1 VSPH 2345/2015-A-14
MSPH 77 INS 23360/2015 1 VSPH 2345/2015-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužnice: Lenka Anna Vaškevič, nar. 1. července 1975, bytem Nekmíř 35, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 23360/2015-A-5 ze dne 18. září 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 23360/2015-A-5 ze dne 18. září 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku rozhodl, že není soudem místně příslušným a v bodě II. výroku rozhodl, že po právní moci rozhodnutí bude věc postoupena Krajskému soudu v Plzni.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dlužnice uvedla jako své bydliště Nekmíř, který spadá pod obvod Krajského soudu v Plzni. Soud proto podle § 105 odst. 2 o.s.ř. vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc postoupil soudu místně příslušnému.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a namítala, že na věc dopadá § 88 písm. g) o.s.ř. a § 89 o.s.ř., protože ve věci jejích závazků bylo vedeno řízení před Obvodním soudem pro Prahu 4 a že místně příslušným soudem je Městský soud v Praze. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 7b odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ) pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle § 85 odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka.

K obsahu pojmu bydliště , jenž je zásadním pro určení místní příslušnosti, je třeba uvést, že není totožný s obsahem pojmu trvalý pobyt , jež užívají předpisy správního práva upravující evidenci obyvatel. I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy zápis v identifikačním dokladu či v evidenci obyvatelstva o trvalém bydlišti fyzické osoby bude totožný s jejím skutečným bydlištěm. Tím se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem trvale se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje i bydlí.

Z obsahu spisu plyne, že dne 16.9.2015 byl Městskému soudu v Praze doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, ve kterém dlužnice jako své bydliště uvedla Nekmíř, který podle Přílohy 3 z.č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů(zákon o soudech a soudcích), spadá do obvodu Okresního soudu Plzeň-sever, tedy do obvodu Krajského soudu v Plzni, jak plyne z Přílohy 2 z.č. 6/2002 Sb. Skutečnost, že o závazcích dlužnice bylo vedeno nalézací řízení před Obvodním soudem pro Prahu 4, na určení místní příslušnosti insolvenčního soudu nemá vliv.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud postupem podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 15. prosince 2015

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková