáka insolvenčním správcem. Podáním ze dne 10. 4. 2017 (č.d. 13 22) mu odvolatelka předložila zprávu o své činnosti a požádala o přiznání odměny za přezkum 9 přihlášek pohledávek ve výši 10.890 Kč (9 x 1.000 + 21 % DPH) a odměny z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty ve výši poloviny odměny určené podle ust. $ 1 vyhlášky v návaznosti na dosažený výtěžek zpeněžení majetkové podstaty dlužníka; náhradu hotových výdajů vyčíslila částkou 2.066,35 Kč. jak správně dovodil soud prvního stupně, je li vprůběhu insolvenčního řízení činných více insolvenčních správců, jevsouladu sust. $ 6 vyhlášky nezbytné stanovit nejdříve jedinou celkovou odměnu insolvenčních správců pro celé řízení a až následně určit podíly jednotlivých správců na této odměně v souladu s tímto ustanovením. Za situace, kdy o celkové odměně nebylo (postupem dle ust. 304 insolvenčního zákona) dosud rozhodnuto, je napadený výrok o dílčí odměně odvolaného správce (resp. o zamítnutí návrhu na zaplacení dílčí odměny) zjevně předčasný. Odvolatelce je třeba dát za pravdu v tom, že o jejím návrhu na přiznání odměny neměl soud v této fázi insolvenčního řízení rozhodovat. Opodstatněnosti tohoto závěru nasvědčuje i dikce ust. Š 38 odst. 5 insolvenčního zákona, podle níž rozhodne insolvenční soud bez zbytečného odkladu po projednání zprávy odvolaného nebo zproštěného insolvenčního správce o hotových výdajích insolvenčního správce, nákladech spojených s udržováním a správou majetkové podstaty a o vyúčtování vyplacených záloh, nikoliv však o jeho odměně. Soud může vprůběhu insolvenčního řízení, jeu li to účelné, rozhodnout toliko o vyplacení zálohy na odměnu správce odvolaného z funkce podle ust. š 38 odst. 4

Sliodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková

10.

1 VSPH 291/2018 insolvenčního zákona, jak to soud prvního Stupně správně učinil v bodě I. výroku napadeného usnesení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud podle ust. Š 219a odst. 1 písm. b) a S 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu napadené usnesení v bodě II. výroku zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšírnu řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 26. března 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza líulštrunková. ÉÉW