1 VSPH 2401/2015-B-94
KSCB 26 INS 13858/2014 1 VSPH 2401/2015-B-94

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a ze soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužnice Blanky Šturmové, IČO 69081328, Plzeňská 606/67, bytem České Budějovice, zast. advokátkou Mgr. Helenou Nutilovou, Ph.D., sídlem Vodní 231/5, České Budějovice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 13858/2014-B-54 ze dne 23. října 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 13858/2014-B-54 ze dne 23. října 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 26 INS 13858/2014-B-54 ze dne 23.10.2015 zamítl návrh Blanky Šturmové (dále jen dlužnice) na zproštění Růnová, v.o.s. (dále též jen správce) z funkce insolvenčního správce.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSCB 26 INS 13858/2014-A-15 ze dne 20.8.2014 byl zjištěn úpadek dlužnice a současně povoleno jeho řešení oddlužením. Insolvenčním správcem byla ustanovena společnost Růnová v.o.s. Přípisem ze dne 18.2.2015 byla soudu Ministerstvem spravedlnosti České republiky postoupena žádost dlužnice o prověření výkonu funkce insolvenční správkyně ze dne 28.1.2015. Dlužnice uvedla, že zjistila, že správce souhlasí s vydáním terminálu společnosti SAZKA, a.s., nepostupuje dle platné legislativy, uzurpuje si právo rozhodovat za dlužnici a nekomunikuje s ní. Dlužnice dále sdělila, že správce o ní podává soudu naprosto nepravdivé informace, které považuje za snahu insolvenční správkyně dlužnici poškodit. Správce ve vyjádření k návrhu uvedl, že tvrzení dlužnice, že s ní nekomunikuje, nejsou pravdivá, sám se několikrát pokusil dlužnici kontaktovat, ale její telefon je vypnutý nebo nedostupný. Ve dvou případech správce potkal dlužnici dokonce na chodbě Krajského soudu v Českých Budějovicích, dlužnice se však přímé komunikaci vyhýbala, na oslovení nereagovala a spěchala pryč. Co se týče terminálu isir.justi ce.cz společnosti SAZKA, a.s., nejedná se o majetek dlužnice, nebyl sepsán do majetkové podstaty, a je pouze věcí společnosti SAZKA, a.s., jakým způsobem jej bude po dlužnici vymáhat. Správce jej není ani schopna oprávněné osobě vydat, neboť jí nebyl umožněn vstup do objektu, ve kterém dlužnice podniká.

Dlužnice dne 14.5.2015 podala u insolvenčního soudu návrh na zproštění správce funkce z důvodu podjatosti, protože zástupkyně dlužnice opakovaně vyzývala správce k vypořádání majetku dlužnice s jejím bývalým manželem, panem Michalem Vlčkem. To však správce odmítl s tím, že dlužnice na vyrovnání majetku finančně nedosáhne, a proto navrhne řešení úpadku konkursem. Dlužnice uvedla, že byla tímto záměrně správcem uvedena v omyl, neboť jako invalidní důchodce byla veškerých finančních výdajů zproštěna. V podání ze dne 15.6.2015 dlužnice uvedla, že správce požadoval jako způsob řešení úpadku konkurs, že byl již předem domluven na prodeji poloviny bytu bývalému manželovi dlužnice, a to za neadekvátní cenu, a že se odmítl zabývat majetkovým vyrovnáním dlužnice s bývalým manželem, neboť to není její povinnost. Dále dlužnice uvedla, že se jí správce vysmívá, a po dodání darovacích smluv kontaktoval dárce s dotazem, proč jsou ochotni přispívat jí na oddlužení. Dále dlužnice poukázala skutečnost, že se správcem nekomunikuje přímo na doporučení svého lékaře, který doporučuje pouze písemný styk, a uvedla, že správce jí neposkytl součinnost k uhrazení záloh na odměnu a náklady insolvenčního správce. Rovněž zpochybnila postup správce při popírání pohledávek, který označila za cílený atak vůči ní a znevýhodňování věřitelů. Podáním ze dne 10.7.2015 dlužnice opětovně požadovala zproštění správce jeho funkce s tím, že jeho postup proti ní je cílený a účelový, dlužnice tak ztratila již veškerou důvěru v nezaujatost insolvenční správkyně. Správce ve vyjádření ze dne 30.7.2015 uvedl, že již první osobní kontakt s dlužnicí předznamenal budoucí problematické jednání, neboť dlužnice byla zřejmě od zpracovatele insolvenčního návrhu varována, že její správce je nekompetentní, nevstřícný a jeho snahou bude dlužnici poškozovat. Správci není známo porušení jakékoliv povinnosti, které mu ukládá insolvenční zákon, případně jiný právní předpis, a není si vědom žádného svého pochybení, necítí se být vůči kterémukoliv z účastníků řízení podjatý.

Soud prvního stupně z uvedených podání a dále z chování dlužnice a správce na přezkumném jednání dovodil, že je zřejmé, že vztah a vzájemná komunikace mezi dlužnicí a správcem jsou problematické. Nicméně samotná osobní antipatie mezi správcem a dlužnicí nejsou důvodem pro zproštění správce jeho funkce. Soud neshledal, že by správce nepostupoval s odbornou péčí, že by řádně neplnil své povinnosti či že by závažně porušil povinnost uloženou mu zákonem či soudem a nemá ani za to, že by zde byl důvod pochybovat o jeho podjatosti, správce nepostupoval liknavě při provedení soupisu majetkové podstaty, řádně a včas podával soudu požadované zprávy a jejich aktualizaci, a nenastala ani situace, kdy by správce bezdůvodně nesplnil závazný pokyn soudu. Proto soud návrh dlužnice na zproštění správce jeho funkce zamítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dlužnice argumentovala zejména tím, že pochybení uvedené v návrhu na zproštění správce jeho funkce, jsou natolik závažná, že odůvodňují zproštění správce jeho funkce. Správce udělil pro dané insolvenční řízení zvláštní zmocnění Mgr. Jitce Kňourkové Růnové pro jeho zastupování při jednání s dlužníky, s věřiteli a s věřitelskými orgány, při přezkumných jednáních a schůzích věřitelů, přičemž zaujímat stanoviska k přihlášeným pohledávkám je oprávněn pouze v rozsahu uvedeném v seznamu přihlášených pohledávek. Dlužnice namítá, že zmocněná Mgr. Jitka Kňourková Růnová neabsolvovala zkoušky pro výkon činnosti insolvenčního správce, nemá ani právnické vzdělání a není tak kvalifikovaná pro výkon dané funkce. V průběhu přezkumného jednání konaného dne 6.5.2015 zástupkyně správce navrhla jako nejvhodnější formu řešení úpadku dlužnice konkurs. Dle odvolatelky tímto zástupkyně překročila rozsah svého zvláštního zmocnění. Tím, že správce zmocnil laika k zastupování v dané insolvenční věci, porušil povinnost jednat ve věci s odbornou péčí.

Dlužnice opakovaně vyzývala správce k vypořádání majetku dlužnice s jejím bývalým manželem, panem Michalem Vlčkem. To však správce odmítl s tím, že dlužnice na vyrovnání majetku finančně nedosáhne a že insolvenční správkyně navrhne řešení úpadku konkursem. Správce tvrdil, že je již domluven na prodeji poloviny bytu bývalému manželovi dlužnice, a to za neadekvátní cenu. Popsané jednání insolvenčního správce vnímá dlužnice jako útok proti své osobě a interpretuje jej jako snahu ovlivnit průběh řízení v její neprospěch. Dlužnice dále namítala, že jí správce neposkytl nutnou součinnost k úhradě záloh na odměnu a nákladů, když jí nesdělil číslo účtu, na nějž mají být platby uhrazeny.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 24 odstavce prvého insolvenčního zákona je insolvenční správce z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle § 32 odst. 1 insolvenčního zákona může insolvenční soud zprostit insolvenčního správce funkce proto, že neplní řádně své povinnosti nebo nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem. O odvolání z funkce i o zproštění funkce může insolvenční soud rozhodnout na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez návrhu.

Za relevantní důvody, pro něž může insolvenční soud zprostit správce funkce, považuje odvolací soud zejména skutečnost, že při výkonu své funkce řádně neplní povinnosti vyplývající pro něj z § 36 insolvenčního zákona, liknavě provádí soupis majetkové podstaty, zpeněžuje majetek podstaty v rozporu s § 225 odst. 4 nebo § 226 odst. 5 insolvenčního zákona, nesplní povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce, nebo ve věci postupuje nekvalifikovaně. Důležitým důvodem pro zproštění funkce správce může být také skutečnost, že bezdůvodně nesplní závazný pokyn insolvenčního soudu nebo zajištěného věřitele anebo vykonatelný rozsudek týkající se vyloučení majetku z majetkové podstaty. V závislosti na míře a intenzitě pochybení správce může vést soud i zjištění ojedinělého, leč závažného porušení důležité povinnosti stanovené zákonem nebo uložené soudem k tomu, že rozhodne o jeho zproštění funkce, ale-obvykle jedná-li se o pochybení méně závažné-omezuje se na to, že využije svého oprávnění uložit správci pořádkovou pokutu.

Důvodem pro pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce může být zejména skutečnost, že správce je vůči dlužníkovi osobou blízkou, věřitelem dlužníka, dlužníkem dlužníka či ručitelem dlužníka, případně též současným či bývalým společníkem, statutárním orgánem či zaměstnancem dlužníka. Obdobně může vypadat poměr mezi insolvenčním správcem a věřitelem dlužníka. Dalším důvodem může být způsob podnikání insolvenčního správce, jež dopadá na poměry účastníků insolvenčního řízení.

Odvolací soud z obsahu insolvenčního spisu zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno k návrhu dlužnice dne 20.5.2014. Usnesením č.j. KSCB 26 INS 13858/2014-A-15 ze dne 20.8.2014 soud zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Správce soudu předložil soudu dne 26.9.2014 seznam přihlášených pohledávek, soudu dále pravidelně předkládal zprávy o své činnosti. Podle protokolu o přezkumném jednání, které se konalo dne 5.6.2015, se přezkumného jednání namísto ohlášeného společníka zúčastnila zástupkyně správce Mgr. Jitka Kňourková Růnová. Usnesením č.j. KSCB 26 INS 13858/2014-B-58 ze dne 10.12.2015 soud schválil oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem.

Odvolací soud se nejdříve zabýval tím, zda okolnost, že se správce byl na přezkumném jednání nařízeného na den 5.6.2015 zastoupen Mgr. Jitkou Kňourkovou Růnovou, ale sám (jeho ohlášený společník) se ho nezúčastnil, je důvodem pro zproštění správce jeho funkce. Je nesporné, že v souladu s ust. § 190 odst. 2 insolvenčního zákona je nezbytná účast insolvenčního správce na přezkumném jednání a není možné, aby se k němu namísto něho dostavila zástupkyně. Protože osobní účast správce na přezkumném jednání je zásadně nezbytná a nelze připustit, aby přihlášené pohledávky popíral nebo uznával někdo jiný než ten, kdo je k tomu dle § 192 odst. 1 insolvenčního zákona výlučně oprávněn a jenž může stanovisko, které k jednotlivým pohledávkám zaujal v seznamu přihlášených pohledávek, při přezkumném jednání měnit. Ostatně měnit výši přihlašované pohledávky mohou až do přezkoumání přihlášené pohledávky též věřitelé (§ 192 odst. 2 insolvenčního zákona), a je proto žádoucí, aby na tyto případné změny mohl adekvátně reagovat přímo správce, jenž by např. v případě popření vykonatelné pohledávky byl v incidenční žalobě vázán skutečnostmi, pro které ji popřel (§ 199 odst. 3 insolvenčního zákona). Ostatně k obdobným závěrům dospěla též dřívější judikatura Vrchního soudu v Praze např. usnesením sp. zn. KSHK 45 INS 154/2010, 1 VSPH 631/2010-B ze dne 30.8.2010. Proto za situace, kdy se na přezkumné jednání namísto ohlášeného společníka dostavila pouze zástupkyně, měl sám soud prvního stupně vzít tuto skutečnost v úvahu a přezkumné jednání odročit. Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně takto nepostupoval, nelze uvedenou skutečnost považovat pouze za pochybení správce a není sama o sobě důvodem k jeho zproštění z funkce.

Pokud se týká námitek dlužnice, že správce odmítl provést vypořádání společného majetku dlužnice a jejího bývalého manžela, odvolací soud konstatuje, že za situace, kdy již soud schválil oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem, není povinností správce společné jmění manželů v průběhu plnění splátkového kalendáře vypořádat. Je proto výhradně na dlužnici, aby provedla všechny potřebné úkony za účelem vypořádání společného jmění sama.

Odvolací soud proto ve shodě se soudem prvního stupně je toho názoru, že v řízení nebylo zjištěno, že by správce Růnová, v.o.s. neplnil své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu funkce s odbornou péčí anebo že by závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem, s jedinou výjimkou, když se sám nezúčastnil přezkumného jednání nařízeného na 5.6.2015. Odvolací soud se ztotožňuje se soudem prvního stupně v tom, že důvody uváděné dlužníkem nelze považovat za ty důvody, pro něž by bylo nutné zprostit správce funkce. Skutečnost, že přezkumné jednání proběhlo bez účasti insolvenčního správce, nelze přičítat pouze správci, a proto jen toto ojedinělé pochybení správce nemůže být argumentem důvodem pro zproštění funkce.

Na základě těchto zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že odvolání důvodné není, a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 4. října 2016

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková