1 VSPH 239/2013-5-13
č. 3. KSCB 41 INS 13099/2017 1 VSPH 239/2013-5-13

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném zpředsedý JUDr. jiřího Karetý a soudců ]UDr. Františka Kučery a JUDr. ]iřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníce: Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem Tichá 128, 381 01 Ceský Krunllov, o odvolání dlužníce proti usnesení Krajského Soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. ledna 2018 č. j. KSCB 41 INS 13099/2017-8-8 takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 15.1.2018, ě.j KSCB 41 INS 13099/2017 8-8 konstatoval, že Hana anonymizovano (dále jen dlužníce) je oprávněna podat návrh na povolení oddlužení (bod 1. výroku), schválil zprávu o přezkumu zveřejněnou pod č. d. 8-4 a 8-6 (bod Il. výroku), schválil oddlužení dlužníce plněním splátkového kalendáře a uložil jí, abý po dobu následujících 5 let od zaplacení první splátky nebo do úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů platila nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce lng. Václava Svobodý (dále jen správce) nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být (po odečtení zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů správce a po uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň) při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojený přednostní pohledávky, a určil, v jakém poměru mají být pohledávký nezajištěných věřitelů z těchto příjmů uspokojováný s tím, že první splátka bude zaplacena do 28. 2. 2018 z příjmu vypláceného zaměstnavatelem Kaufland Česká republika, v. o. s, jemuž uložil, aby srážký výplácel správci (body III. a až VI. výroku), neschválil návrh dlužníce na stanovení nižších než zákonem určených splátek (bod VII. výroku), přiznal správci zálohu na odměnu za přezkoumané přihlášky ve výši 453750 Kč a uložil mu, aby si každý měsíc ponechával zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů a aby plnil povinnosti spojené s plněním oddlužení, jež v rozhodnutí specifikoval (body VIII. až XI. výroku).

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dlužníce podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a že usnesením ze dne 12. 7. 2017 (č. d. A ó) rozhodl o jejím úpadku apovolil jeho řešení oddlužením. Z obsahu spisu neshledal, že by dlužníce nebyla osobou oprávněnou k podání msolvenčního návrhu, a přezkoumal zprávy správce pro oddlužení a o přezkumu, z nichž vyplynulo, že správce nezjistil skutečnosti odůvodňující odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a dlužníce splňuje zákonem stanovené předpoklady podmiňující oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dále soud zmínil, že odmítl návrh dlužnice na stanovení nižších než zákonem stanovených splátek s tím, že v návrhu na povolení oddlužení o nižší splátky nepožádala a učinila tak až při jednání se správcem, aniž bý žádost zdůvodnila a aniž by popsala skutečnosti, jež vedly k jejímů úpadku. Z těchto důvodů rozhodl, jak uvedeno shora.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

L nohu f-I'L LiWD 131.133! LULI

1 VSPH 239/2018

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, a to výslovně v rozsahu bodu VII. výroku, se dlužníce odvolala a požadovala, aby je odvolací soud v této části přezkoumal. V odvolání uvedla, že měla za to, že v návrhu na povolení oddlužení popsala všechny podstatné skutečnosti dostatečně, a soudu vytkla'mu, že ji měl vyzvat k doplnění návrhu, pokud tomu tak nebylo. Popsala, že se do problémů s dluhy dostala v důsledku společných závazků s bývalým partnerem, který v roce 2014 nastoupil do výkonu trestu, a na splácení dluhů a péči o 2 syny zůstala sama. V té době byla zcela závislá na sociálních dávkách, dluhy narostly o dalších cca 30 tisíc Kč, když nebyla schopna uhradit náklady na topení, a po mateřské dovolené se jí nepodařilo najít vhodné zaměstnání. Od září 2017 je zaměstnána, její čistá měsíční mzda činí 18 tisíc Kč a pobírá příspěvek na bydlení ve Výši 3.500 Kč měsíčně. Po úhradě nákladů na bydlení a energie jí zbývá pouze 10.400 Kč, z nichž by měla platit na oddlužení 5.510 Kč, a zbylo by jí 4.890 Kč. Pokud by jí soud umožnil splácet pouze 4.421 Kč měsíčně, zbylo by jí 5.979 Kč.

Odvolací soud se vprvé řadě zabýval tím, zda je dlužníce osobou oprávněnou podat proti uvedenému usnesení odvolání, jak ji o tom poučil soud prvního stupně vpísemném vyhotovení rozhodnutí, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Pro posouzení, zda je dlužníce osobou oprávněnou k podání odvolání, bylo totiž podstatně to, že insolvenční návrh spojený snávrhem na povolení oddlužení opatřený datem 13. 6. 2017 podala u Krajského soudu v Českých Budějovicích již dne 21. 6. 2017 (soud prvního stupně tuto skutečnost v odůvodnění napadeného usnesení nezmínil). Proto bylo třeba posuzovat návrh na povolení oddlužení včetně případné žádosti o stanovení nižších než zákonem určených splátek podle úpravy účinné do 30. 6. 2011 přičemž podle ust. Š 391 odst. 2 insolvenčního zákona byl dlužník oprávněn požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených splátek pouze vnávrhu na povolení oddlužení. Citovanému ustanovení korespondovalo ust. Š 398 odst. 4 msolvenčního zákona v témže znění, podle něhož mohl insolvenční soud stanovit jinou Výši srážek při splnění zde uvedených podmínek pouze tehdy, požádal li o to dlužník v návrhu na povolení oddlužení. Jinými slovy, to, zda dlužníce využila zákonem přiznaného oprávnění požádat o stanovení nižších splátek, bylo třeba posuzovat podle této úpravy, nikoli podle úpravy obsažené vinsolvenčním zákoně po 1. 7. 2017, kdy účinnosti nabyl zákon č. 64/2017 Sb., jímž byl insolvenční zákon novelizován.

Podle ust. Š 406 odst. 4 insolvenčního zákona rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvláště dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskěmu výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné Tvýše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Z citovaného ustanovení nelze dovodit jiný závěr než ten, že dlužník je osobou oprávněnou podat odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pouze vpřípadě, že v návrhu na povolení oddlužení požádal soud o stanovení jiné výše měsíčních splátek a soud jeho žádosti nevyhověl. O takový pHpad se však zjevně nejedná, nebot: dlužníce v návrhu na povolení oddlužení o stanovení nižších měsíčních splátek nepožádala. V daném případě tak učinila až při jednání se správcem dne 1. 9. 2017, což ( v odůvodněných případech:? připouští ust. Š 398 odst. 4 insolvenčního zákona vnovelizovaném znění, jež však v této věci aplikovat nelze.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

1 VSPH 239/2018

8. Vzhledem k tomu, že odvolání bylo podáno osobou, jež k tomu oprávněna nebyla, odvolací soud podle ust. Š 218 písm. b) občanského soudního řádu odvolání dlužníce odmítl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 15. února 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. [[š/i fáťflj/