1 VSPH 279/2012-P2-9
MSPH 93 INS 12052/2010 1 VSPH 279/2012-P2-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka: POST PRODUKCE PRAHA, a.s., sídlem Jugmannova 29/19, Praha 1, IČO 25283189, o odvolání věřitele Question Marks, s.r.o., sídlem Žitná 1656/45, Praha 1, IČO 27437108, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 12052/2010-P2-3 ze dne 9. února 2012,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 12052/2010-P2-3 ze dne 9. února 2012 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 2 a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že na přezkumném jednání konaném dne 28.2.2011 byla pohledávka věřitele popřena, věřitel se přezkumného jednání neúčastnil. Insolvenční správce věřitele o popření vyrozuměl a vyzval jej k podání žaloby ve lhůtě do 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání. Vyrozumění bylo zmocněnci věřitele doručeno dne 30.3.2011, věřitel však ve stanovené lhůtě žalobu nepodal. Proto soud postupem podle § 178 věta prvá ve spojení s § 185 IZ přihlášku odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal. Namítal, že zmocněnec věřitele žádné vyrozumění o popření pohledávky neobdržel, vyrozumění nebylo doručeno ani věřiteli. Věřitel se domníval, že pohledávka byla popřena v rozporu se zákonem a že nedoručením vyrozumění bylo řízení postiženo vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 198 odst. 1 IZ mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka zjištěná co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Z odst. 3 téhož ustanovení pak vyplývá, že vyjde-li v průběhu řízení o této žalobě najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199 téhož zákona.

Podle § 178 IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. Tento postup se ve smyslu § 187 IZ uplatní obdobně i pro část přihlášené pohledávky.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že na přezkumném jednání konaném dne 28.2.2011 došlo k popření pohledávky věřitele. V oddíle B pododdíle č. 20 insolvenčního rejstříku jsou založeny doklady o vyrozumění věřitele o popření přihlášené pohledávky. Věřiteli bylo vyrozumění doručováno dvakrát z důvodu prvotní nemožnosti doručení. Ve vyrozumění insolvenční správce odkázal na § 198 odst. 1 IZ a poučil věřitele o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání žalobu na určení, přičemž tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění. Současně věřitele poučil o tom, že při zmeškání lhůty k podání žaloby se k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

Prvotně bylo vyrozumění věřiteli zasláno na adresu Nekázanka 11, Praha 1, která byla uvedena v doplnění přihlášky pohledávky ze dne 1.11.2010, přičemž na tuto adresu se nepodařilo doručit, když na uvedené adrese byl adresát neznámý. Protože přihlášku pohledávky za věřitele podal zmocněnec Pavel Nováček, bylo podruhé vyrozumění doručováno jemu. Protože věřitel v rámci odvolací argumentace popřel, že by mu vyrozumění bylo prostřednictvím zmocněnce či jemu samotnému doručeno, odvolací soud věřitele vyzval přípisem ze dne 12.3.2012, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy nabídl důkazy ke svému tvrzení, že na doručence o vyrozumění o popření pohledávky založené v insolvenčním spise soudu I. stupně v oddíle B, pododdíle č. 20 není podpis jeho zmocněnce dokládající převzetí vyrozumění o popření pohledávky. Tato výzva byla věřiteli doručena dne 13.3.2012 do datové schránky, přičemž ani v době rozhodování odvolacího soudu se věřitel k této výzvě nevyjádřil. Doručenka se podle § 50f odst. 3 o.s.ř. považuje za veřejnou listinu a údaje v ní uvedené se považují za pravdivé, pokud není prokázán opak, což věřitel neprokázal.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud dospěl k závěru, že vyrozumění o popření pohledávky bylo zmocněnci věřitele řádně doručeno dne 30.3.2011, přičemž žaloba na určení popřené pohledávky nebyla podána. Protože věřitel včas žalobu nepodal, ačkoli byl řádně poučen, soud I. stupně správně jeho popřenou pohledávku postupem podle § 185 IZ odmítl.

Veden názory uvedenými shora, dospěl odvolací soud k závěru, že odvolání věřitele není důvodné, a proto napadené usnesení postupem podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto usnesení prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 10. dubna 2012

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová