1 VSPH 2416/2015-B-29
KSPH 42 INS 19177/2013 1 VSPH 2416/2015-B-29

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužníků: a) Pavel anonymizovano , anonymizovano , b) Kateřina anonymizovano , nar. 15. 5. 1983, oba bytem 262 23 Jince, Zborovská 347, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 42 INS 19177/2013-B-24 ze dne 20. srpna 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením z 20. 8. 2015 v bodu I. výroku schválil konečnou zprávu z 23. 6. 2015 (č. l. B-18), podle které činí čistý výtěžek zpeněžení majetkové podstaty určený k rozdělení mezi věřitele 200.132,13 Kč. V bodu II. výroku schválil vyúčtování insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY, v. o. s. celkem 140.324,86 Kč (odměna určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěné věřitele 43.416,70 Kč a 21 % DPH 9.117,51 Kč, odměna určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na nezajištěné věřitele 71.731,95 Kč a 21 % DPH 15.063,71 Kč, hotové výdaje 995 Kč). V bodu III. výroku soud rozhodl, že dosud neuhrazené výdaje se uspokojují částkou 140.324,86 Kč ve prospěch insolvenčního správce. V bodu IV. výroku soud uložil insolvenčnímu správci do 30 dnů od právní moci usnesení předložit soudu návrh rozvrhového usnesení.

Dlužníci v podání z 22. 9. 2015 (č. l. B-25), vyjádřili nesouhlas s konečnou zprávou, k rozvrhu by měla být určena částka 286.111,04 Kč, přičemž z toho suma 86.548,59 Kč by připadla na odměnu insolvenčnímu správci. Dlužníci své podání blíže odůvodnili.

V prvé řadě se odvolací soud zabýval otázkou, čeho se dlužníci domáhají a co svým podáním sledují (§ 42 odst. 4 o. s. ř.). Podání dlužníků z 22. 9. 2015 obsahuje námitky proti konečné zprávě, avšak tyto námitky jsou evidentně opožděné-15denní lhůta stanovená pro jejich podání v § 304 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenčního zákona) uplynula dne 18. 8. 2015. Podle svého obsahu je z podání z 22. 9. 2015 zřejmé, že dlužníci nesouhlasí se schválením konečné zprávy a vyúčtováním insolvenčního správce, jak rozhodl soud prvního stupně v usnesení z 20. 8. 2015 na č. l. B-24. Odvolací soud proto vyložil podání dlužníků z 22. 9. 2015 též jako odvolání proti uvedenému usnesení, podané před uplynutím 15denní lhůty běžící od doručení usnesení.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212, § 218c o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno někým, kdo k odvolání nebyl v této věci oprávněn.

Podle § 304 odst. 4 insolvenčního zákona Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že

a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné,

b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah,

c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí.

Podle § 304 odst. 5 insolvenčního zákona Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání. Podle odst. 6 Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Jak již odvolací soud uvedl, dlužníci nepodali proti konečné zprávě a vyúčtovaní insolvenčního správce námitky v 15denní lhůtě dle § 304 odst. 2 insolvenčního zákona, proto nemohou podat odvolání proti usnesení z 20. 8. 2015, kterým byla tato konečná zpráva a vyúčtování schválena. Odvolání bylo podáno účastníky, kteří nebyli k odvolání oprávněni. Odvolací soud proto podle § 218 písm. b) o. s. ř. odvolání podané dlužníky odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21. prosince 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná