1 VSPH 2360/2015-A-14
KSPL 53 INS 23171/2015 1 VSPH 2360/2015-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem v insolvenčním řízení dlužníka Jaromíra Pyntíře, bytem Želivského 1857, Tachov, zahájeném na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 53 INS 23171/2015-A-8 ze dne 2. listopadu 2015

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 53 INS 23171/2015-A-8 ze dne 2.11.2015 odmítl insolvenční návrh, jímž se Jaromír Pyntíř (dále jen dlužník) domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník včas odvolal. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 13.11.2015, doručeným soudu prvního stupně 19.11.2015, vzal odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 18. prosince 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová