1 VSPH 259/2010-P8-18
KSPL 27 INS 3186/2009 1 VSPH 259/2010-P8-18

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužníka Josefa Škardy, bytem Lipová 97, o odvolání ESSOX, s.r.o., sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. února 2010, č.j. KSPL 27 INS 3186/2009-P8-13,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. února 2010, č.j. KSPL 27 INS 3186/2009-P8-13, se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele ESSOX, s.r.o. v rozsahu částky 41.525,07 Kč neodmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni rozhodl o tom, že nepřihlíží k přihlášené pohledávce do insolvenčního řízení v částce 41.525,07 Kč .

V odůvodnění usnesení soud mj. uvedl, že věřitelka ESSOX, s.r.o. (dále jen odvolatelka) přihlásila včas do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 122.706 Kč a že ji insolvenční správce vyzval k doplnění přihlášky, a to co do pohledávek ve výši 480 Kč (smluvní pokuta z dlužné částky do zrušení smlouvy), ve výši 31.353,07 Kč (sankce v důsledku zrušení smlouvy) a ve výši 10.172 Kč (smluvní pokuta v důsledku zrušení smlouvy) tak, aby odvolatelka předložila sazebník poplatků, specifikovala, z čeho smluvní pokuty vyplývají, a uvedla způsob jejich výpočtu. K doplnění přihlášky stanovil správce odvolatelce lhůtu dvaceti dnů od doručení výzvy s poučením o následcích neuposlechnutí výzvy. Výzva byla odvolatelce doručena dne 7.9.2009 a odvolatelka sice včas doplnila svoji přihlášku podáním ze dne 25.9.2009, nikoli však řádně, neboť ohledně pohledávky ve výši 10.172 Kč v přihlášce uvedla, že jde o smluvní pokutu v důsledku zrušení smlouvy, tj. 10 % z dlužné částky dle sazebníku poplatků, a v doplnění přihlášky uvedla, že jde o smluvní pokutu z dlužných částek v důsledku zrušení smlouvy dle odst. smluvní pokuty sazebníku poplatků-smluvní pokuta za prodlení s úhradou plnění vyplývajícího ze smlouvy. Ohledně pohledávky ve výši 31.353,07 Kč odvolatelka v přihlášce uvedla, že jde o sankci v důsledku zrušení smlouvy dle sazebníku poplatků a v doplnění přihlášky uvedla, že jde o sankci za porušení závazkového vztahu dle čl. VI. odst. 3 obchodních podmínek smlouvy, v němž však taková sankce není uvedena. Z uvedeného soud I. stupně shledal, že není zřejmý právní důvod sankcí ani způsob jejich určení a jsou proto nepřezkoumatelné. Proto soud I. stupně rozhodl o tom, že se k přihlášeným pohledávkám ve výši 41.525,07 Kč nepřihlíží.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení, neboť měla zato, že doložila právní důvod i způsob výpočtu pohledávek již v přihlášce, a jejich oprávněnost doložila na základě výzvy správce.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě níž se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 IZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustálené judikatury platí, že postup podle § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního správce zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili listinné důkazy ve smyslu § 177 IZ, je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. IZ ji popře (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2008, sp.zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P16 publikované pod číslem R 13/2009 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). Pro odmítnutí přihlášky podle § 185 IZ nepostačuje zjištění soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti a zda jej poučil, jak při tom postupovat. Názorem insolvenčního správce soud nikterak není vázán. Přihláška pohledávky musí ve smyslu § 174 odst. 2 IZ obsahovat též důvod vzniku přihlašované pohledávky; tímto důvodem se rozumí skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá, a nikoliv například právní kvalifikace vztahu, z něhož pohledávka povstala. Přihláška obsahuje důvod vzniku přihlašované pohledávky za předpokladu, že v ní jsou uvedeny či popsány skutečnosti (vylíčen skutkový děj), na základě kterých pohledávka vznikla, a to natolik podrobně, aby bylo možné jednak přihlašovanou pohledávku odlišit od jiných pohledávek věřitele a dlužníka, jednak posoudit pravost pohledávky (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.12.2009, sp.zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10).

Z přihlášky pohledávky (P8-1) odvolací soud zjistil, že odvolatelka přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 122.706 Kč, jež sestává z částky 9.584 Kč (dlužné splátky), z částky 70.370,93 Kč (nesplacená část jistiny), z částky 480 Kč (smluvní pokuta z dlužné částky dle sazebníku), z částky 31.353,07 Kč (sankce za zrušení smlouvy dle sazebníku), z částky 126 Kč (úrok z prodlení), z částky 300 Kč (poplatek za upomínku), z částky 10.172 Kč (smluvní pokuta za zrušení smlouvy, 10% z dlužné částky dle sazebníku) a z částky 320 Kč (pojistné ke smlouvě). Z doplnění přihlášky ze dne 23.9.2009 (P8-2) vyplývá, že odvolatelka k výzvě správce upřesnila, že částka 480 Kč představuje smluvní pokutu z dlužných částek do zrušení smlouvy s odkazem na sazebník, že částka 10.172 Kč je smluvní pokutou z dlužných částek v důsledku zrušení smlouvy s odkazem na sazebník s tím, že jde o smluvní pokutu za prodlení s úhradou plnění vyplývajícího ze smlouvy, a že částka 31.353,07 Kč je sankcí za porušení závazkového vztahu dle čl. VI. odst. 3 obchodních podmínek smlouvy. K tomu připojila sazebních poplatků.

Na základě shora uvedených zjištění dospěl odvolací soud na rozdíl od soudu I. stupně k závěru, že odvolatelka v přihlášce i v jejím doplnění nezaměnitelným způsobem uvedla důvod vzniku přihlašované pohledávky v celkové výši 122.706 Kč včetně jejích částí ve výši 10.172 Kč a ve výši 31.353,07 Kč, ohledně nichž soud I. stupně rozhodl, že k nim nepřihlíží.

Veden názory vyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným a napadené usnesení proto podle § 220 odst. 3 o.s.ř. změnil způsobem ve výroku uvedeným.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 15. dubna 2010

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová