1 VSPH 278/2015-B-153
MSPH 78 INS 14986/2011 1 VSPH 278/2015-B-153

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka Roberta Málka, bytem Žerotínova 1376/64, Praha 3, o odvolání Sberbank CZ, a.s., sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4, zast. advokátem Mgr. Davidem Urbancem, sídlem Na Poříčí 24, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 14986/2011-B-136 ze dne 7. ledna 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 78 INS 14986/2011-

B-136 ze dne 7. ledna 2015 se v bodě II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 78 INS 14986/2011-B-136 ze dne 7.1.2015 odvolal z funkce insolvenčního správce společnost Edl a partneři, v.o.s. (bod I. výroku), novou insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Ing. Petru Hýskovou (bod II. výroku), uložil Edl a partneři, v.o.s. (dále dosavadní insolvenční správce), aby zprávu podal soudu o své činnosti, o stavu majetku, který spravoval a vyúčtoval svoji odměnu a hotové výdaje (bod III. výroku) dále mu uložil, aby ve lhůtě do deseti dnů od doručení tohoto usnesení předal nové správkyni svoji funkci (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že v souladu s ust. § 31 insolvenčního zákona odvolal z funkce insolvenčního správce společnost Edl a partneři, v.o.s., protože insolvenční správce vstoupil do likvidace, jediná ohlášená společnice insolvenčního správce Mgr. Ing. Petra Hýsková vypověděla dosavadnímu insolvenčnímu správci společenskou smlouvu a činnost insolvenčního správce nadále vykonává jako fyzická osoba. Osoba nového insolvenčního správce byla určena opatřením předsedy městského soudu v Praze ze dne 6. 1. 2015.

Proti bodu II. tohoto usnesení se odvolal věřitel Sberbank CZ, a.s. (dále odvolatel) a požadoval, aby odvolací soud ustanovil novým insolvenčním správcem JUDr. Marka Pavlovského Ph.D.

Argumentoval zejména tím, že nově ustanovená správkyně Mgr. Ing. Petra Hýsková, která byla jedinou oprávněnou osobou jednat jménem dosavadního insolvenčního správce, vědomě umožnila, aby některé úkony insolvenčního správce činil Dr. oec. Michal Edl. To znamená, že některé, úkony které za dosavadního správce činil právě Dr. oec. Michal Edl, MBA nemají účinky úkonů insolvenčního správce. Podle odvolatele se dosavadní insolvenční správce, na jehož činnosti se podílela nově ustanovená insolvenční správkyně, dopustil závažných pochybení, například v seznamu majetkové podstaty neuvedl ohledně sepsaných obchodních podílů dlužníka v obchodních společnostech právní důvod jejich soupisu a nedůvodně sepsal obchodní podíl v rozsahu 50 % ve společnosti DOLNIS ADS, s.r.o. Dále do soupisu majetkové podstaty nedůvodně dosavadní správce zařadil nemovitosti ve vlastnictví DOLNIS ADS, s.r.o. S ohledem uvedené skutečnosti lze proto důvodně pochybovat o nepodjatosti Mgr. Ing. Petry Hýskové a z tohoto důvodu nemůže vykonávat funkci insolvenční správkyně.

Insolvenční správkyně ve vyjádření k odvolání uvedla, že se necítí být ve věci podjatá, nemá žádný poměr k ostatním účastníkům řízení nebo k dlužníkovi. Dále doplnila, že splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce insolvenční správkyně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího podle ust. § 212 a 212a o.s.ř. a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 25 insolvenčního zákona ustanovuje insolvenčního správce pro insolvenční řízení insolvenční soud. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení reorganizace podle § 148 odst. 2 a je-li v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce, ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem tuto osobu; to neplatí, nesplňuje-li takto určený insolvenční správce podmínky uvedené v ust. § 21 až 24 a v odst. 3 (odst. 1). Nejde-li o případ podle odstavce 1 téhož ustanovení, ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem zápisu jejího sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců (odst. 2).

Protože podle ust. § 26 insolvenčního zákona lze v odvolání proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý, přičemž se ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, v odvolacím řízení nepřihlíží, zabýval se odvolací soud nejprve tím, zda odvolání dlužníka obsahuje způsobilý (kvalifikovaný) odvolací důvod podle citovaného ustanovení, a dospěl k závěru, že nikoli.

Proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce lze podat odvolání, které však může být shledáno důvodným jen tehdy, pokud odvolatel bude tvrdit, že insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce vymezené v ust. § 6 odst. 1 až 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, nebo že je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, ačkoliv ust. § 24 odst. 1 insolvenčního zákona ustanovení takové osoby do funkce insolvenčního správce vylučuje (vyjma případu pod ust. § 24 téhož zákona). Jiné důvody nemohou vést k úspěchu odvolatele v odvolacím řízení.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. MSPH 78 INS 14986/2011-B-13 ze dne 24.12.2012 ustanovil insolvenčním správcem společnost Edl a partneři, v.o.s. Napadeným usnesením soud společnost Edl a partneři, v.o.s. odvolal z funkce insolvenčního správce. Předseda soudu prvního stupně opatřením ze dne 6.1.2015 určil insolvenční správkyní Mgr. Ing. Petru Hýskovou, kterou soud napadeným usnesením ustanovil do funkce insolvenční správkyně.

V situaci, kdy Mgr. Ing. Petra Hýsková je osobou zapsanou v seznamu insolvenčních správců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR (§ 21 odst. 1 insolvenčního zákona), nepochybně splňuje podmínky pro ustanovení do funkce insolvenční správkyně.

Důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může být zejména skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným či bývalým společníkem, statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Obdobně může vypadat poměr mezi insolvenčním správcem a věřitelem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jež dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení.

V daném případě postavil odvolatel návrh na vyloučení Mgr. Ing. Petry Hýskové z insolvenční věci pouze na tom, že měl výhrady k postupu dosavadního insolvenčního správce, za kterého byla oprávněna jednat nově ustanovená insolvenční správkyně Mgr. Ing Petra Hýsková. Žádné okolnosti, z nichž by vyplývalo, že ustanovená insolvenční správkyně je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným či bývalým společníkem, statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka, odvolatel neuvedl.

Za situace, kdy námitky odvolatele vůči insolvenční správkyni spočívaly toliko na výhradách v postupu dosavadního insolvenčního správce, kdy v řízení nebyly zjištěny žádné konkrétní skutečnosti, pro něž by bylo možné pochybovat o nepodjatosti nově ustanovené insolvenční správkyně, není možné jeho návrhu na vyloučení Mgr. Ing Petry Hýskové z insolvenční věci vyhovět.

Protože odvolací soud neshledal odvolání důvodným, postupoval podle § 219 o.s.ř. a usnesení v napadeném rozsahu jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 31. srpna 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná