1 VSPH 247/2011-P99-7
KSPL 29 INS 11008/2010 1 VSPH 247/2011-P99-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka IMPORTEX Czech, a.s., identifikační číslo 26060671, se sídlem Valcha 139, 320 00 Plzeň, o přihlášce pohledávky věřitele Rübezahl Schokoladen GmbH, se sídlem Dieselstrasse 9, D 73265 Dettingen-Teck, Spolková republika Německo, zast. JUDr. Petrem Chárou, advokátem se sídlem Francouzská 6, 120 00 Praha 2, za účasti Krajského státního zastupitelství v Plzni, sídlem Veleslavínova 38, 306 36 Plzeň, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 11008/2010-P99-2 ze dne 9. února 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 11008/2010-P99-2 ze dne 9. února 2011 se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele Rübezahl Schokoladen GmbH se neodmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením odmítl přihlášku pohledávky věřitele Rübezahl Schokoladen GmbH ve výši 1.902.831,05 Kč a rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 22.11.2010 bylo zveřejněno usnesení č.j. KSPL 29 INS 11008/2010-A-20, ve kterém soud rozhodl o zjištění dlužníkova úpadku. Současně soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení u zdejšího soudu na předepsaném formuláři. Věřitelé byli ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) soudem řádně poučeni o skutečnosti, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto opožděně uplatněné se v insolvenčním řízení neuspokojují. Podání, jímž se věřitel domáhal přihlášení své pohledávky v insolvenčním řízení v celkové hodnotě 1.902.831,05 Kč, bylo předáno k poštovní přepravě dne 26.1.2011. Lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku k řádnému přihlášení pohledávek by byla zachována, pokud by přihláška pohledávky byla nejpozději dne 22.12.2010 doručena k soudu, nebo předána k poštovní či jiné přepravě. Proto soud přihlášku pohledávky postupem dle § 185 IZ odmítl pro opožděnost.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal a namítal, že soud věc nesprávně právně posoudil. Tvrdil, že sídlem věřitele je Spolková republika Německo, Dieselstrasse 9, D 73265 Dettingen-Teck, jež je členem Evropské unie a odkazoval na čl. 40 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení, že bylo povinností insolvenčního soudu věřitele informovat o zahájení úpadkového řízení.

Dále odkázal na § 430 IZ a namítal, že bylo povinností insolvenčního soudu zaslat mu rozhodnutí o úpadku dlužníka a výzvu k přihlášení pohledávky. Protože tyto povinnosti dosud nebyly ze strany soudu splněny, nemohla věřiteli uplynout lhůta k přihlášení pohledávek. Z výše uvedených důvodů navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele se neodmítá.

Odvolací soud z podnětu podaného odvolání přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně včetně předcházejícího řízení (§ 212 odst. 1, § 212a odst. 1,5 a 6 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu, zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) tzv. zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se pojí účinky doručení (§ 71 odst. 1 a 2 IZ-tzv. doručení vyhláškou). Uvedené platí, i když písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 IZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení ovšem nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 IZ).

Věřitelé jsou oprávněni přihlašovat své pohledávky za dlužníkem nikoli až v průběhu lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku, která představuje konečnou (propadnou) lhůtu k podání přihlášek, nýbrž již od zahájení insolvenčního řízení, a to, i kdyby insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek (§ 110 odst. 1, § 173 odst. 1 IZ). Zahájení insolvenčního řízení insolvenční soud oznamuje dle § 101 IZ vyhláškou zveřejněnou na jeho úřední desce a v insolvenčním rejstříku, již doručuje zvlášť jen stávajícím účastníkům řízení, známých věřitelů s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) dle § 430 IZ, a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku soud doručuje pouze vyhláškou postupem dle § 71 odst. 1 IZ; zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníku, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (podle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ.

Nejvyšší soud ve své judikatuře zdůrazňuje (viz usnesení publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 25/2009), že známí věřitelé dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, musí být insolvenčním soudem vyrozuměni o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku zvláštním doručením těchto rozhodnutí (§ 430 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona) a též tím, že jim bude zvlášť doručena i výzva k podávání přihlášek. Těmto známým věřitelům v souladu s ustanovením § 74 odst. 2 insolvenčního zákona začíná běžet lhůta k podání přihlášek až ode dne, kdy jim výzva k podávání přihlášek bude doručena zvlášť. Přitom Nejvyšší soud akcentuje, že jde o přizpůsobení insolvenčního zákona i jinak přímo aplikovatelnému nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000, o úpadkovém řízení, jehož česká verze byla uveřejněna ve Zvláštním vydání úředního věstníku EU (Kapitola 19, Svazek 01, str. 191-208) dne 20. srpna 2004 (srov. článek 40 tohoto nařízení) a o respektování zjevného faktu přirozené jazykové bariéry, která věřitelům s místem obvyklého pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie zpravidla brání v účinném využití insolvenčního rejstříku coby zdroje informací o insolvenčním řízení.

Vrchní soud v Praze je si vědom své rozhodovací praxe, totiž že i ve vztahu k těm zahraničním věřitelům, kteří nebyli postupem podle § 430 odst. 1,2 IZ vyrozuměni o zahájení insolvenčního řízení, zásadně platí, že své pohledávky mohou přihlásit nejpozději ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku. Jestliže se však tento zásadní (tedy nikoliv bezvýjimečný) přístup ocitne v rozporu se zásadou spravedlivého insolvenčního řízení, vyjádřenou v ustanovení § 5 písm. a) IZ, pak musí ustoupit ve prospěch prosazení principu, který Nejvyšší soud prosazuje, totiž že dokud není známým zahraničním věřitelům doručena zvlášť výzva k doručení přihlášek, nepočne jim běžet lhůta k jejich přihlášení. Jen od tohoto kvalifikovaného vyrozumění se odvíjí počátek lhůty pro podávání přihlášky; jakékoliv jiné okolnosti nejsou právně významné.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že soud I. stupně usnesením zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 22.11.2010 sice vyzval věřitele se sídlem či bydlištěm v České republice k přihlášení pohledávek za dlužníkem ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, z obsahu spisu však neplyne, že by soud I. stupně zahraničnímu věřiteli oznámil zahájení insolvenčního řízení, úpadek dlužníka a vyzval jej k přihlášení pohledávky za dlužníkem.

Bylo by proto v rozporu se zásadou spravedlivého insolvenčního řízení odmítnout jako opožděnou přihlášku podanou k poštovní přepravě dne 26.1.2011 za situace, kdy nebyl dodržen postup předvídaný v § 430 IZ, jenž je právě ve vztahu k zahraničním věřitelům zárukou, že i jim budou poskytnuty rovné možnosti, neboť s nimi bude zacházeno jako se známými věřiteli dlužníka. Nelze-li přijmout závěr, že zahraničnímu věřiteli počala běžet lhůta k podání přihlášky, pak logicky nemůže obstát závěr, že přihlášku podal opožděně.

Z těchto důvodů odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 220 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu změnil tak, že se přihláška pohledávky odvolatele neodmítá a jeho účast v řízení neukončuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. března 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová