1 VSPH 284/2013-B-49
KSPH 39 INS 9450/2010 1 VSPH 284/2013-B-49

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužnice Miluše anonymizovano , anonymizovano , bytem Kolín, Benešova 642, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. listopadu 2012, č.j. KSPH 39 INS 9450/2010-B-41,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 16.11.2012, č.j. KSPH 39 INS 9450/2010-B-41, zrušil schválené oddlužení Miluše anonymizovano (dále jen dlužnice) a na její majetek prohlásil konkurs.

Proti uvedenému usnesení podala dlužnice včas blanketní odvolání (B-42), jež nedoplnila o odvolací důvody a o odvolací návrh ani k výzvě soudu I. stupně ze dne 6.12.2012 (A-43), kterou převzala dne 18.12.2012.

Protože podané odvolání směřující do rozhodnutí ve věci samé (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.1.2011, sp. zn. 29 NSČR 30/2010 publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 96/2011), i nadále neobsahovalo odvolací důvody a návrh, nebylo lze v odvolacím řízení pro tyto nedostatky pokračovat. Proto odvolací soud postupoval podle § 211 ve spojení s § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25. února 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová