1 VSPH 2417/2015-B-91
KSCB 26 INS 13745/2012 1 VSPH 2417/2015-B-91

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem České Budějovice, U Tří lvů 299/14, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 26 INS 13745/2012-B-85 ze dne 11. listopadu 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 26 INS 13745/2012-B-85 ze dne 11. listopadu 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením z 11. 11. 2015 rozhodl, že insolvenční správce JUDr. Jiří Švihla, není vyloučen z insolvenčního řízení dlužníka Zdeňka anonymizovano . Rozhodnutí bylo odůvodněno tím, že usnesením z 9. 4. 2013 na č. l. A-28 insolvenční soud mj. zjistil úpadek dlužníka, prohlásil na jeho majetek konkurs a ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Jiřího Švihlu. V usnesení soud dlužníka poučil dle § 26 zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon) mj. o tom, že má právo vyjádřit se k osobě insolvenčního správce i z hlediska podjatosti. V podání doručeném soudu 11. 4. 2014, doplněném dne 13. 9. 2015, dlužník vznesl námitku podjatosti insolvenčního správce. Tu spatřuje v tom, že ve sporu dlužníka a Vladislavy anonymizovano jako žalobců o náhradu škody proti Ing. Petru Chmelovi zastupuje JUDr. Jiří Švihla jako advokát žalovaného. JUDr. Jiří Švihla, též zastupoval Ing. Petra Chmela v trestní věci vedené pod sp. zn. 18 T4/2007. Dlužník označuje v insolvenčním řízení Ing. Petra Chmela jako hlavního škůdce a iniciátora úpadku dlužníka.

Insolvenční správce uvedl, že se necítí podjatý. Ing. Chmela zastupoval v trestní věci v r. 2003, avšak toto zastupování si již nepamatuje.

Soud poukázal na § 24 a § 7 insolvenčního zákona a dovodil, že i v insolvenčním řízení se přiměřeně aplikuje ustanovení § 15a odst. 2 o. s. ř., tj. dlužník byl povinen vznést námitku podjatosti insolvenčního správce nejpozději při prvním jednání, kterého se správce zúčastnil. Použití uvedeného ustanovení, koncentrujícího možnost namítat podjatost soudce, není v rozporu se zásadami, isir.justi ce.cz na kterých spočívá insolvenční zákon. Bylo by v rozporu s těmito zásadami, kdyby účastníci mohli namítat podjatost správce z důvodů, které jsou jim známy řadu let, až v době, kdy by shledali tuto námitku procesně užitečnou. Ing. Petr Chmel měl být zastoupen JUDr. Jiřím Švihlou v trestní věci vedené pod sp. zn. 18 T4/2007, tudíž od roku 2007 dlužník musel vědět o důvodu své námitky. Soud poučil dlužníka o právu vyjádřit se k osobě insolvenčního správce, avšak ten této možnosti nevyužil na prvním jednání, kterého se zúčastnil, tj. na přezkumném jednání dne 26. 8. 2013. Kromě toho soud neshledal námitku podjatosti ani věcně opodstatněnou s ohledem na časový odstup. Navíc soud ustanovil usnesením na č. l. B-38 odděleného insolvenčního správce k posouzení existence a vymahatelnosti pohledávky dlužníka vůči Ing. Chmelovi. Ani v případě včasné námitky podjatosti by proto nemohly vzniknout pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce.

Usnesení napadl dlužník včas podaným odvoláním, ve kterém uvedl, že soud nerespektoval závěry odvolacího soudu vyslovené v usnesení č. j. 3 VSPH 1619/2014-B-77. Dlužník soudu průběžně předkládal důkazy o provázanosti JUDr. Jiřího Švihly s Ing. Chmelem. Informace o této provázanosti získal až později, jakož i s p. Bartoškou a Samčíkem-jednateli společnosti Jude-Trade, s. r. o. Žaloby na náhradu škody jsou podány proti Ing. Chmelovi, společnosti Jude-Trade, s. r. o., Liboru Bartoškovi a společnosti Revital group, s. r. o. Dlužník dále poukázal na korespondenci, kterou v dané věci vede s předsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání dlužníka důvodným.

Usnesením č. j. 3 VSPH 1619/2014-B-77 z 10. 7. 2015 odvolací soud zrušil usnesení soudu prvního stupně z 13. 6. 2014 na č. l. B-41 z důvodu, že soud nerozhodl o námitce podjatosti insolvenčního správce, tj. nehodnotil, zda jsou dány podmínky jeho vyloučení z důvodů uvedených v § 14 o. s. ř. Soud prvního stupně následně napadeným usnesením z 11. 11. 2015 na č. l. B-85 rozhodl o námitce podjatosti směřující proti insolvnečnímu správci. Neodpovídá proto skutečnosti tvrzení dlužníka, že soud nerespektoval usnesení odvolacího soudu z 10. 7. 2015.

Odvolací soud se v prvé řadě ztotožnil s právním závěrem soudu prvního stupně, že při námitce podjatosti vznesené vůči insolvenčnímu správci se v souladu s § 7 insolvenčního zákona použijí přiměřeně ustanovení o vyloučení soudců v § 14 a násl. o. s. ř. včetně § 15a o. s. ř. Podle odst. 2 tohoto ustanovení Účastník je povinen námitku podjatosti soudce (přísedícího) uplatnit nejpozději při prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 15 dnů po té, co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl soudem poučen o svém právu vyjádřit se k osobám soudců (přísedíc ích). V předmětné věci byl dlužník poučen v usnesení z 9. 4. 2013 na č. l. A-28 o svém právu namítat podjatost insolvenčního správce. Z toho důvodu platila pro dlužníka povinnost vznést námitku podjatosti, z důvodů, o nichž se dozvěděl, resp. z důvodů vzniklých před prvním jednáním, nejpozději při prvním jednání. Tímto prvním jednáním bylo přezkumné jednání dne 26. 8. 2013, kterého se zúčastnili dlužník i insolvenční správce, ale dlužník ničeho nenamítl proti osobě správce. Řízení o žalobě dlužníka a Vladislavy anonymizovano jako žalobců o náhradu škody proti Ing. Petru Chmelovi bylo zahájeno v srpnu 2012, tudíž tvrzené důvody údajné podjatosti insolvenčního správce, uvedené v podání z 11. 4. 2014 (č. l. B-30), doplněné podáním z 13. 9. 2015 (č. l. B-80) mohl dlužník vznést již při přezkumném jednání. Odvolací soud se z uvedených důvodů ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že námitka podjatosti insolvenčního správce byla dlužníkem vznesena opožděně.

Kromě toho nemá námitka podjatosti insolvenčního správce ani věcné opodstatnění-případný konflikt zájmů na straně insolvenčního správce JUDr. Jiřího Švihly ve vztahu k Ing. Chmelovi, vůči kterému uplatňuje dlužník svou pohledávku, byl odstraněn tím, že usnesením z 19. 5. 2014 na č. l. B-38 byl dle § 34 odst. 1 insolvenčního zákona ustanoven oddělený insolvenční správce pro posouzení existence a vymahatelnosti pohledávky dlužníka vůči jeho dlužníkovi Ing. Petru Chmelovi. Ostatní osoby zmíněné dlužníkem v jeho odvolání (Libor Bartoška, p. Samčík, společnost Jude-Trade, s. r. o. a společnost Revital group, s. r. o.) nejsou účastníky insolvenčního řízení dle § 14 odst. 1 insolvenčního zákona ani procesními subjekty podle § 9 uvedeného zákona, proto ani nepřichází v úvahu žádný důvod eventuální podjatosti insolvenčního správce.

Nejsou dány důvody pro pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce JUDr. Jiřího Švihly, odvolací soud proto dle § 219 o. s. ř. potvrdil napadené usnesení jako věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu, jestliže Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

V Praze dne 23. prosince 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná