1 VSPH 265/2011-P11-16
KSLB 57 INS 9981/2010 1 VSPH 265/2011-P11-16 1 VSPH 371/2011-P11-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka Jana Dobrého, nar. 28. února 1965, bytem Frýdlant v Čechách, Dětřichov 91, o přihlášce pohledávky č. P11, věřitele č. 10 CETELEM ČR, a.s., identifikační číslo 25085689, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, o odvolání věřitele proti usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 9981/2010-P11-6 ze dne 4. ledna 2011 a č.j. KSLB 57 INS 9981/2010-P11-7 ze dne 6. ledna 2011,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci č.j. KSLB 57 INS 9981/2010-P11-6 ze dne 4. ledna 2011 a č.j. KSLB 57 INS 9981/2010-P11-7 ze dne 6. ledna 2011 se zrušují a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci usnesením č.j. KSLB 57 INS 9981/2010-P11-6 ze dne 4. ledna 2011 vyslovil, že k přihlášce věřitele CETELEM ČR, a.s. (dále též odvolatel) ve výši 86.519,-Kč se nepřihlíží a že dnem právní moci rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí, následně pak insolvenční soud usnesením č.j. KSLB 57 INS 9981/2010-P11-7 ze dne 6. ledna 2011 přihlášku této pohledávky odmítl.

V odůvodnění prvého v pořadí usnesení insolvenční soud zejména uvedl, že přihláška předmětné pohledávky byla insolvenčním soudem zaslána insolvenčnímu správci, který v souladu s § 188 odst. 2 IZ vyzval věřitele k odstranění jejích vad-k doplnění a k opravě přihlášky, neboť nebyla srozumitelná. Insolvenční správce předložil při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 4.1.2011 soudu kopie výzev k odstranění vad přihlášky ze dne 1.12.2010 a 8.12.2010, které byly odvolateli doručeny 3.12.2010, respektive 10.12.2010. Odvolatel doplnění učinil svými podáními doručenými soudu dne 9.12.2010 a dne 15.12.2010. V prvním doplnění předložil pouze tabulkový výpis z úvěrového účtu dlužníka, ovšem toto doplnění neobsahuje žádné vylíčení skutkového děje, ze kterého by měla být patrna aktuální výše pohledávek za dlužníkem. Druhé doplnění přihlášky pak obsahuje pouze obecné vylíčení postupu poskytování úvěrů s upřesněním rozpisu částek, které by měl dlužník odvolateli dlužit. Ani přiložené tabulky a plány amortizace podúvěrů pak neobjasňují výši dluhu dlužníka. Protože odvolatel ani přes výzvu insolvenčního správce řádně nedoplnil svou přihlášku pohledávky o požadované listiny, rozhodl insolvenční soud s odkazem na § 188 odst. 2 IZ výrokem I. tohoto usnesení, že se k přihlášce pohledávky odvolatele v insolvenčním řízení nepřihlíží. 1 VSPH 371/2011 V odůvodnění druhého v pořadí vydaného usnesení insolvenční soud uvedl, že odvolatel přihlásil do řízení dlužníka pohledávky v celkové výši 86.519,-Kč, přičemž usnesením soudu ze dne 4.1.2011 (P11-6) bylo rozhodnuto dle § 188 odst. 2 IZ, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Soud odkázal na § 185 IZ a konstatoval, že pokud se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, insolvenční soud přihlášku odmítne, přičemž tento postup dopadal i na uvedenou situaci.

Proti oběma těmto usnesením směřuje dle svého obsahu odvolání ze dne 24.1.2011, doplněné podáním ze dne 21.2.2011, kde odvolatel odmítá tvrzené vady přihlášky a tvrdí, že podmínky pro vydání napadených rozhodnutí nebyly dány. Odvolatel doložil právní titul vzniku pohledávky č. 1, kterým byla část B1 smlouvy o poskytnutí úvěru č. 4211734332001 včetně Všeobecných úvěrových podmínek, na základě kterých byla dlužníku vydána úvěrová karta a poskytnut úvěrový rámec. K prokázání výše pohledávky č. 1 doložil výpis z úvěrového účtu dlužníka-klienta k úvěrové kartě ke smlouvě o poskytnutí revolvingového úvěru č. 42117343320100, dále doložil právní titul pohledávky č. 2, kterým byla smlouva o poskytnutí úvěru, doložil i výpis z úvěrového účtu ke smlouvě o poskytnutí úvěru č. 42117343325100. Z výše uvedených důvodů měl přihlášku pohledávky za přezkoumatelnou, a proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Vrchní soud v Praze již dříve zaujal stanovisko (viz usnesení ze dne 2.12.2009 sp.zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10), od kterého nemá důvod odchýlit se ani v souzené věci, totiž že pro odmítnutí přihlášky podle § 185 IZ nepostačuje zjištění soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti a zda jej poučil, jak při tom postupovat. Názorem insolvenčního správce soud nikterak není vázán. To mimo jiné znamená, že v souladu s § 167 odst. 2 a § 157 odst. 2 o.s.ř. insolvenční soud v odůvodnění svého rozhodnutí, jímž přihlášku odmítá, vysvětlí, jaké nedostatky, jež přes výzvu správce nebyly odstraněny, přihláška měla. Tak tomu ale v souzené věci nebylo, neboť z obsahu 1 VSPH 371/2011 obou napadených usnesení (textu zákona přitom odpovídá, že soud o odmítnutí přihlášky, konstatování o nepřihlížení se k ní a ukončení účasti vydává jen jedno rozhodnutí) nelze zjistit, které konkrétní vady přihlášených pohledávek vedly insolvenční soud k závěru o správnosti postupu insolvenčního správce a o existenci podmínek, za nichž je namístě přihlášku odmítnout. V této souvislosti pokládá odvolací soud především za podstatné zmínit, že v podání došlém soudu 15.12.2010 (P11-3) odvolatel v reakci na výzvu správce uvedl, z jakých konkrétních částek obě jeho pohledávky sestávají, přičemž však insolvenční soud nevyložil, proč sdílí závěr správce, že výše dluhu dlužníka zůstala neobjasněna.

Z výše uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř., napadená usnesení zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 5. dubna 2011

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová