1 VSPH 2277/2013-B-27
KSHK 42 INS 18963/2012 1 VSPH 2277/2013-B-27

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Kuery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenní vČci dlužník Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , bytem Hradec Králové-Nový Hradec Králové, Františka Halase 724/5, a Ladislavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Nechanice, Malé námČstí 159, o odvolání Edl a partne i, v.o.s., sídlem Hradec Králové-VČkoše, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. listopadu 2013, .j. KSHK 42 INS 18963/2012-B-15,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením ze dne 11.11.2013, .j. KSHK 42 INS 18963/2012-B-15 odvolal z funkce insolvenního správce Edl a partne i, v.o.s. (dále jen odvolatel), ustanovil novou insolvenní správkyni Mgr. Ing. Petru Hýskovou a odvolateli uložil povinnost p edat funkci správce.

Podáním ze dne 12.11.2013 (B-16) dorueným soudu I. stupnČ téhož dne, jež za odvolatele uinila jeho spolenice Mgr. Ing. Petra Hýsková (dále jen spolenice), se odvolatel vzdal práva odvolání proti napadenému usnesení.

Podáním ze dne 22.12.2013 (B-18) dorueným soudu I. stupnČ dne 25.11.2013, jež za odvolatele uinil druhý jeho spoleník Dr. oec. Michal Edl, MBA (dále jen spoleník), se odvolatel proti tomuto usnesení odvolal z d vod v nČm uvedených. Spoleník apeloval na odvolací soud, aby nep ihlížel k podání, jímž se spolenice vzdala práva odvolání proti napadenému usnesení, nebo ho považoval za neúinné s tvrzením, že zájmy spolenice jsou dle jeho mínČní v rozporu se zájmy odvolatele, a dedukoval, že spolenice je proto ze zákona vylouena z možnosti init za odvolatele jakékoliv úkony ve vztahu k napadenému usnesení. Dodal, že odvolatel má jen dva spoleníky, kte í jsou souasnČ jeho statutárním orgánem, a že jedinou oprávnČnou osobou k podání odvolání proti napadenému usnesení je proto jeho spoleník, a nikoliv jeho spolenice. Podáním ze dne 5.12.2013 (B-21) vyvracela spolenice vývody odvolatele a dovolávala se právních závČr vyjád ených v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.6.2013, .j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38.

Odvolací soud zastává názor, že spolenice odvolatele byla oprávnČna (§ 21 odst. 1 písm. a) o.s. .) init za nČho v i soudu I. stupnČ podání, jímž se odvolatel vzdal práva odvolání proti napadenému usnesení. Vnit ní spor mezi spoleníky o obchodním vedení spolenosti nelze p enášet do roviny rozhodování insolvenního soudu o tom, zda ve ejná obchodní spolenost bude i nebude vykonávat funkci insolvenního správce. T eba zd raznit, že výkon funkce insolvenního správce není podnikáním ani na nČ není právní nárok a že insolvenní soud je povinen v každém okamžiku insolvenního ízení sledovat, zda insolvenní správce (vetnČ ve ejné obchodní spolenosti) spl uje podmínky pro výkon funkce i nikoliv (srov. § 31 odst. 3 a 4 IZ).

Podle § 207 odst. 1 o.s. . vzdát se odvolání je možno jedinČ v i soudu, a to až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí.

Z uvedeného je z ejmé, že vzdání se odvolání má právní úinky, jen jestliže bylo uinČno v dobČ po vyhlášení rozhodnutí, pop . po vydání rozhodnutí, které soud I. stupnČ nevyhlašuje; okolnost, kdy bylo dorueno písemné nebo elektronické vyhotovení rozhodnutí, je z pohledu § 207 odst. 1 o.s. . bezvýznamné. Vzdání se odvolání m že být odvoláno za podmínek uvedených v § 41a odst. 4 o.s. . jen tehdy, jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozdČji souasnČ se vzdáním se odvolání. Úinným vzdáním se odvolání zaniká subjektivní legitimace k odvolání toho, kdo se tohoto oprávnČní vzdal. Kdyby p esto podal pozdČji odvolání, odvolací soud je odmítne podle § 218 písm. b) jako podané osobou k nČmu neoprávnČnou (srov. JUDr. Lubomír Drápal, JUDr. Jaroslav Bureš a kolektiv, Obanský soudní ád II., 1. vydání 2009, C.H.Beck, str. 1660).

Z insolvenního rejst íku odvolací soud ovČ il, že napadené usnesení bylo vydáno dne 11.11.2013 a v insolvenním rejst íku bylo zve ejnČno téhož dne (B-15), že se podáním ze 12.11.2013 (B-16) dorueným soudu I. stupnČ téhož dne odvolatel prost ednictvím své spolenice vzdal práva odvolání proti napadenému usnesení a že podáním ze dne 22.12.2013 (B-18) dorueným soudu I. stupnČ dne 25.11.2013 podal odvolatel prost ednictvím svého spoleníka následnČ odvolání.

Protože vzdání se práva odvolání bylo uinČno po vydání napadeného usnesení (a nebylo odvoláno) a odvolání bylo podáno až posléze, postupoval odvolací soud podle § 218 písm. b) o.s. . a podané odvolání odmítl, nebo odvolateli zanikla subjektivní legitimace k jeho podání.

Pokud jde o odvolací výhrady, odkazuje Vrchní soud v Praze odvolatele pro strunost na své usnesení ze dne 21.6.2013, .j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38, jež je ve ejnosti p ístupné na webových stránkách a v nČmž vyložil, že funkci insolvenního správce m že vykonávat ve ejná obchodní spolenost zapsaná v seznamu insolvenních správc výlunČ jen prost ednictvím svých ohlášených spoleník . Pokud v dané vČci ve ejná obchodní spolenost ukonila (na vlastní žádost) innost insolvenního správce ke dni 31.8.2013, není již zapsána v seznamu správc ani nemá ohlášeného spoleníka, jehož prost ednictvím by byla oprávnČna vykonávat funkci insolvenního správce, nebylo by možné jejímu odvolání (pokud by bylo p ípustné) stejnČ vyhovČt. V daném p ípadČ p itom nejde a ani nem že jít o kolizi zájm (§ 21 odst. 4 o.s. .) mezi spolenicí a odvolatelem, nebo ten funkci insolvenního správce s ohledem na závČry plynoucí ze shora zmínČného rozhodnutí vykonávat nem že.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 2. ledna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva