1 VSPH 233/2011-P175-7
MSPH 96 INS 6098/2010 1 VSPH 233/2011-P175-7

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka Business Angels Investment, a.s., sídlem Praha 1, Václavské náměstí 808/66, o odvolání Bedřišky Platilové, bytem Praha 7, Šmeralova 11, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. prosince 2010, č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-P175-2,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. prosince 2010, č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-P175-2, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužníka Business Angels Investment, a.s. (dále jen dlužník) rozhodl, že přihláška pohledávky věřitelky Bedřišky Platilové (dále jen odvolatelka) ze dne 13.12.2010 ve výši 545.800,-Kč se odmítá a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 21.7.2010 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-A-12 z téhož dne, jímž bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Soud současně vyzval jeho věřitele, aby do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení s poučením o následcích pozdě podané přihlášky. Poslední den lhůty k podání přihlášek připadl na den 20.8.2010. Protože odvolatelka podala přihlášku pohledávky ve výši 545.800,-Kč osobně do podatelny soudu až dne 15.12.2010, tedy po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, postupoval soud podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby její přihláška byla zařazena do insolvenčního řízení. Uvedla, že je jí 79 let a do společnosti dlužníka investovala své celoživotní úspory. Vyjádřila názor, že ČNB zřejmě dostatečně nedohlížela na činnost dlužníka, a uvedla, že dne 12.4.2010 podala na dlužníka trestní oznámení. Rozvedla průběh policejního šetření s tím, že ačkoliv se starala o těžce nemocného partnera, chodila se každý týden ptát na jeho výsledek, avšak nikdo ji včas neinformoval o tom, že je třeba se přihlásit do insolvenčního řízení. Položila řečnickou otázku: Prosím Vás, který normální člověk ví o nějakém ins. rejstříku? , když tuto informaci se dozvěděla až v listopadu 2010, kdy již bylo pozdě, a byla tím zaskočena, neboť se o získání peněz řádně snažila. Od insolvenční správkyně se dozvěděla, že z celkového počtu 800 lidí se jich přihlásilo jen 160. Nechápala, proč se poškozeným nemůže vyjít vstříc a proč mají mít výhodu jen ti, kteří rozkradli peníze, a pro ostatní jsou jen paragrafy. Nerozuměla tomu, proč ji policie, jež má pomáhat a chránit, neřekla, že se má přihlásit do insolvenčního řízení, a nechala ji vyplnit obsáhlý formulář s vyčíslením její pohledávky. K tomu připojila protokol o trestním oznámení ze dne 12.4.2010 obsahující poučení, že se odvolatelka jako poškozená připojuje k trestnímu řízení se svým nárokem na náhradu škody.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

K otázce včasnosti přihlášky se soudní praxe ustálila na tom, že k zachování lhůty pro podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009, sp. zn. I. ÚS 2536/08).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení týkající se dlužníka bylo zahájeno na návrh dlužníka, jenž došel insolvenčnímu soudu dne 2.6.2010. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku téhož dne ve 12 hod. 20 min. Usnesením č.j. MSPH 96 INS 6098/2010-A-12 ze dne 21.7.2010 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka a stanovil lhůtu k podání přihlášek. V insolvenčním rejstříku je zveřejnil téhož dne v 11 hod. 15 min. Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl v dané věci na pátek 20.8.2010.

Nutno vyjít z toho, že koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu. Proto i zahájení insolvenčního řízení, od nějž počíná běžet lhůta pro podávání přihlášek, oznamuje insolvenční soud dle § 101 IZ pouze vyhláškou dle § 71 téhož zákona, jež spočívá ve vyvěšení oznámení na úřední desce insolvenčního soudu s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se dle § 74 odst. 1 IZ pojí i účinky doručení písemnosti. Zvlášť doručuje soud vyhlášku o zahájení řízení jen stávajícím účastníkům řízení a dle § 430 IZ známým věřitelům s obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska), a vyrozumí o ní orgány a instituce uvedené v § 102 IZ. Obdobně i rozhodnutí o úpadku, jímž je stanovena konečná lhůta pro podávání přihlášek do insolvenčního řízení, doručuje soud pouze vyhláškou (dle § 71 IZ) a zvlášť je dle § 138 IZ doručuje pouze dlužníkovi, insolvenčnímu správci, předběžnému správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení (dle úvahy soudu i věřitelům, kteří již své pohledávky přihlásili, a jsou tedy již účastníky řízení) a zahraničním věřitelům dle § 430 IZ, a vyrozumí o něm orgány a instituce uvedené v § 139 IZ.

Je tedy zřejmé, že pokud se odvolatelka (byť lze lidsky pochopit důvody, pro které se tak stalo) s řádně zveřejněnou vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení ani se zveřejněným rozhodnutím o úpadku a s ním spojenou výzvou k přihlášení pohledávek včas neseznámila, jde tato okolnost-při stávající zákonné úpravě-toliko k její tíži. Jelikož prominutí zmeškání této lhůty (i pokud by o ně věřitelka dle § 58 o.s.ř. včas požádala) není podle § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška odvolatelky podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty, nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem insolvenčního řízení a nemůže v něm být přezkoumána ani uspokojována.

V daném případě soud I. stupně nepochybil, když o přihlášce odvolatelky a o ukončení její účasti v insolvenčním řízení rozhodl podle § 185 IZ, neboť odvolatelka podala přihlášku do insolvenčního řízení opožděně, až dne 15.12.2010. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání odvolatelky důvodným a napadené usnesení podle § 219 občanského soudního řádu jako ve výroku věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 15. března 2011

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová