1 VSPH 2429/2015-B-28
KSHK 41 INS 13721/2014 1 VSPH 2429/2015-B-28

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužnice: Lucie Žaludová, nar. 20. června 1983, bytem Jičín, Žižkovo nám. 7, adresa pro doručování: Jičín, Tyršova 254, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 13721/2014-B-22/celk.2 ze dne 23. listopadu 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 13721/2014-B-22/celk.2 ze dne 23. listopadu 2015 se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením odmítl odvolání dlužnice ze dne 21.10.2015.

V odůvodnění usnesení soud toliko uvedl, že usnesením ze dne 24.6.2014 (A-6) rozhodl o úpadku dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 13.11.2014 (B-8) schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 19.8.2015 (B-19) soud zrušil schválené oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil nepatrný konkurs, toto usnesení bylo dlužnici doručeno náhradním způsobem podle § 49 odst. 4 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. (dále též o.s.ř.) dne 3.9.2015 a dne 22.10.2015 podala dlužnice k poštovní přepravě odvolání proti tomuto usnesení.

Podle soudu I. stupně lhůta pro podání odvolání počala běžet dne 4.9.2015 a její konec připadl na 18.9.2015, odvolání podané dne 22.10.2015 bylo podáno opožděně. Proto je soud podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že fakticky bydlela na adrese Tyršova 254, Jičín a že změnu adresy oznámila insolvenčnímu správci. Adresa Žižkovo náměstí 7, Jičín byla adresa bývalého bydliště dlužnice, dlužnice byla soudem I. stupně telefonicky poučena o tom, že změna bydliště se sděluje insolvenčnímu soudu, ale dlužnice spoléhala na to, že postačí změnu bydliště oznámit insolvenčnímu správci a jednala v dobré víře, že oznámení změny bydliště insolvenčnímu správci je dostačující. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soudu v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že nejsou dány podmínky ani pro jeho potvrzení, ani pro jeho změnu.

Soud I. stupně postavil své rozhodnutí na tom, že usnesení soudu ze dne 19.8.2015 (B-19) bylo dlužnici doručeno náhradním způsobem v souladu s § 49 o.s.ř. , aniž by však zmínil odvolací argumentaci dlužnice obsaženou v jejím odvolání ze dne 21.10.2015 (B-20), že jí dosud napadené rozhodnutí ze dne 19.8.2015 nebylo doručeno proto, že se dlužnice v červenci 2015 odstěhovala z bydliště v Jičíně, Žižkovo náměstí 7, na adresu v Jičíně, Tyršova 254, a že tuto změnu sdělila insolvenčnímu správci, a to konkrétně asistentce správce paní Fenclové. Odvolací soud je toho názoru, že pokud by se toto tvrzení dlužnice ukázalo být pravdivým a že insolvenční správce (na podkladě jeho sdělení o tom, že dlužnice své povinnosti neplní, přitom napadené usnesení ze dne 19.8.2015 ve své podstatě stojí) opomněl soudu sdělit novou adresu dlužnice, pak by tato skutečnost mohla být významnou při posuzování toho, zda a kdy bylo usnesení ze dne 19.8.2015 dlužnici doručeno. Pominul-li soud v odůvodnění svého rozhodnutí toto vysvětlení dlužnice a nikterak se s ním nevypořádal, ač mu bylo známo, pak je jeho závěr o naplnění podmínek doručení v režimu § 49 o.s.ř. nezdůvodněný, a v důsledku toho jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 6. ledna 2015

JUDr. František K u č e r a ,v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková