1 VSPH 27/2018-B-16
č. j. KSPA 56 INS nan/2017 1 VSPH 27 /2018-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy _jUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a _lUDr. ]iřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníků: a) Jozef Lukács, narozený 10. 4. 19?9, bytem Horní Roveň 34, 533 71 Dolní Roveři b) Petra Lukáesová, narozená ?. 9. 1981, bytem Horní Roveři 34, 533 71 Dolní Roveň o odvolání insolvenčního správce: Mgr. Petr Zapletal, IČO 01918893, sídlem Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č. j KSPA 56 INS 11818/2017 3 6 ze dne 10. listopadu 2017 takto: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č. j. KSPA 56 INS 11818/2017-13-6 ze dne 10. listopadu 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č. j. KSPA 56 INS 11818/2017 Bu6 ze dne 10. 11. 2017 v insolvenčním řízení vedeném na majetek manželů Jozefa a Petty Lukácsovych (dále jen dlužníci) žádost insolvenčního správce Mgr. Petra Zapletala (dále jen správce) o přiznání odměny za přezkoumané přihlášky.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh dlužníků dne 6. 6. 2017 a usnesením ze dne 28. 6. 2017 (č. d. A3) zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil správce do funkce. Podánírn doručenym dne 24. 8. 2017 požádal správce o přiznání odměny za přezkoumané přihlášky v celkové výši 9.075 Kč (30 z 250 Kč + DPH) podle ust. (3 58 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona. Soud dovodjl, že změna ust. Š 38 odst. 1 insolvenčního zákona týkající se odměny za počet přezkoumanych přihlášek pohledávek v oddlužení se týká případů, v nichž byl zjištěn úpadek a povoleno oddlužení až po 1. 7, 2017, a je spojena s většími nároky kladenyrni na insolvenčního správce, jež jsou spojeny s přezkoumáním přihlášek a vyhotovením zprávy pro oddlužení včetně zprávy o přezkumu podle ust. Š 39821 insolvenčního zákona. Proto žádost správce zamítl, neboť vdaném případě byl úpadek dlužníků zjištěn a oddlužení povoleno před účinností novely insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se správce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení, popř. aby je změnil tak, že mu přizná odměnu za přezkoumané přihlášky ve výši 9.075 Kč. V odvolání argumentoval tím, že přihlášky pohledávek byly v insolvenčním rejstříku zveřejňovány od 10. 7. 2017, přičemž od tohoto dne mu je soud zasílal k přezkoumání. Je tedy zjevné, že přezkum přihlášek probíhal až po 1. 7. 2017, tj. po dni nabytí účinnosti novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 64/2017 Sb. Proto na základě novelizovaného znění ust. 33 38 odst. 1 insolvenčního zákona vyúčtoval odměnu z přezkoumanych přihlášek. Poukázal na to, že přechodná ustanovení nepamatují na řízení zahájená před nabytím účinnosti

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková,

2 KSPA 56 INS 11818 /2017 novely insolvenčního zákona a že z nich bez dalšího nevyplyvá, že o odměně insolvenčního správce má být rozhodováno podle právního předpisu účinného před nabytím účinnosti novely. Naopak procesní právo působí ode dne nabytí účinnosti nového zákona, a to i na řízení zahájená před jeho účinností. Tato zásada může být prolomena toliko uvedením konkrétních přechodných ustanovení v novém procesním předpise. Má tedy za to, že se odměna insolvenčního správce určuje podle stavu v okamžiku rozhodování o odměně samé, nikoliv podle stavu v době zahájení řízení. Uzavřel na tom, že z textu zákona ani z důvodové zprávy k němu nelze dovodit, že by přiznání odměny z počtu přezkoumanych přihlášek v oddlužení souviselo s odlišným režimem jejich přezkumu oproti předchozí úpravě

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. $ 38 odst. 1 insolvenčního zákona má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotovych výdajů. Vpřípadě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumanych přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžcní určeného k rozdělení mezi věřitele. V případě oddlužení činí vyše odměny z počtu přezkoumanych přihlášek pohledávek 25 % vyše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumanych přihlášek pohledávek v konkursu. ]e li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových vydajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle ust. (c) 38 odst. 4 insolvenčního zákona může insolvenční soud v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotovych výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně.

Podle přechodných ustanovení článku ll bodu 1. zákona č. 64/ 2017 Sb. se insolvenční zákon ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona;, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Správci je třeba dát za pravdu v tom, že změna ust. $ 38 odst. 1 insolvenčního zákona, jež zavádí nárok insolvenčního správce na odměnu za přezkum přihlášek pohledávek v oddlužení, nebyla nijak retlektována ve vyhlášce č. 313 / 2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, a tudíž nezavedla speciální přechodné ustanovení (jako tomu bylo u novely vyhlášky č. 398/ 2013 Sb. účinné od 1. 1. 2014), a pro posouzení otázky, ve kterých insolvenčních řízeních zahájených před účinností novely se uplatní nárok správce na odměnu za přezkum přihlášek v oddlužení je tak k dispozici toliko obecně přechodné ustanovení obsažené v článku ll. bodu 1. novely. V něm ani v důvodové Zprávě sice nelze není uvedeno, že by přiznání odměny z počtu přezkoumanych přihlášek v oddlužení souviselo s odlišným režimem jejich přezkumu oproti předchozí úpravě, jiné vysvětlení se však nenabízí. Dlužno přitom poznamenat, že přihlášené pohledávky byly v daném případě přezkoumány na přezkumném jednání, jež se konalo dne 4. 9. 2017, jak nařídil soud prvního stupně v usnesení ze dne 28. 6. 2017 (č. d. rek 9) v souladu s insolvenčním zákonem ve znění účinném do 30. 6. 2017.

Na rozdíl od správce je odvolací soud toho názoru, že se novelizovaná právní úprava uplatní v dříve zahájených insolvenčních řízeních toliko v případě, že o úpadku dlužníka a povolení oddlužení bylo rozhodnuto po účinnosti novely insolvenčního zákona. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že by správcem předložená varianta (podle níž se nárok na odměnu uplatní zpětně ve všech běžících insolvenčních řízeních) měnila v průběhu oddlužení podstatným způsobem stanovená pravidla, nebot dodatečně založeny nárok správce na odměnu by zkrátil míru uspokojení pohledávek nezajištěnych věřitelů dlužníka oproti tomu, s čím od povolení, resp. schválení oddlužení právem počítali, a změnila by požadavky na schopnost dlužníka dosáhnout uspokojení pohledávek nezajištěnych věřitelů alespoň v rozsahu 30 % hodnoty jejich pohledávek.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10.

11.

1 VSPH 27 /2018

Uplatní se tak zásada, že podle nové právní úpravy lze postupovat toliko za předpokladu, že tomu nebrání dříve nabytá práva účastníků řízení, a tudíž ji nelze aplikovat tam, kde tím byla odňata účastníkům práva zaručená dřívější právní úpravou.

Vdaném případě rozhodl soud prvního stupně o úpadku dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením dne 28.6.2017, tj. před nabytím účinnosti novelizovaného znění ust. $ 38 insolvenčního zákona. Odvolací soud je proto toho názoru, že s ohledem na výše uvedené závěry vtomto insolvenčním řízení odměna za přezkum přihlášek pohledávek v oddlužení správci nepřísluší. Soudu prvního stupně, jenž za popsaného stavu zamítl žádost správce o přiznání odměny za přezkum přihlášek, tak nelze vytknout žádné pochybení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání správce důvodnym a podle ust. $ 219 občanského soudního řádu napadené usnesení jako věcně správně potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li byt dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 22. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r.. předseda senátu

r' % Shodu s pivopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. Číž ď /