1 VSPH 288/2012-A-42
KSPH 37 INS 15721/2010 1 VSPH 288/2012-A-42

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Vinec 67, Mladá Boleslav, zast. JUDr. Ivanou Psůtkovou, advokátkou, sídlem Praha 2, Slavíkova 1510/19, zahájené na návrh Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, IČO 49060724, sídlem Jindřichův Hradec, Klášterská 126/II, organizační složka podniku zahraniční osoby Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, sídlem Hauptplatz 22, Waidhofen an der Thaya, Rakousko, zast. JUDr. Filipem Pundou, advokátem, sídlem Jindřichův Hradec, Klášterská 126/II, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2012, č.j. KSPH 37 INS 15721/2010-A-30,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2012, č.j. KSPH 37 INS 15721/2010-A-30, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze v bodě I. výroku zjistil úpadek Zdeňka anonymizovano (dále jen dlužník) a v bodě II. výroku prohlásil na jeho majetek konkurs. V navazujících výrocích ustanovil insolvenčním správcem IKT INSOLVENCE, v.o.s., stanovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 27.2.2012. Věřitele též vyzval, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách dlužníka a osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, uložil, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníku, ale insolvenčnímu správci. V usnesení současně stanovil termín přezkumného jednání, svolal schůzi věřitelů, uložil správci ve výroku uvedené povinnosti a konstatoval, že jeho rozhodnutí budou publikována v insolvenčním rejstříku, příp. v Obchodním věstníku.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se Waldviertel Sparkasse von 1842 AG (dále jen navrhovatel) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka s tvrzením, že má za ním dvě splatné a Krajským soudem v Českých Budějovicích pravomocně přiznané pohledávky, a to z titulu ručení za úvěrový závazek dlužníka ZÁMEK BEZNO, s.r.o. ve výši 1.631.658,-Kč s příslušenstvím a ze smlouvy o úvěru ze dne 24.10.2006 ve výši 7.762.605,-Kč, ohledně nichž již byly nařízeny exekuce, avšak dosud na ně nebylo ničeho vymoženo. Za další věřitele dlužníka se splatnými pohledávkami navrhovatel označil YARIS, s.r.o., BUSSMARK, s.r.o., Finanční úřad v Mladé Boleslavi, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, PPF B1B.V., Českou pojišťovnu, a.s., Petra Riessnera a FLEXARET, s.r.o. Z jejich existence pak dovozoval úpadek dlužníka.

Dlužník se bránil tvrzením, že není v úpadku. Přitakal skutečnosti, že navrhovatel a věřitel YARIS, s.r.o. disponují vykonatelnými pohledávkami vůči dlužníkovi ZÁMEK BEZNO, s.r.o. i vůči němu, avšak se započtením veškerých sankcí, úroků z prodlení, nákladů řízení a dalších podobných nároků nepřesahuje celková výše jeho závazků a závazků ZÁMEK BEZNO, s.r.o. částku 22.000.000,-Kč. Protože vlastní nemovitosti v hodnotě cca 70.000.000,-Kč, měl za to, že nemůže být předlužen. Své závazky nehradí jen proto, že jeho majetek je postižen exekucí, nemůže s ním nakládat a brát z něho užitky.

Soud I. stupně vyšel z toho, že navrhovatel podal bezvadný insolvenční návrh, že dlužník nepředložil seznam svého majetku a závazků, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, a že z dokazování provedeného při ústním jednání byl dlužníkův úpadek osvědčen ve formě platební neschopnosti.

Závěr o úpadku dlužníka opřel soud I. stupně o insolvenční návrh navrhovatele a jeho pří anonymizovano , o přihlášky věřitelů včetně příloh a o rozhodnutí soudního exekutora JUDr. Marka Franka, Exekutorský úřad Český Krumlov. Z nich zjistil existenci splatných závazků dlužníka vůči navrhovateli (ve výši 12.242.773,88 Kč) a věřitelům Jaroslavu Sejkovi (ve výši 120.000,-Kč; závazek vznikl ze směnky vystavené dne 14.10.2009), Jaroslavu Šebkovi (ve výši 200.000,-Kč; závazek vznikl ze směnky vystavené dne 25.3.2010), Petru Riessnerovi (ve výši 20.000,-Kč; závazek vznikl z půjčky), YARIS, s.r.o. (ve výši 27.496.747,-Kč; částečně vykonatelné závazky vznikly z několika smluv o úvěru) a město Mladá Boleslav (ve výši 50.000,-Kč; vykonatelný závazek vznikl ze smlouvy o pronájmu nemovitostí ze dne 21.5.2007); všechny závazky byly po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti.

Z usnesení soudního exekutora JUDr. Marka Franka, Exekutorský úřad Český Krumlov, ze dne 7.4.2010, č.j. 125 EX 697/09-102, č.j. 125 EX 697/09-103 a č.j. 125 EX 697/09-107 dovodil soud I. stupně určenou cenu tří souborů nemovitostí ve vlastnictví dlužníka a ve vlastnictví společnosti ZÁMEK BEZNO, s.r.o. ve výši 49.793.750,-Kč. Na základě listiny označené jako znalecký posudek č. 4155/25/07 vypracovaný dne 29.1.2007 Ing. Josefem Řepou, CSc. pokládal soud za obvyklou cenu souboru nemovitostí zámek Bezno 62.000.000,-Kč.

Soud I. stupně shledal, že dlužník nesplnil ani v dodatečné lhůtě povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), kterou mu uložil. Z příloh k přihlášce pohledávky věřitele č. 5 nadto zjistil, že proti dlužníkovi jsou vedeny četné exekuce, a to hned šesti exekutorskými úřady, a že navrhovatel složil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Soud I. stupně uzavřel, že na základě dosud došlých přihlášek věřitelů a zjištění učiněných na jednání konaném dne 9.1.2012 byl dlužníkův úpadek ve formě platební neschopnosti dostatečně osvědčen, když dlužník sám připustil některé své závazky, které jsou delší dobu po lhůtě splatnosti, a to aniž by jejich důvodnost jakkoliv rozporoval. Protože bylo v řízení osvědčeno, že dlužník má více věřitelů, vůči kterým má závazky po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti a že tyto závazky není schopen plnit, že není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek exekucí a že dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, postupoval soud I. stupně podle § 136 ve spojení s § 148 odst. 1 IZ a rozhodl o úpadku dlužníka a jeho řešení konkursem, neboť jiné řešení nepřicházelo u dlužníka v úvahu (dlužník nenavrhl, aby byl jeho úpadek řešen oddlužením, a proto nelze povolit oddlužení, a zároveň nebyly splněny podmínky pro reorganizaci).

Nadto soud I. stupně dodal, že předlužením, vůči němuž dlužník vymezil svoji obranu, se zabývat nemusel, neboť pro závěr o úpadku dlužníka postačuje, že je osvědčen ve formě platební neschopnosti.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že insolvenční návrh zamítne. Soudu I. stupně vytýkal, že se dostatečně nevypořádal s jeho obranou vyjádřenou v podání ze dne 11.2.2011 spočívající v tom, že nebyla naplněna podmínka úpadku spočívající v nemožnosti dosáhnout uspokojení některé z jeho splatných peněžitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí . Měl za to, že insolvenční řízení je určeno pro řešení majetkových poměrů tam, kde již není možné jiné řešení. Namítal, že veškeré jeho závazky mohou být řádně uspokojeny i bez insolvenčního řízení v rámci exekučních řízení nebo z insolvenčního řízení vedeného ohledně dlužníka ZÁMEK BEZNO, s.r.o., v němž se uplatňují stejné pohledávky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení Krajského soudu v Praze v části napadené odvoláním včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 136 odst. 1 IZ vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Dlužník je podle § 3 odst. 1 a 3 IZ v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, a je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen, tj. má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z uvedeného plyne, že pojem úpadku je vymezen dvojím způsobem jako úpadek projevující se platební neschopností (insolvencí) dlužníka a jako úpadek projevující se jeho předlužením, přičemž k vydání rozhodnutí o úpadku postačuje zjištění, že dlužník je buď insolventní, nebo že je předlužen, jinými slovy, zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách není nezbytné.

Ustanovení § 3 odst. 2 IZ vymezuje vyvratitelné právní domněnky, podle nichž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. Pokud bude zjištěno naplnění některé z nich, resp. pokud se dlužníkovi nepodaří některou z nich vyvrátit, platí, že je platebně neschopným ve smyslu § 3 odst. 1 IZ.

Podle § 141 odst. 1 a 2 IZ se proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu I. stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. Je-li osvědčen úpadek dlužníka, není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku, skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, ani skutečnost, že insolvenční navrhovatel ztratil v průběhu odvolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení.

Pokud jde o úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti, má ho odvolací soud shodně se závěry soudu I. stupně za osvědčený z toho, že navrhovatel doložil své splatné pohledávky za dlužníkem, jak bylo uvedeno v jeho insolvenčním návrhu (A-1, A-4) a v přihlášce (P1).

Navrhovatel doložil své pohledávky v celkové výši 12.242.773,88 Kč splatné od r. 2008 listinami připojenými u insolvenčního návrhu a u přihlášky pohledávek, tj. zejména smlouvami o úvěru ze dne 10.5.2006, č. 025185-001 a ze dne 24.10.2006, č. 025184-001, přehledy o výši dluhu, směnečnými platebními rozkazy Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13.3.2009, č.j. 13 Cm 469/2009-12 a ze dne 13.3.2009, č.j. 13 Cm 468/2009-13, rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5.8.2009, č.j. 13 Cm 468/2009-27, jenž nabyl právní moci dne 6.10.2009, a usnesením Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 11.5.2010, č.j. 6 EXE 794/2010-35, 12 EX 926/10. Ostatně existenci pohledávek navrhovatele přiznal též dlužník ve svém vyjádření ze dne 11.2.2011 (A-10).

Úpadek dlužníka má též odvolací soud ve shodě se soudem I. stupně dostatečně prokázán existencí dalších splatných pohledávek, jejichž existence vyšla v řízení před soudem I. stupně najevo, a to zejména: -vůči věřiteli: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG závazek v celkové výši 12.242.773,88 Kč, jehož právní důvod vzniku je uveden výše, a který je více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti a je vykonatelný a částečně zajištěný, -vůči věřiteli: Jaroslav Sejk závazek v celkové výši 120.000,-Kč, vzniklý ze směnky vystavené dne 14.10.2009, který je více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, -vůči věřiteli: Jaroslav Šebek závazek v celkové výši 200.000,-Kč, vzniklý ze směnky vystavené dne 25.3.2010, který je více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, -vůči věřiteli: Petr Riessner závazek v celkové výši 20.000,-Kč, vzniklý z půjčky poskytnuté dlužníku na úhradu jeho dluhů, který je více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, -vůči věřiteli: YARIS, s.r.o. závazek v celkové výši 27.496.747,-Kč, vzniklý z několika smluv o úvěru, který je více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti a je částečně vykonatelný a zajištěný, -vůči věřiteli: město Mladá Boleslav závazek v celkové výši 50.000,-Kč, vzniklý ze Smlouvy o pronájmu nemovitostí ze dne 21.5.2007, který je více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti a je vykonatelný a zajištěný.

Odvolací soud především konstatuje, že z existence pohledávek navrhovatele a uvedených věřitelů s pohledávkami splatnými déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti byl úpadek dlužníka, projevující se ve formě jeho platební neschopnosti, spolehlivě osvědčen. Svoji platební neschopnost ostatně dlužník ani ve svém podaném odvolání nezp anonymizovano , toliko tvrdil, že soud prvního stupně se měl zabývat možností uspokojení dlužníkových věřitelů v rámci probíhajících exekučních řízeních s ohledem na jeho značný majetek.

Právě k objasnění otázky svého majetku však dlužník zůstal pasivní, neboť na výzvu soudu ze dne 20.12.2010 (A-7) nepředložil ani v dodatečné lhůtě poskytnuté na jeho žádost soudem seznamy svého majetku a závazků uvedené v § 104 odst. 1 IZ. Přitom ze zjištění obsažených ve spise je zřejmé, že s ohledem na výši přihlášených pohledávek (pohledávky nezp anonymizovano insolvenčním správcem přesahují 34 mil. Kč) nelze očekávat, že by dlužník byl schopen uhradit z majetku, který byl dosud zjištěn (odhadovaná cena nemovitostí ve vlastnictví dlužníka činí přibližně 10 mil. Kč), závazky svých věřitelů prostřednictvím nařízených exekučních řízení. Závěrem shrnuto, soud I. stupně měl úpadek dlužníka správně osvědčen podle § 3 odst. 1 IZ (z důvodu existence splatných pohledávek navrhovatelů a), b) a dalších známých věřitelů dlužníka) a lze na něj usuzovat i podle § 3 odst. 2 písm. c), d) IZ z důvodu, že není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí a že dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ.

Pokud jde o obranu dlužníka spočívající v jeho přesvědčení o své schopnosti uhradit pohledávky věřitelů prostřednictvím majetku jeho společnosti ZÁMEK BEZNO, s.r.o., odvolací soud tyto skutečnosti (v souladu s názorem Nejvyššího soudu vysloveným v rozhodnutí ve věci sp.zn. MSPH 88 INS 7327/2009, 29 NSČR 38/2010) posoudil, ale při svém rozhodování k nim přihlédnout nemohl. Z množství přihlášených věřitelů (17) a výše jejich pohledávek je zřejmé, že nyní probíhající exekuční řízení prodejem dlužníkova nemovitého majetku nemohou přihlášené věřitele zcela uspokojit. Je sice pravdou, že věřitelé dlužníka mají z větší části shodné pohledávky přihlášené i v projednávaném insolvenčním řízení dlužníka ZÁMEK BEZNO, s.r.o., ale toto insolvenční řízení není dosud v takovém stádiu, aby bylo možné hodnotit rozsah uspokojení přihlášených věřitelů. Nelze tedy spoléhat na to, že shodné pohledávky věřitelů přihlášených v obou insolvenčních řízeních budou zcela uspokojeny konkursem společnosti ZÁMEK BEZNO, s.r.o. a dlužníkovi zůstane dostatek prostředků na uspokojení zbývajících věřitelů v tomto insolvenčním řízení. Naopak, insolvenční soud je povinen zkoumat podmínky úpadku dlužníka ke dni vydání svého rozhodnutí, a proto jeho rozhodnutí o úpadku správně odráží aktuálně zjištěný skutkový stav. Dojde-li k úplnému uspokojení všech věřitelů až v průběhu insolvenčního řízení, může soud rozhodnout o zrušení konkursu dle ust. § 308 odst. 1 písm. b) IZ.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora dospěl též odvolací soud k závěru, že v řízení bylo prokázáno, že dlužník je v úpadku ve formě insolvence, neboť je po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (v daném případě po dobu podstatně delší) v prodlení s plněním svých splatných závazků (ve výši několika desítek miliónů Kč) vůči více věřitelům, přičemž ničím neosvědčil, že má (a měl) k dispozici finanční prostředky potřebné na jejich úhradu. Protože úpadek dlužníka ve formě insolvence byl nep anonymizovano osvědčen, zatímco žádná překážka bránící vydání rozhodnutí o úpadku zjištěna nebyla, postupoval odvolací soud proto podle § 219 o.s.ř. a usnesení insolvenčního soudu v části napadené odvoláním jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné dovolání, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 5. dubna 2012

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová