1 VSPH 2457/2015-B-123
MSPH 95 INS 3588/2009 1 VSPH 2457/2015-B-123

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 4, Pod Terebkou 1072/3, zastoupeného advokátem Mgr. Viktorem Pavlíkem, se sídlem Praha 1, Opatovická 4, o odvolání věřitele Intrum Justitia, s. r. o., se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64, IČO 25083236, zastoupeného advokátem Mgr. Robertem Lukešem, se sídlem Praha 4, 7. května 1109/26, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 95 INS 3588/2009-B-108 ze dne 2. listopadu 2015,

t akt o:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením z 2. 11. 2015 v bodu I. výroku vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem schváleným usnesením č. j. MSPH 95 INS 3588/2009-B-19 z 1. 10. 2009. Soud dále mj. rozhodl v bodu VII. výroku, že se dlužník osvobozuje od placení nezajištěných zjištěných pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu dosud neuhrazené sumy 171.340,47 Kč, tj. v rozsahu převyšujícím 82,42 % hodnoty všech v oddlužení uplatněných pohledávek nezajištěných věřitelů, dále pohledávek, k nimž se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit; osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

Věřitel č. 1 Intrum Justitia, s. r. o. podal proti bodu VII. výroku usnesení včas odvolání, ve kterém navrhl tento bod výroku zrušit a věc v uvedeném rozsahu vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Podáním z 8. 12. 2015 (č. l. B-120) vzal věřitel své odvolání zpět.

S ohledem na zpětvzetí odvolání odvolací soud dle § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), § 218c, § 207 odst. 2 o. s. ř. a bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona) zastavil odvolací řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 5. ledna 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná