1 VSPH 282/2016-A-15
KSUL 44 INS 26117/2015 1 VSPH 282/2016-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Františka Kučery v insolvenčním řízení dlužníků Márie Cinové a Michala Ciny, IČO 15297039, oba bytem Vesce 32, Vesce-Krabčice, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 44 INS 26117/2015-A-10 ze dne 20. ledna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 44 INS 26117/2015-A-10 ze dne 20. ledna 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení Márie a Michala Cinových.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 20.10.2015 mu byl postoupen insolvenční návrh dlužníků. V souladu s ust. § 108 insolvenčního zákona soud dlužníky vyzval usnesením č. j. KSUL 44 INS 26117/2015-A-7 ze dne 27.11.2015 k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč do tří dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Toto usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 3.12.2015. Ve stanovené lhůtě však dlužníci zálohu neuhradili. Proto soud postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali. Ve svém odvolání uvedli, že byli dne 27.10.2015 vyzvání soudem k doplnění insolvenčního návrhu, které zaslali, a měli zároveň za to, že k zaslaným dokumentům soud přihlédne také při stanovení případné zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. § 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle ust. § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníků důvodným.

Podle ust. § 108 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. isir.justi ce.cz

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že insolvenční soud uložil dlužníkům usnesením č. j. KSUL 44 INS 26117/2015-A-7 ze dne 27.11.2015, aby do tří dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně je poučil o následku v případě nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícím v možnosti soudu zastavit řízení. Uvedené usnesení bylo dlužníkům doručeno dne 3.12.2015, právní moci nabylo 19.12.2015. Protože ve stanovené lhůtě dlužníci zálohu neuhradili, soud prvního stupně napadeným usnesením řízení zastavil. Vzhledem k tomu, že povinnost, jež jim byla uložena pravomocným soudním rozhodnutím, dlužníci ve stanovené lhůtě nesplnili, nelze soudu prvního stupně, jenž za této situace postupoval podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy, vytknout žádné pochybení.

Protože se tato situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení (dlužníci na zálohu neuhradili nic), postupoval odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení potvrdil.

Odvolací soud pokládá za vhodné poukázat na to, že zastavením řízení nejsou dlužníci zbaveni možnosti podat insolvenční návrh opětovně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Praze dne 5. října 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík