1 VSPH 264/2011-B-43
KSHK 41 INS 2752/2010 1 VSPH 264/2011-B-43

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka EUROTRANSPORT CZ, s.r.o., identifikační číslo 25952188, Sušilova 1337, 500 02 Hradec Králové, o odvolání jednatele dlužníka Ondřeje Lukeše, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, adresa pro doručování: Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 2752/2010-B-35 ze dne 30. prosince 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 2752/2010-B-35 ze dne 30. prosince 2010 se mění tak, že se jednateli dlužníka Ondřeji Lukešovi pořádková pokuta neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 29.11.2010 uložil insolvenční soud jednateli dlužníka povinnost předložit přehled pohledávek dlužníka, o kterém na jednání dne 6.10.2010 uvedl, že jej má ve svém držení. Protože jednatel na výzvu soudu nereagoval, uložil mu soud pro nesplnění povinnosti pořádkovou pokutu 5.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že insolvenčnímu správci všechny dostupné doklady zaslal.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Z obsahu protokolu o jednání insolvenčního soudu ze dne 6.10.2010 odvolací soud zjistil, že jednatel dle svého vyjádření měl k dispozici soupis dlužníků úpadce v podobě nezaplacených dodavatelských a odběratelských faktur. Z podání insolvenčního správce Mgr. Kamila Tomana ze dne 1.2.2011 plyne, že tyto seznamy byly správci doručeny dne 28.12.2010. Šlo o seznamy nezaplacených dodavatelských a odběratelských faktur k 23.8.2009.

Dlužníku byla napadeným usnesením ze dne 30.12.2010 uložena pokuta z důvodu prodlení se splněním povinnosti předložit insolvenčnímu správci přehled pohledávek dlužníka. Z vyjádření správce lze ovšem dovodit, že tuto povinnost jednatel dlužníka splnil již dne 28.12.2010, proto odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se Ondřeji Lukešovi pořádková pokuta neukládá (§ 220 odst. 3 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné dovolání.

V Praze dne 7. dubna 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová