1 VSPH 254/2016-P8-18
KSPL 65 INS 7262/2015 1 VSPH 254/2016-P8-18

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Jiráskova 601, 357 09 Habartov, o odvolání věřitele č. 7: AB 4 B. V., soukromá společnost s ručením omezeným, reg. č. 34186049, se sídlem Nizozemské království, 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 933, zastoupeného advokátem Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, se sídlem Blatného 1885/36, 616 00 Brno, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 65 INS 7262/2015-P8-2 ze dne 1. června 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 65 INS 7262/2015-P8-2

ze dne 1. června 2015 se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 7

AB 4 B. V., soukromá společnost s ručením omezeným neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud Plzni usnesením z 1. 6. 2015 v bodu I. výroku rozhodl, že se přihláška pohledávky věřitele č. 7 AB 4 B. V., soukromé společnosti s ručením omezeným (dále též Věřitel ) odmítá, v bodu II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí končí účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení. Usnesení odůvodnil tím, že dne 8. 4. 2015 soud rozhodl o zjištění dlužníkova úpadku. Současně vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto usnesení a poučil je o tom, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku a jeho účinky nastaly dne 8. 4. 2015. Téhož dne bylo Věřiteli, jakožto známému zahraničnímu věřiteli, doručeno vyrozumění isir.justi ce.cz o zahájení insolvenčního řízení, usnesení o zjištění dlužníkova úpadku a výzva k přihlášení pohledávek. Přihláška pohledávky Věřitele pak byla insolvenčnímu soudu doručena dne 25. 5. 2015. Jelikož lhůta k přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení je lhůtou procesní, postačuje, aby byla přihláška pohledávky v poslední den určené lhůty, tj. dne 11. 5. 2015, podána k poštovní přepravě. Věřitel však svou přihlášku podal až po tomto datu a soud proto s odkazem na § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) odmítl přihlášku Věřitele jako opožděnou.

Věřitel napadl usnesení včas podaným odvoláním, ve kterém navrhl rozhodnutí zrušit. Odvolání odůvodnil tím, že je zahraniční osobou se sídlem v členském státu Evropské unie. Z toho důvodu je nutno aplikovat § 430 insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením čl. 39 a 40 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. 5. 2000, o insolvenčním řízení. Zahraniční věřitel měl být informován o zahájení insolvenčního řízení a teprve v návaznosti na doručení této informace začíná běžet lhůta k podání přihlášky pohledávek. Toto se však nestalo, když byl informován pouze jeho současný právní zástupce, jehož plnou moc k zastupování Věřitele soud v době rozhodování o odmítnutí přihlášky neměl k dispozici. Vzhledem k tomu, že soud z tohoto důvodu nemohl vědět, kým a zda vůbec je Věřitel zastoupen, mělo být vyrozumění zahraničnímu věřiteli zasláno přímo jemu a ne do datové schránky jeho současného právního zástupce. Věřiteli tedy nebylo řádně doručeno vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení dlužníka a výzva k přihlášení pohledávek, nezačala mu proto dosud běžet lhůta k podání přihlášky pohledávek. Z tohoto důvodu ani jeho přihláška doručená insolvenčnímu soudu dne 25. 5. 2015 nemůže být opožděná.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 212 o. s. ř. a shledal odvolání věřitele důvodným.

Podle § 173 odst. 1 první a druhé věty insolvenčního zákona Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 téhož zákona. Podle odst. 3 Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Podle § 185 insolvenčního zákona Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 426 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem a jeho účinky se řídí přímo použitelným předpisem práv Evropských společenství a ustanoveními právního řádu toho členského státu Evropské unie, na něž přímo použitelný předpis práva Evropských společenství odkazuje. Tímto předpisem je Nařízení Rady (ES) 1346/2000.

Podle § 430 odst. 1 insolvenčního zákona Známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku. Podle odst. 2 Povinnost vyrozumět známé věřitele splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění. Podle odst. 3 Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek. Odvolací soud dodává, že uvedeným známým zahraničním věřitelům podle § 74 odst. 2 insolvenčního zákona začne běžet zvlášť lhůta k podání přihlášek až ode dne, kdy jim byla výzva zvlášť doručena (blíže Rc 25/2009).

K otázce známého věřitele se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 13/2010 (publikovaném pod číslem 138/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), v němž formuloval a odůvodnil závěr, že známým věřitelem dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, je v insolvenčním řízení takový věřitel, o kterém by se insolvenční soud, případně předběžný správce nebo insolvenční správce (od rozhodnutí o úpadku) dozvěděl při obvyklém chodu věci buď z listin, jež je dlužník povinen předložit insolvenčnímu soudu (typicky ze seznamu závazků podle § 104 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona), nebo z řádně vedeného účetnictví dlužníka anebo z jiných dlužníkem řádně vedených záznamů o stavu jeho majetku a závazků (včetně korespondence). Dlužník, který nekoná s péčí řádného hospodáře a nevede řádné záznamy o stavu svého majetku a o svých závazcích nebo který nesplní řádně a včas povinnost předložit soudu seznam závazků, nemá právo spoléhat na to, že věřitel přijde v důsledku dlužníkovy nedbalosti o možnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Jestliže dlužník označuje ve svém účetnictví, v jiných záznamech nebo v podáních adresovaných insolvenčnímu soudu takového věřitele nepřesně, pak skutečnost, že se takový věřitel stal známým insolvenčnímu soudu nebo správci až po uplynutí propadné přihlašovací lhůty, jde k tíži dlužníka.

Věřitel dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, o kterém však do uplynutí propadné lhůty určené v rozhodnutí o úpadku k podávání přihlášek do insolvenčního řízení nevyjde v insolvenčním řízení najevo nebo ani z dlužníkem řádně vedeného účetnictví nebo jiných záznamů o majetku a závazcích dlužníka, s nimiž se insolvenční správce včas seznámil, ani jinak, není pro tuto dobu pokládán za známého věřitele dlužníka. Tím, že okolnosti rozhodné pro závěr, že jde o známého věřitele dlužníka, vyjdou při obvyklém chodu věcí najevo později (po uplynutí propadné přihlašovací lhůty), není insolvenční správce ani insolvenční soud zbaven povinnosti postupovat ohledně takového věřitele ve smyslu ustanovení § 430 insolvenčního zákona, resp. ustanovení čl. 40 Nařízení.

Smyslem uvedené právní úpravy je zohlednění skutečnosti, že zahraniční věřitel podniká v zemi jiných (právních) zvyklostí a že svá práva musí uplatňovat podle práva státu, v němž bylo úpadkové řízení zahájeno (lex fori concursus), a proto musí být podrobně informován nejen o způsobech a formách uplatnění svých práv, nýbrž i o důsledcích spojených se zmeškáním lhůt stanovených k jejich uplatnění.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník ve svém návrhu na povolení oddlužení, který byl zveřejněn dne 20. 3. 2015, uvedl svůj závazek ve výši 127.700 Kč a jako věřitele označil společnost AB 4 B. V. Tento závazek vůči Věřiteli uvedl i ve svém seznamu závazků. Z toho plyne, že dlužník v dané věci řádně oznámil insolvenčnímu soudu svého věřitele se sídlem v Nizozemí, tj. v členském státu Evropské unie, tudíž od doručení návrhu na povolení oddlužení se jednalo o známého věřitele, vůči kterému měl soud prvního stupně povinnost vyrozumět jej dle § 430 insolvenčního zákona o zahájení insolvenčního řízení, o úpadku dlužníka a doručit mu výzvu k podání přihlášky pohledávek. Dne 8. 4. 2015 bylo nynějšímu právnímu zástupci Věřitele doručeno výše uvedené vyrozumění, samotnému Věřiteli však doručeno nebylo. Dne 25. 5. 2015 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna přihláška Věřitele; přílohou této přihlášky byla mj. i plná moc udělená advokátovi Mgr. Ing Jaromíru Škárovi.

Z insolvenčního spisu tedy vyplývá, že skutečnost, že Věřitel je zastoupen Mgr. Ing Jaromírem Škárou mohla být soudu prvního stupně známa až ode dne 25. 5. 2015, kdy byla zaslána soudu přihláška Věřitele spolu s jeho plnou mocí, nikoliv dne 8. 4. 2015, kdy mu bylo do jeho datové schránky zasláno vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení, o úpadku dlužníka a možnosti podání přihlášky pohledávek. Soud tedy nesplnil svou povinnost uloženou mu § 430 insolvenčního zákona, když toto vyrozumění nezaslal přímo Věřiteli. Věřiteli jako známému zahraničnímu věřiteli tedy dosud nezačala běžet lhůta k podání přihlášky, nemůže být proto ani správný závěr, že svou přihlášku pohledávky zaslal Věřitel soudu opožděně.

Nebylo namístě postupovat dle § 185 a § 173 odst. 1 druhé věty insolvenčního zákona a odmítnout přihlášku. Odvolací soud proto dle § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř. za použití § 167 odst. 2 o. s. ř. napadené usnesení změnil ve výroku uvedeným způsobem, neboť soud neměl předmětné usnesení vydat.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

V Praze dne 3. listopadu 2016 JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková