1 VSPH 2297/2013-A-17
KSPL 54 INS 25884/2013 1 VSPH 2297/2013-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Skalná, U Tratě 400, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. října 2013, č.j. KSPL 54 INS 25884/2013-A-10,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. října 2013, č.j. KSPL 54 INS 25884/2013-A-10, se m ě n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni uložil Jaroslavě anonymizovano (dále jen dlužnice), aby do 7 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč.

V odůvodnění svého usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že se dlužnice domáhala insolvenčním návrhem rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení. Vyšel ze zjištění, že dlužnice má splatné závazky vůči 12 věřitelům v celkové výši 275.083,-Kč, je vdaná bez vyživovací povinnosti a její pravidelný měsíční příjem tvoří starobní důchod ve výši 7.720,-Kč a částka 1.320,-Kč na základě smluv o důchodu ze dne 16.9.2013 a 9.10.2013, což umožní řešení jejího úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře. Proto rozhodl o uložení povinnosti dlužnice zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení podle § 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ) v předepsané výši tak, aby za období od zjištění úpadku do schválení oddlužení byla zajištěna úhrada očekávaných výdajů insolvenčního správce, která není kryta paušálními částkami dle splátkového kalendáře.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud vyměřenou zálohu snížil na co nejmenší částku, neboť je důchodkyní, má těžce nemocného manžela a zaplacení částky 5.000,-Kč je mimo její finanční možnosti.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Z obsahu spisu se podávají skutkové okolnosti věci, na nichž soud I. stupně vystavěl předběžný závěr o tom, že úpadek dlužnice lze řešit oddlužením plněním splátkového kalendáře s ohledem na výši jejích splatných nezajištěných závazků a její ekonomickou nabídku.

Pro posouzení důvodnosti odvolání je však dle odvolacího soudu podstatné, že s účinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem č. 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován IZ, přičemž dle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona platí, že IZ ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle § 108 odst. 1 IZ (ve znění účinném od 1.1.2014) může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 136 odst. 4 IZ (ve znění účinném od 1.1.2014) v rozhodnutí o úpadku rozhodne insolvenční soud také o žádosti dlužníka o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu (§ 316 odst. 5 a 6). V rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že lze-li bez zbytečného odkladu očekávat vydání rozhodnutí o úpadku, s nímž bude spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, nelze dlužníkovi uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení před vydáním takového rozhodnutí, ale až v takovém rozhodnutí samém, a to jen ve formě záloh.

V dané věci je odvolací soud ve shodě se soudem I. stupně v tom, že úpadek dlužnice lze řešit oddlužením. Protože však rozhodnutí o úpadku, s nímž by bylo spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, dosud vydáno nebylo, nelze dlužnici uložit-při změněné právní úpravě-povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 237 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

V Praze dne 3. ledna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková