1 VSPH 2283/2015-A-198
KSPH 35 INS 29389/2012 1 VSPH 2283/2015-A-198

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Centrum Dolní Břežany, s. r. o., se sídlem 252 41 Dolní Břežany, 5. května 78, IČO: 27251110, zastoupeného advokátkou JUDr. Michaelou Jörgensen, se sídlem Praha 1, Klimentská 1652/36, zahájené návrhem věřitelů: a) N. L. service, s. r. o., se sídlem Litvínov, Hamerská 173, IČO: 28713061, zastoupeného advokátkou Mgr. Veronikou Beerovou, se sídlem Litvínov, Masarykovo nám. 292, b) Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, zastoupeného advokátem Mgr. Jiřím Tomolou, se sídlem Praha 1, Platnéřská 4, adresa pro doručování Dentons Europe CS LLP, Praha 1, Platnéřská 4, o odvolání České spořitelny, a. s., proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 35 INS 29389/2012-A-172 ze dne 12. října 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 35 INS 29389/2012-A-172 ze dne 12. října 2015 se v bodu I. výroku p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 12. 10. 2015 v bodu I. výroku zamítl návrh věřitele b) České spořitelny, a s. na nařízení předběžného opatření, kterým by dlužníku byl ustanoven předběžný insolvenční správce, soud by nařídil osobám, které mají vůči dlužníkovi závazky, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci, bylo by uloženo předběžnému správci, aby monitoroval dlužníkův platební styk a kontroloval, zda dlužník neporušuje omezení spojená s účinky zahájeného insolvenčního řízení, byla by omezena dispoziční oprávnění dlužníka tak, že ve vztahu ke společnosti SPRÁVA, s. r. o. je osobou s dispozičními oprávněními předběžný insolvenční správce. Soud dále v bodu I. výroku zamítl předběžné opatření i v části, ve které navrhovatel navrhl pro případ, že by soud před rozhodnutím o předběžném opatření rozhodl o úpadku dlužníka, aby nařídil osobám, které mají vůči dlužníkovi závazky, že by napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci a aby dispoziční oprávnění dlužníka byla omezena tak, že ve vztahu ke společnosti SPRÁVA, s. r. o. je osobou s dispozičními oprávněními insolvenční správce. V bodu II. výroku soud uložil navrhovateli zaplatit soudní poplatek 1.000 Kč do tří dnů od právní moci usnesení na účet soudu. Rozhodnutí bylo odůvodněno.

Věřitel b) podal včas proti usnesení odvolání, ve kterém navrhl usnesení zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Své odvolání, které podle obsahu směřovalo proti bodu I. výroku usnesení, blíže odůvodnil.

Soud prvního stupně usnesením č. j. KSPH 35 INS 29389/2012-A-193 z 3. 12. 2015 mj. zjistil úpadek dlužníka a ustanovil insolvenčního správce. V usnesení nerozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal usnesení soudu prvního stupně z 18. 8. 2015 podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání věřitele b) není důvodné.

Podle § 10 insolvenčního zákona Insolvenční soud v insolvenčním řízení: a) vydává rozhodnutí, jejichž vydání zákon ukládá nebo předpokládá, b) průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dále jen "dohlédací činnost").

Podle § 11 odst. 1 insolvenčního zákona Při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

O návrhu věřitele b) na uložení předběžného opatření dle § 82 odst. 2 písm. a) a § 113 odst. 1 o. s. ř. rozhodoval soud prvního stupně před rozhodnutím o úpadku. Avšak v průběhu odvolacího řízení soud prvního stupně vydal usnesení, kterým zjistil úpadek dlužníka. Po zjištění úpadku již nelze vydat předběžné opatření (ustanovení § 82 a § 113 insolvenčního zákona umožňují insolvenčnímu soudu nařídit předběžné opatření jen v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu), nýbrž insolvenční soud může téhož účelu dosáhnout v rámci výkonu své dohlédací činnosti dle § 10 a § 11 insolvenčního zákona. Odvolací soud proto nemůže vyhovět odvolání a uložit navrhované předběžné opatření.

Vzhledem k těmto závěrům odvolací soud podle § 219 o. s. ř. bod I. výroku usnesení jako věcně správný potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. prosince 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková