1 VSPH 254/2018-A
č. j. KSCB 26 INS 22146 /2017 1 VSPH 254 / 2018-A 12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety' a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Zuzana anonymizovano , anonymizovano , IČO 6359602, bytem V Lukách 180, 397 01 Písek navrhovatelka: Raiffeisenbank, a. 8., IČO 49240901, sídlem Hvězdová 1716/2b, 140 78 Praha 4 o odvolání navrhovatelkv proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 26 INS 22146/2017 3 6 ze dne 8, prosince 2017 takto:

1. Usneseni Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 26 INS 22146/2017-

A G ze dne 8. prosince 2017 se zrušuje a insolvenční řízení se zastamje.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č. j KSCB 26 INS 22146/2017-A-6 ze dne 8. 12. 2017 odmítl insolvenční návrh, jímž se Raiffeisenbank, a. s. (dále jen navrhovateli za) domáhala vydání rozhodnutí o úpadku Zuzanv anonymizovano (dále jen dlužnice), a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů rizeni.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že navrhovatelka nevyhčila v insolvenčním návrhu dostatečně rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek dlužnice, zejména nevylíčila skutečnosti, z nichž erplj'rvá jeho oprávnění podat insolvenční návrh, nebot: ani u jedné ze dvou tvrzených pohledávek neuvedla údaj o jejich splatnosti.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ceských Budějovicích se navrhovatelka včas odvolala a požadovala, abyr je odvolací soud přezkoumal. V odvolání uvedla, že s napadeným rozhodnutím nesouhlasí s tím, že odůvodnění dodatečně doplní.

Protože podáním ze dne 12.1.2018 (č. d. A+B) vzala navrhovatelka insolvenční návrh zpět, odvolací soud podle ust. Š 130 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona insolvenční řízení zastavil a napadené usnesení zrušil. O nákladech řízení před soudy obou stupňů rozhodl odvolací soud podle ust. Š 146 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu s přihlédnutím k tomu,

Shoda s prvopiseni potvrzuje Tereza Kulštrunková. z user; ze iNS 22146 /2017

že navrhovatelka vzala insolvenční návrh zpět, aniž by vysvětlila důvody zpětvzetí, a dlužnice žádné náklady v řízení nevynaložila.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 15. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátu



Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. Éá/Q/