1 VSPH 2264/2013-A-16
MSPH 77 INS 24918/2013 1 VSPH 2264/2013-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: PAŘÍZEK-VÝFUKY, s.r.o., IČO 26690047, sídlem Praha 9, Ocelkova 643/20, o odvolání Bytového družstva Braník-Podolí, IČO 25099116, sídlem Praha 4, Dvorecká 28/789, zast. Mgr. Petrou Gerlichovou, advokátkou, se sídlem Praha 2, Španělská 742/6, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 24918/2013-A-11 ze dne 2. prosince 2013,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zjistil úpadek dlužníka a na majetek dlužníka prohlásil konkurs (bod III. výroku), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Petra Konečného (bod II. výroku), vyzval věřitele k přihlašování pohledávek a dlužníky dlužníka vyzval k plnění k rukám insolvenčního správce (bod IV. výroku), věřitele vyzval ke sdělení práv váznoucích na majetku dlužníka (bod V. výroku), nařídil konání přezkumného jednání a schůze věřitelů na 20.2.2014 (body VI. a VII. výroku), dlužníkovi uložil povinnost sestavit seznam majetku a závazků (bod VIII. výroku), insolvenčnímu správci uložil sestavit seznam přihlášených pohledávek (bod IX. výroku), rozhodl o zveřejňování rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod X. výroku) a že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají dnem 2.12.2013 (bod XI. výroku). Své rozhodnutí soud neodůvodnil.

Proti tomuto usnesení se odvolal věřitel Bytové družstvo Braník-Podolí. Namítal, že nebyly splněny podmínky pro rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu, že majetek dlužníka převyšuje výši jeho závazků, dlužník není ani v platební neschopnosti. Jediným důvodem pro podání insolvenčního návrhu bylo zkrácení věřitele, kterému byla pravomocně přiznána pohledávka ve výši 191.313,27 Kč a pohledávka 37.660,-Kč na náhradě nákladů řízení. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda je proti napadenému usnesení odvolání přípustné, dospěl k závěru, že nikoliv.

Podle § 141 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) platí, že proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu věřitele se může odvolat pouze dlužník; odvoláním však lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání překážka stanovená v tomto zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Proti rozhodnutí o úpadku je zásadně možno podat odvolání pouze v případě, kdy k tomuto rozhodnutí dojde na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem. V případě návrhu podaného dlužníkem není odvolání dle citovaného § 141 odst. 1 IZ přípustné.

Protože v posuzované věci podal insolvenční návrh dlužník, jemuž bylo napadeným usnesením vyhověno, nelze za stávající úpravy proti takovému rozhodnutí odvoláním brojit, a proto odvolací soud odvolání věřitele podle § 218 c) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 13. ledna 2014

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová