1 VSPH 2403/2015-B-33
KSHK 41 INS 19241/2013 1 VSPH 2403/2015-B-33

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka Jaroslava Dvořáka, bytem Choustníkovo Hradiště 23, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 19241/2013-B-21 ze dne 13. října 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 19241/2013-B-21 ze dne 13. října 2015 se v bodech I. a II. výroku p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 41 INS 19241/2013-B-21/celk. 3 ze dne 13.10.2015 zrušil oddlužení Jaroslava Dvořáka (dále jen dlužník), na jeho majetek prohlásil konkurs (body I. a II. výroku), který bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku) a určil, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastanou zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSHK 41 INS 19241/2013-A-6 ze dne 22.8.2013 zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. KSHK 41 INS 19241/2013-B-8 ze dne 16.1.2014 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a zároveň zpeněžením majetkové podstaty. Z průběžných zpráv insolvenčního správce vyplynulo, že dlužník neplnil od počátku v celém rozsahu splátkový kalendář, když na účet majetkové podstaty ke dni 28.1.2015 dosud nepřišla žádná měsíční splátka ze smlouvy o důchodu uzavřené s Hanou Dvořákovou. Z tohoto důvodu soud dne 28.1.2015 dlužníka vyzval, aby každý měsíc po zbývající dobu oddlužení poukazoval do rukou insolvenčního správce stálou měsíční platbu ve výši 6.500,-Kč, kterou pobírá na základě ze smlouvy o důchodu uzavřené s Hanou Dvořákovou, zároveň ho poučil o následcích v případě nesplnění povinností podle schváleného způsobu oddlužení.

Vzhledem k tomu, že dlužník i nadále řádně neplnil splátkový kalendář, nařídil soud na den 7.10.2015 jednání za účelem zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Dlužník se z důvodu nemoci z účasti na jednání omluvil. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 1.10.2015 soud zjistil, že ke dni podání této zprávy dlužník uhradil dvacet splátek, celkem 23.963,-Kč, míra uspokojení věřitelů činí 1,36 %, očekávaná míra uspokojení věřitelů ve výhledu pěti let činí 4,07 %, za účelem splnění minimální hranice oddlužení dlužníkovi tak zbývá uhradit částku 505.631,56 Kč ve čtyřiceti splátkách. Měsíční platba ve výši 6.500,-Kč na základě smlouvy o důchodu uzavřené s Hanou Dvořákovou není dlouhodobě plněna, dlužník by musel proto hradit měsíční splátku ve výši 12.640,79 Kč + 1.089,-Kč na odměnu insolvenčního správce tak, aby věřitelé byli uspokojeni v zákonné výši.

Insolvenční soud na základě uvedených zjištění shledal, že dlužník neplnil podstatné povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře podle ust. § 412 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a nebude schopen splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Z tohoto důvodu soud prvního stupně postupoval podle ust. § 418 insolvenčního zákona a schválené oddlužení zrušil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. V odvolání pouze uvedl, že důvodem odvolání je jeho nepřítomnost na jednání před soudem prvního stupně a proto se nemohl řádně obhájit. Dále doplnil, že měl za to, že jeho matka Hana Dvořáková nemusí platit slíbenou částku, protože bylo možné uhradit splátky podle schváleného splátkové kalendáře z výtěžku zpeněžení podílu jeho nemovitosti.

Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 4 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1 a 3, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů podle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSHK 41 INS 19241/2013-B-8 ze dne 16.1.2014 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a zároveň zpeněžením majetkové podstaty představující ideální podíl o velikosti jedné poloviny rodinného domu č.p. 23 na parcele st. 30 a parcely č. 210 v Choustníkově Hradišti. Podle uvedeného usnesení činily nezajištěné závazky dlužníka vůči dvanácti věřitelům celkem 1.765.315,20 Kč. Příjem dlužníka představovala mzda a důchod, který se dlužníkovi zavázala poskytovat jeho matka Hana Dvořáková. Uvedený příjem a případný výtěžek ze zpeněžení uvedeného podílu na nemovitosti umožňoval, aby během pěti let uhradil na uspokojení pohledávek věřitelů minimálně 30 % jejich výše, to je minimálně 529.594,56 Kč. Ze zpráv insolvenčního správce o plnění oddlužení ze dne 29.7.2014, 15.1.2015, 17.7.2015 a 1.10.2015 vyplývá, že přes výzvu soudu, aby na plnění splátkového kalendáře byla poskytována i částka ve výši 6.500,-Kč, kterou se zavázala poskytovat Hana Dvořáková, dlužník plní splátkový kalendář pouze prostřednictvím srážek ze své mzdy. Ke dni 1.10.2015 byl splátkový kalendář plněn pouze v rozsahu 1,36 % a očekávaná míra uspokojení tak činí pouze 4,07 %. Dlužník uhradil pouze 23.963,-Kč. K dosažení minimální míry uspokojení pohledávek věřitelů by bylo nutné uhradit ve zbývajícím období částku 505.631,56 Kč, dlužník by tak musel hradit měsíčně minimálně 12.640,79 Kč. Ohledně zpeněžení majetku dlužníka insolvenční správce ve zprávě ze dne 12.4.2016 uvedl, dlužník s ním nespolupracuje, proto není možný jeho přímý prodej a bude zpeněžován prostřednictvím dražby. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 20.4.2016 vyplývá, že dlužník na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce dluží 7.623,-Kč. Podle znaleckého posudku č. 552-7367/2014, který zpracoval soudní znalec René Tomeš, činí hodnota podílu dlužníka, které měly být předmětem zpeněžení 300.000,-Kč.

Z uvedených zjištění vyplývá, že schválený splátkový kalendář dlužník neplní. Jeho příjem není takový, aby mu umožnil ve zbývající době trvání oddlužení, to je třicet tři měsíců, splnit schválený splátkový kalendář v minimálním rozsahu 30 %. V daném případě byl dlužník v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře poučen o všech povinnostech, k nimž byl v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázán, i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek. Je tak nesporné, že dlužník neplní své povinnosti po schválení oddlužení vyplývající z ust. § 412 odst. 1 písm. a) a c) insolvenčního zákona, když nevykonává přiměřenou výdělečnou činnost a není z tohoto důvodu schopen nadále plnit schválený splátkový kalendář. Protože dlužník v odvolání neuvedl nic, čím by vyvrátil správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl tak naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona. Pokud se týká námitky dlužníka, že oddlužení by bylo možné splnit zpeněžením podílu na uvedených nemovitostech, odvolací soud konstatuje, že zpeněžením uvedeného podílu by podle uvedeného znaleckého posudku byla získána částka maximálně ve výši 300.000,-Kč, a to s ohledem na rozsah poskytnutého plnění dlužníkem by rozhodně nestačilo k dosažení minimální hranice pro splnění splátkového kalendáře.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, proto odvolací soud shledal věcně správným, proto je podle ust. § 219 občanského soudního řádu v napadených bodech I. a II. výroku potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 21. dubna 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná