1 VSPH 2418/2015-B-87
KSPL 20 INS 11503/2013 1 VSPH 2418/2015-B-87

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , IČO: 41628276, bytem Horšovský Týn, PSČ 346 01, Semošice 65, zahájené návrhem věřitele: SILMET Příbram, a. s., se sídlem Příbram III/168, IČO 26210428, zastoupeného advokátem Mgr. Jiřím Kokešem, se sídlem Příbram III., Na Flusárně 168, za účasti Krajského státního zastupitelství v Plzni, se sídlem Plzeň, Veleslavínova 38, o odvolání věřitele SILMET Příbram, a. s., proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 20 INS 11503/2013-B-77 ze dne 18. listopadu 2015,

t a k to :

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením z 18. 11. 2015 v bodu I. výroku zprostil insolvenčního správce Brátová a Krajčí, v. o. s. jeho funkce a v bodu II. výroku ustanovil ke dni právní moci usnesení insolvenčním správcem Ing. Antonína Diviše, IČO: 41681061, se sídlem Plzeň, Žlutická 31. V bodu III. výroku soud uložil původnímu insolvenčnímu správci vyhotovit zprávu o činnosti, předložit ji s vyúčtováním odměny a hotových výdajů a předat novému insolvenčnímu správci informace o dosavadním průběhu řízení, dokumentaci, peněžní prostředky a veškerý majetek podstaty. V bodu IV. výroku bylo uloženo novému insolvenčnímu správci po převzetí dokumentace zadat znalci vyhotovení znaleckého posudku na obvyklé nájemné staveb areálu čerpací stanice pohonných hmot v Domažlicích za dobu od 17. 5. 2012 do současnosti, v rámci kterého znalec zodpoví otázku, zda technologické zařízení je příslušenstvím či součástí areálu čerpací stanice nebo samostatnou věcí. Rozhodnutí o zproštění funkce původního insolvenčního správce bylo odůvodněno tím, že státní zástupce kvalifikoval neuzavření nájemní smlouvy s provozovatelem čerpací stanice PHM v Domažlicích s příslušným technologickým zařízením jako závažné porušení povinností insolvenčního správce. Soud ve snaze předejít pochybnostem o řádném průběhu konkursu vyhověl návrhu státního zástupce a zprostil správce funkce.

Věřitel č. 1 SILMET Příbram, a. s. podal proti tomuto usnesení včas odvolání, ve kterém navrhl rozhodnutí zrušit. Odvolání odůvodnil tím, že nebyly dány důvody pro zproštění insolvenčního správce jeho funkce, přičemž tento svůj závěr blíže odůvodnil.

Krajské státní zastupitelství v Plzni k odvolání uvedlo, že odvolání podala neoprávněná osoba a je namístě odvolání odmítnout dle § 218 písm. b) o. s. ř. Podle § 32 insolvenčního zákona může podat odvolání proti zproštění insolvenčního správce jeho funkce jen věřitelský orgán nebo dlužník. Dle § 46 odst. 1 insolvenčního zákona jsou věřitelskými orgány schůze věřitelů a věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů. K podání odvolání tedy nejsou oprávněni jednotliví věřitelé, a to ani tehdy, jsou-li členy věřitelského výboru.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212, § 218c o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno někým, kdo k odvolání nebyl v této věci oprávněn.

V prvé řadě odvolací soud posoudil odvolání podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) a dospěl k závěru, že odvoláním bylo napadeno zproštění insolvenčního správce, tj. bod I. výroku. Odvolatel neuvedl žádné námitky proti osobě nového insolvenčního správce (viz též § 26 insolvenčního zákona), tedy proti výroku II. usnesení, ani proti bodům III. a IV. výroku, ve kterých byly uloženy povinnosti odvolanému i nově ustanovenému insolvenčnímu správci.

Podle § 32 odst. 1 insolvenčního zákona Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně. Podle odst. 2 první věty Proti rozhodnutí podle odstavce 1 se mohou odvolat insolvenční správce a osoby oprávněné podat návrh podle odstavce 1.

Podle § 46 odst. 1 insolvenčního zákona Věřitelskými orgány jsou schůze věřitelů a věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů.

Odvolatel sice je členem věřitelského výboru, avšak sám o sobě nevytváří vůli věřitelského výboru. K odvolání podle § 32 odst. 2 insolvenčního zákona je oprávněn vedle dlužníka i věřitelský výbor, nikoliv však jednotliví členové věřitelského výboru. Věřitel SILMET Příbram, a. s. nebyl oprávněn podat odvolání, odvolací soud proto jeho odvolání podle § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 4. ledna 2016

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková