1 VSPH 226/2016-A-11
KSUL 71 INS 32524/2015 1 VSPH 226/2016-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Jaroslav Kříž, nar. 15. května 1970, IČO: 63427389, bytem Most, SNP 2608/50, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 32524/2015-A-6 ze dne 11. ledna 2016

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 71 INS 32524/2015-A-6 ze dne 11. ledna 2016 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 31.12.2015 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka. Dlužník je OSVČ, jeho závazky činily celkem 658.234,-Kč, jeho majetek byl tvořen běžným vybavením domácnosti, kanceláře a mobilním telefonem a měl hodnotu asi 13.000,-Kč

Soud dospěl k závěru, že majetková situace dlužníka neumožňuje řešit jeho úpadek jinak než konkursem, protože dlužník nepodal návrh na povolení oddlužení ani se nedomáhal reorganizace.

Soud vyložil účel zálohy, konstatoval nejistotu ohledně výtěžku zpeněžení majetku dlužníka a uložil mu povinnost zaplatit zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že je drobný živnostník, žádal o snížení zálohy nebo o možnost hradit zálohu ve splátkách a že v době vzniku jeho dluhů insolvenční řízení neexistovalo. Dále namítal svoji nemajetnost.

Vrchní soudu v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá

žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odst. 2).

Z obsahu insolvenčního návrhu ze dne 20.12.2015 odvolací soud zjistil, že závazky dlužníka činily celkem 658.234,-Kč, dlužník je drobným živnostníkem, do září 2015 byl veden na úřadu práce. Majetek dlužníka byl tvořen jen běžným vybavením domácnosti, kancelářským nábytkem, počítačovým vybavením z roku 2008 a mobilním telefonem z roku 2015, vše v hodnotě asi 13.000,-Kč. Dlužník tvrdil, že je v úpadku ve formě platební neschopnosti i předlužení. Proto navrhoval, aby byl zjištěn jeho úpadek.

V daném případě přichází v úvahu řešení úpadku dlužníka pouze konkursem, řešení úpadku oddlužením či reorganizaci ostatně dlužník ani nenavrhoval. V konkursu činí odměna insolvenčního správce vždy minimálně 45.000,-Kč (§ 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb.) a v souladu s § 2a uvedené vyhlášky náleží insolvenčnímu správci odměna 1.000,-Kč za každou přezkoumanou přihlášku. Dále se insolvenčnímu správci též nahrazují jeho hotové výdaje (§ 7 vyhlášky). Vzhledem k tomu, že dlužník nedisponuje dostatečnými likvidními prostředky ani zpeněžitelným majetkem (vlastní jen běžné vybavení domácnosti a kanceláře), z nichž by bylo možno náklady insolvenčního správce hradit, je uložení povinnosti zaplatit zálohu v uvedené výši 45.000,-Kč namístě.

Nelze vyhovět ani žádosti dlužníka o úhradu zálohy ve splátkách, protože zálohu je třeba složit jednorázově tak, aby měl insolvenční správce zajištěny materiální předpoklady činnost v pro insolvenčním řízení.

Z uvedeného vyplývá, že soud I. stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, a odvolací soud proto jeho rozhodnutí podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 9. února 2016

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková