1 VSPH 277/2015-A-27
KSPA 56 INS 17627/2014 1 VSPH 277/2015-A-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužníka Václava Kulýka, IČO 73589772, bytem Obránců míru 140, Chvaletice, zast. advokátkou JUDr. Jaroslavou Moravcovou, Semtín P9 81, Pardubice, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č.j. KSPA 56 INS 17627/2014-A-22 ze dne 8. ledna 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 56 INS 17627/2014-A-22 ze dne 8. ledna 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, usnesením č.j. KSPA 56 INS 17627/2014-A-22 ze dne 8. ledna 2015 zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh Václava Kulýka (dále jen dlužník), jenž se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPA 56 INS 17627/2014-A-21 ze dne 3.11.2014 uložil dlužníkovi, aby do patnácti dnů od právní moci tohoto usnesení, zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč, přičemž ho současně poučil o následcích v případě nezaplacení zálohy. Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno 7.11.2014, právní moci nabylo dne 25.11.2014. Protože dlužník ve stanovené lhůtě zálohu neuhradil, soud podle ust. § 108 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. V odvolání pouze uvedl, že přislíbené místo u České pošty, a.s. mu nebylo přiděleno.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V daném případě odvolací soud ze spisu zjistil, že usnesením ze dne 3.11.2014 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby do patnácti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč, přičemž ho poučil o následcích v případě nesplnění uložené povinnosti. Dlužník, ač řádně poučen o možných následcích, povinnost uloženou pravomocným soudním rozhodnutím do okamžiku vydání napadeného rozhodnutí nesplnil. Dlužno přitom poznamenat, že ji dle obsahu spisu neuhradil ani dodatečně po jeho vydání.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Pro úplnost považoval odvolací soud za vhodné upozornit dlužníka na to, že mu po ukončení tohoto řízení nic nebrání v tom, aby podal nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, pokud to jeho výdělkové poměry dovolují.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 10. srpna 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková