1 VSPH 244/2014-P5-8
KSUL 71 INS 5967/2013 1 VSPH 244/2014-P5-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci dlužnice Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , IČO 63123380, bytem Mariánské Radčice, Komenského 25, o odvolání věřitele Bohemia Faktoring, s.r.o., IČO 27242617, sídlem Praha 1, Letenská 121/8, zast. Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem, sídlem Praha 1, Jáchymova 26/2, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. ledna 2014, č.j. KSUL 71 INS 5967/2013-P5-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. ledna 2014, č.j. KSUL 71 INS 5967/2013-P5-2, se mění tak, že se přihláška P5 pohledávky ve výši 91.506,16 Kč věřitele č. 5 Bohemia Faktoring, s.r.o. neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení se neukončuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení týkajícím se dlužnice Zdeňky anonymizovano (dále jen dlužnice) odmítl přihlášku pohledávky věřitele Bohemia Faktoring, s.r.o. (dále jen odvolatel) a rozhodl o tom, že právní mocí usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že dne 22.5.2013 rozhodl o úpadku dlužnice a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili do insolvenčního řízení své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů, tedy do dne 21.6.2013. Současně je poučil o tom, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Protože odvolatel podal přihlášku pohledávky opožděně až dne 17.12.2013, postupoval soud I. stupně podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že se jeho přihláška neodmítá. V odvolání především namítal, že přihlášku podal včas vzhledem k tomu, že v rozporu s § 420 IZ nebylo v insolvenčním rejstříku vyznačeno rodné číslo dlužnice, ale pouze datum jejího narození. Vyjádřil přesvědčení, že tato skutečnost nemůže jít k jeho tíži.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Při přezkoumání napadeného rozhodnutí vycházel odvolací soud z rozhodného znění příslušných ustanovení IZ ve smyslu přechodných ustanovení obsažených v čl. II. zákona č. 294/2013 Sb., jímž byl s účinností ode dne 1.1.2014 novelizován IZ.

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je podle § 419 odst. 1 IZ informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Jeho správcem je ministerstvo spravedlnosti. Na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti je jako součást tohoto informačního systému veřejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR přizpůsobené pro automatickou strojovou komunikaci. Podle bodu 1. podmínek této služby je určena pro subjekty, které potřebují automatické zpracování informací, zpočátku především pro banky. Současně se v podmínkách uvádí, že služba předpokládá vytvoření vlastních kopií databází na straně uživatelů. Jako příklad typické akce se v bodu 1.5.1. podmínek uvádí druhá akce, která nese informace o dlužníkovi.

Podmínky služby provozované v rámci informačního systému veřejné správy vycházejí z údajů, které se povinně zapisují do insolvenčního rejstříku, jmenovitě do seznamu dlužníků (§ 420 IZ). Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo; je-li dlužník podnikatelem, zapisuje se též dodatek odlišující jeho firmu, používá-li jej při svém podnikání, a identifikační číslo. Jinými slovy, insolvenční soud je povinen zapsat do seznamu dlužníků veškeré údaje, jež se v něm zveřejňují podle § 420 odst. 1 až 3 IZ, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (§ 420 odst. 4 IZ), i když se z obsahu insolvenčního návrhu nepodávají; v takovém případě je insolvenční soud vyhledá v příslušných informačních registrech. Věřitelé, kteří zpracovávají data svých klientů v automatizovaných systémech, tak mohou porovnáváním údajů ve svých klientských databázích s údaji v systému ISIR pravidelně zjišťovat, zda ohledně klienta bylo zahájeno insolvenční řízení, a posléze sledovat jeho průběh.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice podala insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, v němž v položce 01 sice uvedla veškeré své osobní údaje nezbytné pro její identifikaci, avšak své rodné číslo uvedla chybně ve tvaru 705826/2786, když správně mělo být 705826/2783, v důsledku čehož nedošlo k jeho zápisu do insolvenčního rejstříku. Z insolvenčního rejstříku odvolací soud ověřil, že rodné číslo dlužnice nebylo uvedeno ani ve vyhlášce ze dne 5.3.2013 (A-3), kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení a věřitelé se vyzývají k uplatňování svých pohledávek, ani v usnesení ze dne 22.5.2013 (A-11) o zjištění úpadku dlužnice a povolení oddlužení, v němž byla věřitelům stanovena lhůta, dokdy nejpozději ještě mohou přihlásit své pohledávky. Z úředního záznamu ze dne 4.2.2014 (B-8) bylo zjištěno, že až teprve téhož dne bylo do insolvenčního rejstříku vloženo správné rodné číslo dlužnice a že tímto dnem počala běžet přihlašovací lhůta, jež skončí až dne 6.3.2014.

Z uvedeného je zřejmé, že závěr soudu I. stupně o opožděnosti odvolatelovy přihlášky pohledávky není správný. Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. změnil napadené usnesení tak, že se přihláška pohledávky odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení neukončuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 7. února 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová