1 VSPH 2267/2013-P7-7
KSUL 71 INS 6093/2013 1 VSPH 2267/2013-P7-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenním ízení dlužnice: Aneta Houšková, nar. 14. zá í 1983, bytem Vroutek, Kryrská 25, adresa pro doruování: Strojetice-BČsno 79, o odvolání vČ itele . 7 ESSOX, s.r.o., IýO 26764652, sídlem v ýeských BudČjovicích, Senovážné nám. 231/7, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 71 INS 6093/2013-P7-2 ze dne 29. listopadu 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 71 INS 6093/2013-P7-2 ze dne 29. listopadu 2013 se m Č n í tak, že se p ihláška pohledávky ESSOX, s.r.o. neodmítá a jeho úast v insolvenním ízení neukonuje.

Od vodnČní:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením odmítl p ihlášku pohledávky ESSOX, s.r.o. (dále jen odvolatel) a rozhodl o tom, že právní mocí usnesení jeho úast v insolvenním ízení koní.

V od vodnČní rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 16.7.2013 (A-11) soud zjistil úpadek dlužnice a vČ itele vyzval k p ihlašování pohledávek ve lh tČ 30 dn ode dne zve ejnČní rozhodnutí o úpadku. Usnesení bylo v insolvenním rejst íku zve ejnČno dne 16.7.2013, p ihlašovací lh ta uplynula dne 16.8.2013, p iemž pohledávka odvolatele byla soudu doruena až dne 2.9.2013, k poštovní p epravČ byla p ihláška pohledávky podána dne 30.8.2013. Proto soud p ihlášku pohledávky podle § 185 IZ jako opoždČnou odmítl.

Proti tomuto usnesení se vČ itel vas odvolal a namítal, že lh ta k podání p ihlášky mu marnČ neuplynula, když v insolvenním rejst íku byla dlužnice oznaena toliko jménem, p íjmením a datem narození, ale nikoli rodným íslem. Dále odkázal na usnesení Vrchního soudu v Praze .j. 2 VSPH 1013/2010-P8-7 ze dne 19.1.2011. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Podle § 173 odst. 1 insolvenního zákona podávají vČ itelé p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují.

Podle § 185 insolvenního zákona nastala-li v pr bČhu insolvenního ízení skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Dále považoval odvolací soud za nutné uvést, že koncepce insolvenního zákona je založena na informovanosti úastník a dalších osob o pr bČhu insolvenního ízení prost ednictvím insolvenního rejst íku. Rejst ík je podle § 419 odst. 1 insolvenního zákona informaním systémem ve ejné správy ve ejnČ p ístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenním spisu. Jeho správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti je jako souást tohoto informaního systému ve ejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR p izp sobené pro automatickou strojovou komunikaci. Podle bodu 1. podmínek této služby je urena pro subjekty, které pot ebují automatické zpracování informací, zpoátku p edevším pro banky. SouasnČ se v podmínkách uvádí, že služba p edpokládá vytvo ení vlastních kopií databází na stranČ uživatel . Jako p íklad typické akce se v bodu 1.5.1. podmínek uvádí druhá akce, která nese informace o dlužníkovi.

Podmínky služby provozované v rámci informaního systému ve ejné správy vycházejí z údaj , které se povinnČ zapisují do insolvenního rejst íku, jmenovitČ do seznamu dlužník (§ 420 insolvenního zákona). Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužník jeho jméno, p íjmení, rodné íslo, a nemá-li rodné íslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního p edpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužník i její sídlo; je-li dlužník podnikatelem zapisuje se též dodatek odlišující jeho firmu, používá-li jej p i svém podnikání, a identifikaní íslo. Jinými slovy, insolvenní soud je povinen zapsat do seznamu dlužník veškeré údaje, jež se v nČm zve ej ují podle § 420 odst. 1 až 3 insolvenního zákona, jakmile nastanou úinky spojené se zahájením insolvenního ízení, nejpozdČji však do 7 dn po tomto okamžiku (§ 420 odst. 4 insolvenního zákona), i když se z obsahu insolvenního návrhu nepodávají; v takovém p ípadČ je insolvenní soud vyhledá v p íslušných informaních registrech. VČ itelé, kte í zpracovávají data svých klient v automatizovaných systémech, tak mohou porovnáváním údaj ve svých klientských databázích s údaji v systému ISIR pravidelnČ zjiš ovat, zda ohlednČ klienta bylo zahájeno insolvenní ízení, a posléze sledovat jeho pr bČh.

Z obsahu spisu plyne, že dlužnice podala insolvenní návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení na p edepsaném formulá i, v nČmž v položce 1 uvedla požadované osobní údaje nezbytné pro identifikaci vetnČ rodného ísla. Z insolvenního rejst íku odvolací soud ovČ il, že rodné íslo v nČm je již zapsáno. Tento údaj mČl soud prvního stupnČ zve ejnit v insolvenním rejst íku nejpozdČji do 7 dn od zahájení insolvenního ízení. V rozporu s tím však insolvenní soud rodné íslo dlužnice do systému ISIR v dobČ minimálnČ do 11.12.2013 nezapsal, jak plyne z výstupu ze systému ISIR p edloženého spolu s odvoláním, akoliv lh ta pro p ihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku mČla skonit dne 16.8.2013. Do uplynutí této lh ty však nebylo možné vyhledat dlužnici podle rodného ísla porovnáním klientské databáze odvolatele s údaji v systému ISIR.

Protože odvolatel nemá v dané vČci postavení osoby, jíž se doruuje zvláš , je zcela odkázán na informace zve ejnČné v insolvenním rejst íku. Pak ovšem platí, že mu lh ta k podání p ihlášky pohledávky pone bČžet jedinČ za p edpokladu, že informace o dlužnici byla v systému ISIR ádnČ zve ejnČna tak, aby mohla být odvolatelem zjištČna prost ednictvím automatického vyhledávání, jež je-jak vysvČtleno výše-ve smyslu § 420 odst. 1 insolvenního zákona souástí informaního systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti. Protože podle p ílohy k odvolání odvolatele nebyl v ISIRu k 11.12.2013 zapsán údaj o rodném ísle dlužnice a odvolatel podal p ihlášku pohledávky k poštovní p epravČ dne 30.8.2013, nelze mít p ihlášku pohledávky za opoždČnou.

Odvolací soud ze shora uvedených d vod podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 obanského soudního ádu zmČnil napadené usnesení tak, jak shora uvedeno.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 17. ledna 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva