1 VSPH 2500/2014-B-153
KSCB 27 INS 29347/2013 1 VSPH 2500/2014-B-153

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., IČO 46711201, sídlem Jana Pernera 159, České Velenice, o odvolání věřitelů: Všeobecná úvěrová banka, a.s., sídlem Mlynské nivy 1, Bratislava 25, Slovenská republika, zast. advokátkou JUDr. Radkou Konečnou, sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, Lankwitzer ČR, s.r.o., Václavské náměstí 832, Praha 1, za účasti státního zastupitelství, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 29347/2013-B-59 ze dne 14. července 2014

takto:

I. Odvolání Všeobecné úvěrové banky, a.s. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 29347/2013-B-59 ze dne 14. července 2014 v části výroku, kterým zamítl její návrh, aby soud nepřiznal hlasovací právo věřitelům č. 281-Technosys, a.s. a č. 308-STASIS SYSTEMS, a.s., a věřiteli č. 302-PALM PARTNERS, Ltd., se odmítá.

II. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 29347/2013-B-59 ze dne 14. července 2014 se v části výroku, kterým soud rozhodl o tom, že bude zvolen pouze tříčlenný věřitelský výbor a že jeho členy jsou věřitelé č. 307 Cashdirect, a.s. a č. 292 HS Real, s.r.o. za nezajištěné věřitele a v části výroku, kterým soud zamítl návrh, aby zrušil usnesení schůze věřitelů, kterým bylo rozhodnuto o neodebrání přednostního práva dlužníku, sestavit reorganizační plán, se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 27 INS 29347/2013-B-59 ze dne 14.7.2014 zamítl návrhy, aby soud nepřiznal hlasovací právo věřitelům č. 281-Technosys, a.s., a č. 308-STASIS SYSTEMS, a.s., aby soud zrušil usnesení schůze věřitelů o tom, že byl zvolen tříčlenný věřitelský výbor, aby soud zrušil usnesení schůze věřitelů, kterým byl zvolen věřitelský výbor ve složení věřitelů č. 307 Cashdirect, a.s. za nezajištěné věřitele, č. 302 Palm Partners, Ltd. za zajištěné věřitele, a č. 292 HS Real, s.r.o. za nezajištěné věřitele, aby zamítl návrh, aby zrušil usnesení schůze věřitelů, kterým bylo rozhodnuto o neodebrání přednostního práva dlužníku, sestavit reorganizační plán.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 14.7.2014 se konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů. Soud na této schůzi zamítl návrh Všeobecné úvěrové banky, a.s. (dále odvolatel a), aby soud rozhodl o hlasovacím právu věřitelů č. 281 Technosys, a.s. a č. 308-STASIS SYSTEMS, a.s., jejichž pohledávky byly těmito věřiteli řádně přihlášeny, na přezkumném jednání přezkoumány a insolvenčním správcem uznány, protože se nejedná o situaci upravenou ustanovením § 51 odst. 3 insolvenčního zákona, že by tyto pohledávky nebyly ještě zjištěny nebo jsou sporné. Skutečnost, že pohledávky popřel pouze odvolatel, nemá vliv ve smyslu ustanovení § 51 odst. 2 insolvenčního zákona na hlasovací právo uvedených věřitelů.

Dále soud rozhodoval na základě návrhů věřitele č. 289 Specializovaného finančního úřadu v Praze a věřitele č. 302 PALM PARTNERS, Ltd. o přiznání hlasovacího práva. Soud hlasovací právo těmto věřitelům přiznal. Pokud se jedná o věřitele č. 302 PALM PARTNERS, Ltd., soud konstatoval, že omezit zákonné hlasovací právo věřitele, či mu je nepřiznat zcela, může soud jen za existence zcela zřejmých důvodů, které svědčí o nedůvodnosti přihlášené pohledávky, či její větší části. Insolvenční správce k pohledávkám tohoto věřitele uvedl, že zatím důvody pro nepřiznání pohledávky věřitel č. 302 PALM PARTNERS, Ltd. nezjistil, pouze s ohledem na mnohost věřitelů a složitost jednotlivých nároků a značnou výši přihlášené částky prozatím nepřistoupil k rozhodnutí o ní. Dále poukázal na údaje auditorské firmy a externího poradce přizvaného do řízení na základě schválení prozatímního věřitelského výboru TARPAN Partners, s.r.o. Z jejího vyjádření vyplývá, že nejsou zatím žádné zjevně existující mimořádné důvody, pro které by měl soud věřiteli č. 302 odejmout jeho hlasovací právo dané zákonem, a to v rozsahu jeho pohledávky ve výši 459.894.106,-Kč. S ohledem na značné množství důvodů uvedených popírajícím věřitelem není možné posoudit do skončení schůze věřitelů, jaká je relevance těchto právních argumentů. Jejich posuzováním by bylo vlastně nahrazováno incidenční řízení, které může být značně náročné a dlouhé. Soud v návaznosti na vyjádření insolvenčního správce a poradenské společnosti TARPAN Partners, s.r.o. neshledal v případě věřitele č. 302 PALM PARTNERS, Ltd. žádné relevantní důvody, aby bylo možno na základě jejich uplatnění bez dalšího rozhodnout, že se tomuto věřiteli nepřiznává hlasovací právo. K tomuto závěru soud dospěl i s ohledem na skutečnost, že závazek je zapsán v účetnictví dlužníka. Stejně tak soud nemohl ověřit nové tvrzení odvolatele a), že pohledávka tohoto věřitele je pohledávkou podřízenou. Vzhledem k tomu, že odvolatelem a) tvrzené skutečnosti nejsou prokázány, nemohl soud prvního stupně z těchto důvodů věřiteli č. 302 odepřít jeho právo hlasovat na schůzi věřitelů, pokud podal řádnou přihlášku a na tuto schůzi se dostavil, jak je tomu v daném případě.

Dále schůze věřitelů přistoupila k volbě nového věřitelského výboru, protože návrh na ponechání stávajícího prozatímního věřitelského výboru nebyl přijat. Schůze věřitelů schválila návrh, aby věřitelský výbor byl pouze tříčlenný. Poté věřitelé zvolili a soud potvrdil věřitelský výbor ve složení věřitele č. 307 Cashdirect, a.s., IČO 27080617 za nezajištěné věřitele, č. 302 Palm Partners, Ltd., r.č. 121160 za zajištěné věřitele a č. 292 HS Real, s.r.o., IČO 28144431 za nezajištěné věřitele.

Odvolatel a) a věřitelé č. 239-Lankwitzer ČR, s.r.o., č. 180 a č. 289, kteří hlasovali proti tříčlennému věřitelskému výboru, navrhli, aby soud postupoval podle ustanovení § 54 insolvenčního zákona a zrušil usnesení schůze věřitelů, kterým bylo rozhodnuto o tom, že věřitelský výbor bude pouze tříčlenný a že jeho členy byli zvoleni věřitelé č. 302 Palm Partners, Ltd., č. 307 Cashdirect, a.s. a č. 292 HS Real, s.r.o. Soud prvního stupně tento návrh zamítl. Dále postupoval podle ustanovení § 55 odst. 2 insolvenčního zákona a vyzval shora uvedené věřitele, zda se vzdávají odvolání proti tomuto rozhodnutí soudu. K dotazu soudu sdělil odvolatel a) a Lankwitzer ČR, s.r.o. (dále odvolatel b), že se odvolání nevzdávají.

V další části schůze věřitelé rozhodli, že způsobem řešení úpadku dlužníka je reorganizace. V této situaci podal odvolatel b) návrh podle ust. § 339 odst. 3 insolvenčního zákona, aby bylo schůzí věřitelů rozhodnuto, že dlužník nemá přednostní právo sestavit reorganizační plán. Tento návrh nebyl věřiteli přijat. Odvolatel b) proto podal návrh na zrušení tohoto usnesení schůze věřitelů. Soud tento návrh zamítl a uvedený věřitel se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Soud současně poučil účastníky řízení, že proti tomuto usnesení mohou podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení pouze věřitelé, kteří podali proti tomuto usnesení či jeho dílčím výrokům odvolání na schůzi věřitelů konané dne 14.7.2014.

Na schůzi věřitelů se proti usnesení soudu prvního stupně, jímž soud zamítl návrh na zrušení rozhodnutí o přiznání o hlasovacích právech věřitelů č. 281-Technosys, a.s. a č. 308-STASIS SYSTEMS, a.s. a věřitele č. 302-PALM PARTNERS, Ltd., odvolal odvolatel a). Proti rozhodnutí, jímž soud zamítl návrh, aby zrušil usnesení schůze věřitelů o tom, že byl zvolen tříčlenný věřitelský výbor, jímž zamítl návrh, kterým by zrušil usnesení schůze věřitelů o zvolení věřitelského výboru ve složení č. 307 Cashdirect, a.s. za nezajištěné věřitele, č. 302 Palm Partners, Ltd. za zajištěné věřitele, a č. 292 HS Real, s.r.o. za nezajištěné věřitele, se odvolal odvolatel a) a b). Odvolatel b) se dále odvolal proti usnesení soudu vyhlášenému na schůzi věřitelů konané dne 14.7.2014, kterým zamítl jeho návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů, kterým bylo rozhodnuto o neodebrání přednostního práva dlužníku sestavit reorganizační plán.

Odvolání doplnil pouze odvolatel a). Pokud se týká rozhodnutí o přiznání hlasovacích práv věřitelů č. 281-Technosys, a.s., č. 308-STASIS SYSTEMS, a.s. a věřitele č. 302-PALM PARTNERS, Ltd., odvolatel a) požadoval, aby odvolací soud toto rozhodnutí zrušil. Argumentoval zejména tím, že pohledávky těchto věřitelů jsou sporné a pohledávka věřitele č. 302-PALM PARTNERS, Ltd. je pohledávkou podřízenou, a tedy vyloučenou z hlasování na schůzi věřitelů. Uvedení věřitelé v důsledku postupu soudu prvního stupně ovládli hlasování, protože disponují nadpoloviční většinou v rozsahu 52,32% hlasů.

Pokud se týká odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým zamítl návrh na zrušení rozhodnutí schůze věřitelů, jímž bylo rozhodnuto, že věřitelský výbor bude pouze tříčlenný, a že jeho členy byli zvoleni věřitelé č. 302-PALM PARTNERS, Ltd., č. 307 Cashdirect, a.s. a č. 292 HS Real, s.r.o., odvolatel a) uvedl, že toto usnesení odporuje společnému zájmu věřitelů a insolvenčnímu zákonu. Zvolený počet členů věřitelského výboru je s ohledem na počet věřitelů, kterých je celkem 322, naprosto nedostatečný. Podle ust. § 59 odst. 2 insolvenčního zákona neměl soud volbu věřitelského výboru potvrdit, protože existují důvody o jejich nevěrohodnosti. Ohledně věřitele č. 302-PALM PARTNERS, Ltd., který byl zvolen jako člen věřitelského výboru, je nutné pochybovat o jeho nepodjatosti. Tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 90.224.106,-Kč jako zajištěnou a pohledávku ve výši 459.894.106,36 Kč jako nezajištěnou. Uvedené pohledávky nebyly tímto věřitelem řádně doloženy, a proto je odvolatel a) důvodně popřel. Z obsahu přihlášky vyplývá, že tento věřitel dokládá pohledávku ve výši 90.224.106,-Kč (nedatovanou) dohodou o vyrovnání s uznáním závazku, uzavřenou s dlužníkem, pohledávku výši 459.894.106,36 Kč dokládá dohodou o vyrovnání s uznáním závazku ze dne 31.5.2013. Z těchto předložených dohod o vyrovnání a uznání závazku vyplývá, že tento věřitel měl údajně nabýt pohledávky za dlužníkem na základě smluv o postoupení pohledávek. Smlouvy o postoupení pohledávek nebyly nikdy předloženy. Z dohod o vyrovnání a uznání závazku není navíc ani zřejmá identifikace uznávaných pohledávek, neboť identifikace uznávaných pohledávek má být v obou případech obsahem přílohy č. 1 k dohodám o vyrovnání a uznání závazku, která nebyla předložena. Odvolatel a) je přesvědčen, že za těchto skutečností lze důvodně pochybovat o samotné existenci přílohy č. 1 k dohodám o vyrovnání a uznání závazku, ale zejména lze pochybovat o dostatečném doložení existence pohledávky, neboť ani platná dohoda o uznání závazku není právním titulem pohledávky, a není tak způsobilá prokázat důvod vzniku a existenci pohledávky.

Prohlášení auditora dlužníka, z něhož vycházel soud prvního stupně, vyplývají z účetních údajů starých dva roky, proto nemůže být listinou prokazující existenci pohledávek tohoto věřitele. Přitom auditorská společnost je přímo napojena, respektive spřízněna s dlužníkem prostřednictvím JUDr. Ing. Bohumila Koutníka, Ph.D., který je jediným členem představenstva společnosti Artesa Capital, a.s., jež je ovládající osobou Artesa spořitelní družstvo, to je opakovaně spojováno s osobou Františka Savova, stejně jako podnik dlužníka. Dále uvedené tvrzení odvolatel a) obsáhle popisuje. Věřitel č. 302-PALM PARTNERS, Ltd. je zahraniční společností ze Seychel založenou podle právního řádu Seychelské republiky s posledním známým sídlem v Seychelské republice, tedy offshorovou společností v destinaci využívané v praxi ke skrytí (skutečné) identity vlastníka takové společnosti, kdy vlastník tohoto věřitele (či vlastnická struktura) není znám a dle názoru věřitele tak nelze vyloučit důvodné pochybnosti o koncernu tohoto věřitele a dlužníka.

Rovněž je nutné pochybovat o nepodjatosti věřitele č. 307 Cashdirect, a.s. ve vztahu k dlužníkovi. Tento věřitel předložil k doložení přihlášené pohledávky ve výši 28.715.806,22 Kč pouze faktury za údajně poskytnutou inzerci v období října 2012 až října 2013 v periodikách vydavatelství Mladé fronty, tyto faktury nedokládají právní titul pohledávek, ale jsou pouze daňovými doklady. Vydavatelství Mladé fronty vlastní František Savov, který rovněž vlastní (ovládá) firmu dlužníka a tohoto věřitele. Proto nelze vyloučit, že tyto skutečnosti byly důvodem, proč uvedený věřitel odkoupil od vydavatelství Mladé fronty nedobytné pohledávky za dlužníkem ve výši 28.715.806,22 Kč s příslušenstvím. Tyto pohledávky za údajnou inzerci měly vzniknout za období, kdy byl dlužník v úpadku.

Dále je nutné pochybovat o nepodjatosti věřitele č. 292 HS Real, s.r.o. Uvedený věřitel pronajímal a stále pronajímá dlužníkovi výrobní areál v Horním Slavkově. S ohledem na schválený způsob řešení úpadku dlužníka reorganizací, budou pohledávky tohoto věřitele z titulu nájmu po dobu reorganizace uspokojovány jako pohledávky za podstatou. Proto bude mít enormní zájem na tom, aby pronájem výrobního areálu dlužníka v Horním Slavkově trval nadále, a nelze tak vyloučit, že tento věřitel neupřednostní svůj individuální zájem před společným zájmem všech věřitelů a nebude jednat v rozporu s účelem insolvenčního řízení. Do insolvenčního

řízení přihlásil pohledávku ve výši 130.000.000,-Kč, jejímž právním titulem je údajné plnění společnosti Technosys, a.s. ve prospěch spořitelního družstva Artesa z titulu ručení za závazky dlužníka z úvěrové smlouvy, uzavřené mezi dlužníkem a spořitelním družstvem Artesa, postoupené na tohoto věřitele ze společnosti Technosys, a.s., která je v koncernu s dlužníkem; tedy nabyl pohledávku od spřízněných osob ve zjevné snaze rozšířit skupinu spřízněných věřitelů s dlužníkem, což dokresluje skutečnost, že úplata za postoupení pohledávky jako v ostatních případech postoupení pohledávek spřízněných osob s dlužníkem PALM PARTNERS, LTD., Cashdirect, a.s. a STASIS SYSTEMS, a.s. měla být předmětem dodatku č. 1 postupní smlouvy, ale takový dodatek nebyl v žádném případě postoupení pohledávek ani v případě tohoto věřitele předložen. Navíc tento věřitel bez jakéhokoliv relevantního důvodu zanedbával a porušoval povinnosti člena prozatímního věřitelského výboru a tak je zcela zjevné, že HS REAL, s.r.o. je nedůvěryhodný a nezpůsobilý k výkonu funkce člena věřitelského výboru.

Na základě těchto skutečností odvolatel a) dospěl k závěru, že byla porušena jeho práva na spravedlivý proces, když se soud prvního stupně nevypořádal s jeho námitkami o hlasovacích právech uvedených věřitelů a nedůvodně jim přiznal hlasovací právo. V důsledku tohoto postupu zásadním způsobem a závažně omezil vliv věřitele a ostatních věřitelů na výsledky hlasování na schůzi věřitelů a na samotné insolvenční řízení.

Nakonec odvolatel a) namítal, že insolvenční soud je nesprávně obsazen, protože podle pravidel pro přidělování jednotlivých věcí měla tato věc v časově složeném nápadu připadnout do oddělení č. 26, kde rozhoduje soudce JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., a nikoliv do oddělení č. 27, kde rozhoduje soudce JUDr. Josef Šimek. Insolvenční návrh, na jehož základě bylo zahájeno insolvenční řízení vůči dlužníkovi, došel soudu prvního stupně dne 21.10.2013 v 8.55 hod., v tento den bylo rovněž zahájeno insolvenční řízení ohledně Miroslava France na základě insolvenčního návrhu doručenému soudu prvního stupně v 9.00 hod., které však bylo zařazeno k vyřízení do soudního oddělení č. 26, přestože tento insolvenční návrh došel později než insolvenční návrh týkající se dlužníka.

Vrchní státní zastupitelství ve vyjádření k odvolání uvedlo, že má za to, že proti usnesení, kterým byl zamítnut návrh na nepřiznání hlasovacích práv věřitelům č. 281 a 308, není podle § 52 insolvenčního zákona přípustný opravný prostředek. Pokud se týká výroku, kterým byl zamítnut návrh na zrušení schůze věřitelů o zvolení tříčlenného věřitelského výboru, zastává názor, že odvolání je přípustné a tento výrok požaduje za nesprávný, neboť usnesením schůze věřitelů určený počet členů věřitelského výboru neodpovídá společnému zájmu všech věřitelů, nýbrž pouze zájmu těch, kteří disponují hlasy odvozenými od pohledávek určitého druhu, vycházejících z těsných obchodních vztahů s dlužníkem. Proto vrchní státní zastupitelství navrhlo, aby odvolací soud v této části napadené usnesení zrušil, a stejně tak je nutné zrušit i třetí výrok napadeného usnesení, protože usnesení schůze o zvolení věřitelského výboru není ve společném zájmu všech věřitelů.

Věřitel č. 2 Cashdirect, a.s. ve vyjádření k odvolání uvedl, že veškeré námitky odvolatele a) proti počtu členů věřitelského výboru, který byl zvolen první řádnou schůzí věřitelů, jsou jen uměle vykonstruované a tendenčně sepsané myšlenkové pochody, vytvořené za účelem snahy o znovu ovládnutí věřitelského výboru způsobem, který by odporoval výsledkům rozhodnutí schůze věřitelů. Dále odmítl nedoložené spekulace a útoky o jeho způsobilosti, důvěryhodnosti či podjatosti.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Nejdříve se odvolací soud zabýval odvoláním proti části výroku napadeného usnesení, kterým soud prvního stupně zamítl návrh, aby nepřiznal hlasovací právo věřitelům č. 281-Technosys, a.s., č. 308-STASIS SYSTEMS, a.s. a věřiteli č. 302-PALM PARTNERS, Ltd.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSCB 27 INS 29347/2013-A-64 ze dne 21.3.2014 byl zjištěn úpadek společnosti HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s. (dále dlužník). Podle protokolu o přezkumném jednání, které se konalo 14.7.2014, pohledávky věřitelů č. 281-Technosys, a.s. a č. 308-STASIS SYSTEMS, a.s. nebyly insolvenčním správcem popřeny, tyto pohledávky popřel pouze odvolatel a). Pokud se týká přihlášených pohledávek věřitele č. 302-PALM PARTNERS, Ltd., byla insolvenčním správcem zjištěna jeho zajištěná pohledávka ve výši 90.224.106,-Kč, další nezajištěné pohledávky ve výši 459.894.106,-Kč nebyly zařazeny na toto přezkumné jednání. Na schůzi věřitelů konané dne 14.7.2014 navrhovatel a) navrhl, aby soud nepřiznal hlasovací právo věřitelům č. 281-Technosys, a.s., č. 308-STASIS SYSTEMS, a.s. a věřiteli č. 302-PALM PARTNERS, Ltd.

Podle § 51 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena, mohou v rozsahu popření hlasovat, usnese-li se na tom schůze věřitelů. Jestliže schůze věřitelů nepřizná hlasovací právo věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena, rozhodne o hlasovacím právu těchto věřitelů insolvenční soud. Popření pohledávky přihlášeným věřitelem nebo dlužníkem nemá vliv na hlasovací právo věřitelů, jejichž pohledávka byla popřena (odst. 2).

Nejde-li o případy uvedené v odstavci 1, rozhodne o hlasovacím právu věřitelů, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna nebo je sporná, insolvenční soud. Učiní tak jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce nebo některého z věřitelů. Návrh lze podat i přede dnem konání schůze věřitelů (odst. 3).

Podle § 52 insolvenčního zákona hlasovací právo zkoumá insolvenční soud u každého z věřitelů jednotlivě. Proti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů není přípustný opravný prostředek. Tímto rozhodnutím není insolvenční soud pro další schůzi věřitelů vázán (odstavce 1, 2).

Je-li na rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů závislé jiné rozhodnutí insolvenčního soudu, proti kterému je odvolání přípustné, lze v mezích odvolání podaného proti takovému rozhodnutí přezkoumat i správnost rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů; to platí jen pro první takové rozhodnutí vydané po rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů (odstavec 3).

Pokud se týká odvolání odvolatele proti usnesení soudu, jímž odmítl jeho návrh, aby nepřiznal hlasovací právo věřitelům č. 281-Technosys, a.s. a č. 308-STASIS SYSTEMS, a.s., odvolací soud konstatuje, že pohledávky uvedených věřitelů nebyly insolvenčním správcem popřeny, tyto pohledávky popřel pouze odvolatel a). Za této situace popření pohledávky jiným věřitelem nemá vliv na hlasovací právo věřitelů, proto soud prvního stupně nemohl rozhodovat o tom, zda uvedení věřitelé mohou na schůzi hlasovat.

Pokud se týká odvolání odvolatele proti usnesení soudu, jímž přiznal hlasovací právo věřiteli č. 302-PALM PARTNERS, Ltd., odvolací soud konstatuje, že rozhodnutí soudu o hlasovacím právu věřitele podle ust. § 51 insolvenčního zákona je tím rozhodnutím, ohledně něhož insolvenční zákon v ust. § 52 odst. 2 stanoví, že proti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů není přípustný opravný prostředek.

Z tohoto důvodu odvolací soud odvolání odvolatele a) proti rozhodnutí soudu právního stupně, kterým zamítl jeho návrhy, aby soud nepřiznal hlasovací právo věřitelům č. 281-Technosys, a.s. a č. 308-STASIS SYSTEMS, a.s., a věřiteli č. 302-PALM PARTNERS, Ltd., podle ust. § 218 o.s.ř. odmítl, protože směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Dále se odvolací soud zabýval odvoláním odvolatelů a) a b) proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým zamítl návrh, aby zrušil usnesení schůze věřitelů o tom, že byl zvolen pouze tříčlenný věřitelský výbor, a zamítl návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů, kterým byl zvolen věřitelský výbor ve složení věřitelů č. 307 Cashdirect, a.s. za nezajištěné věřitele, č. 302 PALM PARTNERS, Ltd. za zajištěné věřitele, a č. 292 HS Real, s.r.o. za nezajištěné věřitele.

Uvedené rozhodnutí insolvenčního soudu je závislé na rozhodnutí soudu o hlasovacím právu jiných věřitelů, a to věřitele č. 302 PALM PARTNERS, Ltd. Vzhledem k tomu, že se jedná o první rozhodnutí vydané po rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu tohoto věřitele, odvolací soud přezkoumal i správnost rozhodnutí soudu prvního stupně o jeho hlasovacím právu, jak předpokládá ust. § 52 odst. 3 insolvenčního zákona.

Z přihlášky věřitele č. 302 PALM PARTNERS, Ltd. odvolací soud zjistil, že uvedený věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 550.118.212,36 Kč. Pohledávku v rozsahu 90.224.106,-Kč, kterou insolvenční správce uznal, přihlásil jako zajištěnou. Ohledně nezajištěné pohledávky v celkové výši 459.894.106,36 Kč uvedl jako důvod, že se jedná o pohledávky, jejichž existenci dlužník uznal dne 31.5.2013. K přihlášce připojil listinu označenou jako dohodu o vyrovnání s uznáním závazku , bez uvedení data podpisu, s tím, že pohledávky jsou specifikované v příloze č. 1, kterou však nepřipojil. Později insolvenční správce, podle protokolu o zvláštním přezkumném jednání, které se konalo dne 5.6.2015, tuto nezajištěnou pohledávku ve výši 459.894.106,36 Kč popřel.

Odvolací soud za situace, kdy nezajištěná pohledávka ve výši 459.894.106,36 Kč věřitele č. 302 PALM PARTNERS, Ltd. nebyla zjištěna, když zároveň tento věřitel v přihlášce uvedené pohledávky nijak nespecifikoval a pouze odkázal na připojené uznání závazku, které nebylo datováno, v němž bylo ohledně specifikace těchto pohledávek odkázáno pouze na přílohu č. 1 , která nebyla připojena, na rozdíl od soudu prvního stupně má za to, že nelze uvedené pohledávky v rozsahu 459.894.106,36 Kč považovat za osvědčené. To především z důvodu,

že není zřejmé, co je titulem jejich vzniku, když uznání závazku samo o sobě nemůže být důvodem vzniku pohledávky, a dále také proto, že předložené neúplné uznání závazku, které není datováno a neobsahuje vlastní specifikaci přihlášených pohledávek (pouze odkazuje na přílohu č. 1, která nebyla připojena), nelze za této situace považovat za úplné. Není tak možné posoudit, zda je platné, případně zda se nejedná o neúčinný právní úkon. Skutečnost, zda pohledávky ve výši 459.894.106,36 Kč skutečně existují (a zda dlužník řádně jejich existenci uznal), bude možné řádně posoudit až v případném incidenčním sporu. Odvolací soud dospěl, na rozdíl od soudu prvního stupně, k závěru, že za popsaného stavu nebyl důvod, aby soud prvního stupně věřiteli č. 302 PALM PARTNERS, Ltd. přiznal podle ust. § 51 odst. 3 insolvenčního zákona právo hlasovat v rozsahu 459.894.106 hlasů.

Z protokolu o schůzi věřitelů konané dne 14.7.2014 dále vyplývá, že schůze věřitelů většinou 68 % hlasů přijala návrh, aby věřitelský výbor měl tři členy, a dále věřitelé zvolili za členy věřitelského výboru věřitele č. 307 Cashdirect, a.s. za nezajištěné věřitele, č. 302 PALM PARTNERS, Ltd. za zajištěné věřitele, a č. 292 HS Real, s.r.o. za nezajištěné věřitele. Soud prvního stupně uvedenou volbu potvrdil a věřitele poučil, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Poté odvolatelé a) a b) soudu navrhli, aby soud prvního stupně postupoval podle ust. § 54 odst. 1 a odst. 2 insolvenčního zákona a usnesení schůze věřitelů o tom, aby byl věřitelský výbor tříčlenný a o volbě jeho členů, zrušil. Soud tento návrh zamítl a vyzval odvolatele, zda se vzdávají odvolání. Odvolatelé sdělili, že se odvolání nevzdávají a proti rozhodnutí soudu o zamítnutí jejich návrhu podávají odvolání.

Odvolací soud na základě těchto zjištění, kdy má za to, že věřiteli č. 302 PALM PARTNERS, Ltd. nepříslušelo v rozsahu 459.894.106 hlasů hlasovat (příslušelo mu pouze právo hlasovat v rozsahu 90.224.106 zajištěných hlasů), nebylo rozhodnutí schůze věřitelů o tom, že věřitelský výbor bude mít pouze tři členy, schváleno většinou všech přítomných věřitelů. Z celkového počtu přítomných hlasů, to je 1.735.890.947, pro přijetí tohoto návrhu hlasovalo pouze 721.220.448 (to je 1.181.114.554-459.894.106).

Shodně odvolací soud posoudil i odvolání odvolatele a) a b) i ohledně členů věřitelského výboru. Dospěl k závěru, že věřitel č. 307 Cashdirect, a.s. za nezajištěné věřitele z celkového počtu hlasů 1.226.614106 neobdržel 798.122.246 hlasů, ale pouze 338.2281.40 hlasů (798.122.246-459.894.106). Stejně tak věřitel č. 292 HS Real, s.r.o. z celkového počtu hlasů 1.226.614.106 neobdržel 797.439.766 hlasů, ale pouze 337.585.660 hlasů.

Členem věřitelského výboru byl za zajištěné věřitele zvolen pouze věřitel č. 302 PALM PARTNERS, Ltd.

Za tohoto stavu, kdy nebylo přijato rozhodnutí schůze věřitelů o tom, že věřitelský výbor bude mít pouze tři členy, když zároveň nebyli řádně zvoleni dva ze tří členů věřitelského výboru, nebyl věřitelský výbor oprávněn přijímat další rozhodnutí, a to, aby způsobem řešení úpadku dlužníka byla reorganizace a o přednostním právu dlužníka sestavit reorganizační plán.

Na základě výše uvedených zjištění odvolací soud postupoval podle ust. § 219a o.s.ř. a napadené usnesení v části, ve které soud rozhodl o tom, že zamítl návrh, aby zrušil usnesení schůze věřitelů, že bude zvolen pouze tříčlenný věřitelský výbor a že jeho členy jsou věřitelé č. 307 Cashdirect, a.s. a č. 292 HS Real, s.r.o. za nezajištěné věřitele, a v části, kde soud zamítl návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů v části, kterým bylo rozhodnuto o neodebrání přednostního práva dlužníku sestavit reorganizační plán, zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nakonec se odvolací soud zabýval námitkou odvolatele a), že insolvenční soud při rozhodování v této věci nebyl správně obsazen. Z vyjádření soudce JUDr. Josefa Šimka, který rozhoduje v oddělení č. 27, do něhož připadl k rozhodování insolvenční návrh, na jehož základě bylo zahájeno insolvenční řízení vůči dlužníkovi, vedoucí kanceláře Lucie Šimkové a předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích vyplývá, že insolvenční návrh ohledně dlužníka byl v souladu s rozvrhem práce přidělen do soudního oddělení č. 27, kde rozhoduje soudce JUDr. Josef Šimek. K otázce, zda nebyl insolvenční návrh týkající se dlužníka zařazen do soudního oddělení č. 27 v rozporu s pořadím v jakém napadl, se soudce, soudní úřednice a ani předseda soudu přímo nevyjádřili. Za této situace, kdy věc připadla do soudního oddělení č. 27, v němž rozhoduje soudce JUDr. Josef Šimek, by námitka nesprávně obsazeného soudu byla důvodná pouze v případě, pokud by napadené usnesení č.j. KSCB 27 INS 29347/2013-B-59 ze dne 14.7.2014 vydal jiný soudce než JUDr. Josef Šimek. Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí vydal soudce JUDr. Josef Šimek, v průběhu insolvenčního řízení, které napadlo do soudního oddělení, v němž rozhoduje, má odvolací soud za to, že námitka nesprávně obsazeného soudu není důvodná. To, zda insolvenční návrh byl správně přidělen do oddělení č. 27, je předmětem zmatečnostní žaloby vedené u soudu prvního stupně pod sp. zn. KSCB 28 ICm 3773/2014 zahájené na návrh odvolatele a). Pouze v tomto řízení (o zmatečnostní žalobě) lze rozhodnout o otázce, zda insolvenční návrh týkající se dlužníka byl v souladu s rozvrhem práce správně zařazen do oddělení č. 27, kde rozhoduje soudce JUDr. Josef Šimek.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 21. září 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová