1 VSPH 2275/2013-B-36
KSUL 46 INS 9540/2010 1 VSPH 2275/2013-B-36

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné ve věci dlužnice Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Most, Nad Potokem 198, o odvolání insolvenční správkyně dlužnice Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové, sídlem Praha 10, Révová 3242/3, pobočkou Most, Bělehradská 3347/7, proti usnesení Krajského soudu v Ústí na Labem ze dne 4. prosince 2013, č.j. KSUL 46 INS 9540/2010-B-30

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. prosince 2013,

č.j. KSUL 46 INS 9540/2010-B-30 se v bodě I. výroku mění tak, že se pořádková pokuta insolvenční správkyni dlužnice Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové neukládá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem uložil insolvenční správkyni dlužnice Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové (dále jen odvolatelka) pořádkovou pokutu ve výši 1.000,-Kč splatnou do 3 dnů od právní moci usnesení (bod I. výroku) a povinnost, aby do 3 dnů předložila zprávu o uzavření účetních knih a splnění daňových povinností (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 26.8.2010 (A-8) zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením, že usnesením ze dne 12.10.2010 (B-3) schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře, že usnesením ze dne 8.1.2013 (B-21) zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, který bude projednáván jako nepatrný, a že usnesením ze dne 24.5.2013 (B-25) schválil konečnou zprávu a odvolatelce uložil, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho právní moci, předložila zprávu o uzavření účetních knih a splnění daňových povinností. Protože odvolatelka v určené lhůtě zprávu nepředložila, vyzval ji soud I. stupně usnesením ze dne 9.10.2013 (B-29), aby tak učinila v dodatečné lhůtě 10 dnů. Poněvadž odvolatelka ani na tuto výzvu nereagovala, uložil jí soud I. stupně pořádkovou pokutu podle § 81 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) na spodní hranici zákonného rozpětí.

Jen proti bodu I. výroku usnesení podala odvolatelka v zákonem stanovené lhůtě odvolání a navrhovala, aby ho odvolací soud zrušil. Namítala především to, že dlužnice co by fyzická osoba nevedla účetnictví a nevznikly jí ani žádné daňové povinnosti. Proto nemohla podat zprávu o úkonu, který nemohla splnit. K tomu z opatrnosti připojila zprávu, v níž konstatuje skutečnosti uvedené v rámci odvolání .

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 81 odst. 2 IZ může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato spočívá smysl uložení pořádkové pokuty ve výchovném působení na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a § 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu dohlédací činnosti dle § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce podle § 32 IZ. Výše uložené pokuty přitom musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Odvolací soud ze spisu ověřil správnost skutkových zjištění soudu I. stupně, že odvolatelka nesplnila povinnost uloženou jí usnesením ze dne 24.5.2013 (B-25), jímž byla schválena konečná zpráva a kterým byl současně zrušen konkurs vedený na majetek dlužnice z důvodu absence majetku, jenž by postačoval pro uspokojení jejích věřitelů, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho právní moci, předložila zprávu o uzavření účetních knih a splnění daňových povinností, a že odvolatelka nesplnila tuto povinnost ani v další 10 denní lhůtě určené jí usnesením ze dne 9.10.2013 (B-29).

Pro rozhodnutí o odvolání je však podstatné, že odvolatelka uloženou povinnost dodatečně splnila podáním ze dne 10.12.2013 (B-31).

Z výše uvedených zjištění je zřejmé, že pořádková pokuta tak splnila svůj donucovací účel, když odvolatelka již vykonala, co dříve zanedbala. S ohledem na to, že se jednalo o ojedinělé pochybení odvolatelky, a na to, že v insolvenčním řízení, jež již bylo pravomocně skončeno, jen zbývá zprostit odvolatelku funkce insolvenční správkyně, nemohlo v důsledku její nečinnosti dojít ke ztížení dalšího postupu v insolvenčním řízení či k jakýmkoliv průtahům ke škodě jeho účastníků.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a usnesení v napadeném bodě I. výroku změnil tak, že se pořádková pokuta odvolatelce neukládá.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 237 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

V Praze dne 7. ledna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová