1 VSPH 25/2011-A-20
KSCB 27 INS 11228/2010 1 VSPH 25/2011-A-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka R & R Cargo, s.r.o., identifikační číslo 28071913, sídlem Rybářská 18, 370 10 České Budějovice, zast. JUDr. Ing. Janem Kotilem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 16, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 11228/2010-A-10 ze dne 30. listopadu 2010

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 11228/2010-A-10 ze dne 30. listopadu 2010 se mění tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužníka s odůvodněním, že k výzvě soudu dlužník neuhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Protože dlužník zálohu nezaplatil, postupoval soud I. stupně podle § 108 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Namítal, že uhrazení zálohy není obligatorní podmínkou zahájení insolvenčního řízení a její nezaplacení soud nezavazuje k zastavení řízení, ale závisí na úvaze soudu. Tvrdil, že insolvenční návrh podal bezprostředně poté, co se dozvěděl o svém úpadku a že nemá žádné prostředky, ze kterých by mohl zálohu uhradit. Dovozoval, že žádný právní předpis nezavazuje statutární orgán dlužníka-obchodní společnosti vytvářet rezervu na úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení a že povinnost platit zálohu stíhá dlužníka samotného. Dlužník a jeho statutární orgán však usilují o řádný průběh insolvenčního řízení, proto jednatel dlužníka Peter Ringenberger, nar. 18.6.1957, bytem Neuhofen, Krems, Schwalbenweg 6, Rakouská republika zálohu zaplatil ze svých soukromých prostředků, byť se tak stalo až po vydání usnesení o zastavení řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle kterého insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesením ze dne 29.10.2010 (A-9) byl dlužník vyzván k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci usnesení, jež bylo dlužníku doručeno do datové schránky dne 1.11.2010. Protože odvolací soud stejně jako soud I. stupně z obsahu insolvenčního rejstříku uhrazení zálohy nezjistil, ač dlužník tvrdil, že záloha uhrazena byla, vyzval odvolací soud dlužníka usnesením ze dne 1.2.2011 (A-16), aby uhrazení zálohy prokázal ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva byla dlužníku doručena dne 3.2.2011. Podáním doručeným soudu dne 17.2.2011 dlužník doložil, že dne 17.2.2011 byla uložená záloha uhrazena.

Protože v době rozhodování odvolacího soudu pominuly skutečnosti, jež vedly k zastavení řízení pro nezaplacení zálohy, odvolací soud napadené usnesení postupem dle § 220 odst. 3 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. února 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová