1 VSPH 2284/2014-B-61
MSPH 98 INS 9154/2012 1 VSPH 2284/2014-B-61

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10, Kozmíkova 1103/7, o odvolání JUDr. Martina Šípa, advokáta, sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. října 2014, č.j. MSPH 98 INS 9154/2012-B-54

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze vyslovil usnesením ze dne 2.10.2014, č.j. MSPH 98 INS 9154/2012-B-54 souhlas s tím, aby insolvenční správce (dále jen správce) vydal zajištěnému věřiteli č. 2 Reticulum Power, a.s. (dále jen zajištěný věřitel) v insolvenčním řízení vedeném na majetek Václava anonymizovano (dále jen dlužník) výtěžek zpeněžení ve výši 6.156.709,74 Kč (bod I. výroku) a správci uložil provést vydání výtěžku zpeněžení do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí (bod II. výroku) a povolil mu zálohu na odměnu ve výši 148.992,38 Kč, kterou vyúčtuje v závěrečné zprávě (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že ho správce požádal (B-53) o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli. Soud I. stupně vyšel ze zjištění, že předmět zajištění byl zpeněžen za 6.852.321,-Kč, náklady s jeho zpeněžením činily 695.611,26 Kč (což je méně než 5 % výtěžku zpeněžení) a že čistý výtěžek zpeněžení určený k výplatě zajištěnému věřiteli činí 6.156.709,74 Kč. Protože shledal návrh správce věcně správným, rozhodl soud I. stupně, jak shora uvedeno.

Jen proti bodu III. výroku usnesení se odvolal JUDr. Martin Šíp, advokát (dále jen odvolatel), jenž byl na schůzi věřitelů konané dne 6.12.2013 odvolán z funkce insolvenčního správce, a požadoval, aby jej odvolací soud změnil tak, že správci povolí zálohu na odměnu jen ve výši 74.496,19 Kč včetně DPH a odvolateli povolí zálohu na odměnu ve stejné ve výši 74.496,19 Kč s tím, že její vyúčtování se provede v konečné zprávě. Argumentoval především tím, že po svém odvolání z funkce insolvenčního správce novému správci vše řádně předal a že má rovněž nárok na podíl ze zpeněžení předmětu zajištění, byť k němu došlo až po jeho odvolání z funkce správce. Měl za to, že je účastníkem insolvenčního řízení ohledně své odměny.

Odvolání není přípustné.

Podle § 11 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti týkající se činnosti jednotlivých subjektů. Podle § 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

Podle § 38 odst. 4 IZ insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opakovaně.

Odvolací soud má za to, že napadený bod III. výroku usnesení je rozhodnutím, jímž insolvenční soud naplnil svoji povinnost dohledu na probíhající insolvenční řízení ohledně čerpání prostředků na odměnu insolvenčního správce za jeho činnost. V projednávané věci soud I. stupně povolil správci zálohu na jeho odměnu ve výši 148.992,38 Kč, jejíž vyúčtování provede správce v konečné zprávě. Odvolací soud nemá pochyb, že se jedná o dohledové usnesení, v němž insolvenční soud nikterak správce, jeho účastníky (§ 14 IZ) nebo odvolatele, jenž není účastníkem insolvenčního řízení ani se ho již jinak neúčastní (§ 15 IZ), nepoškodil, nýbrž pouze korigoval zálohové čerpání prostředků podstaty správcem.

Odvolací soud proto postupoval podle § 218 písm. c) o.s.ř. odvolatelovo odvolání odmítl.

Pro úplnost je třeba dodat, že o nárocích odvolatele (jako bývalého správce) lze po 1.1.2014 rozhodnout především postupem podle § 38 odst. 5 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 24. listopadu 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová