1 VSPH 241/2016-B-25
KSPH 65 INS 18495/2015 1 VSPH 241/2016-B-25

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem ve věci dlužníka Jana Tatára, bytem Zahradní 51, Kolín, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 65 INS 18495/2015-B-17 ze dne 30.prosince 2016

takto:

Odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 65 INS 18495/2015-B-17 ze dne 30. prosince 2016 se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 65 INS 18495/2015-B-17 ze dne 30.12.2015 neschválil oddlužení dlužníka (bod I. výroku), na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný a rozhodl, že účinky konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (body II. až IV. výroku).

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, v odvolání pouze uvedl, že se odvolává usnesením č.j. KSPH 65 INS 18495/2015-B-17 ze dne 30.12.2015 .

Odvolací soud usnesením č.j.-B-23 ze dne 29.4.2016, které bylo doručeno dne 4.5.2016, dlužníka vyzval, aby odvolání doplnil ve lhůtě sedmi dnů tak, aby uvedl, zda se odvolává proti celému usnesení, dále, aby uvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod) a čeho se v odvolacím řízení domáhá (odvolací návrh). Zároveň ho odvolací soud poučil, že v případě kdy odvolání nedoplní, soud odvolání odmítne.

Dlužník na výzvu odvolacího soudu nereagoval.

Odvolací soud postupem podle § 214 odst. 2 písm. a) o.s.ř. přezkoumal podané odvolání a dospěl k závěru, že postrádá náležitosti odvolání zakotvené v § 205 odst.1 o.s.ř., protože z něj není zřejmé, v čem dlužník spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí, tedy jaký odvolací důvod uplatňuje a dále, čeho se domáhá, tedy jak má soud rozhodnout, přestože odvolací soud činil kroky k doplnění odvolání isir.justi ce.cz podle § 209 o.s.ř. Odvolání dále trpí vadou, která brání v pokračování v řízení, neboť odvolání neobsahuje žádný odvolací důvod.

Odvolací soud proto nemůže v souladu s § 212a odst. 2 o.s.ř. rozhodnutí soudu prvního stupně, které je rozhodnutím ve věci samé, přezkoumat ani z důvodů, které nebyly v odvolání uplatněny (§ 212a odst. 1 a § 205 odst.2 o.s.ř.)

Z důvodů shora uvedených odvolací soud postupoval podle § ust. 43 odst. 2 o.s.ř. a ust. § 211 o.s.ř. za použití ust. § 7 insolvenčního zákona a odvolání dlužnice odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. května 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná