1 VSPH 226/2011-A-24
KSPL 54 INS 8443/2010 1 VSPH 226/2011-A-24

Usnesení Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka Josefa Kavura, nar. 9. července 1986, bytem Habartov, 1. máje 26/3, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 8443/2010-A-17 ze dne 12. ledna 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 8443/2010-A-17 ze dne 12. ledna 2011 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužníka. V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením soudu č.j. KSPL 54 INS 8443/2010-A-7 ze dne 16.9.2010 byl dlužník vyzván k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, které bylo k odvolání dlužníka změněno usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 1054/2010-A-14 ze dne 15.11.2010 tak, že se dlužníku ukládá uhradit do 7 dnů ode dne právní moci usnesení zálohu ve výši 45.000,-Kč. Ve stanovené lhůtě dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení v předepsané výši neuhradil. Proto soud s ohledem na § 108 odst. 3 IZ řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že požadovanou částku 45.000,-Kč nemá, že do insolvenčního řízení vstoupil z důvodu své neschopnosti splácet poplatky věřitelům z důvodu nízkého příjmu, když z příjmu asi 8.500,-Kč není schopen požadovanou částku uhradit. V doplnění odvolání zaslal pracovní smlouvu z 1.10.2010 a mzdový výměr.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 108 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň části nároků insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že původně stanovená povinnost hradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč byla k odvolání dlužníka snížena na 45.000,-Kč s ohledem na to, že pravděpodobným způsobem řešení úpadku dlužníka bude nepatrný konkurs.

Jestliže není ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastaví, anebo je nezastaví a event. přikročí k vymáhání vyměřené zálohy. V daném případě měl soud I. stupně zjevně za to, že pro pokračování insolvenčního řízení nemá-v důsledku nezaplacení zálohy na jeho náklady-vytvořeny podmínky, a proto je zastavil, přičemž dlužník byl o této možnosti v usnesení ze dne 16.9.2010 poučen.

Odvolací soud z výše uvedených důvodů nemůže přihlédnout k odvolacím námitkám dlužníka s ohledem na skutečnost, že pro průběh insolvenčního řízení je třeba vytvořit materiální předpoklady, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby náklady insolvenčního řízení dlužníka nesl stát.

Jestliže soud I. stupně za této situace řízení o insolvenčním návrhu odvolatele zastavil, pak rozhodl správně a odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 18. března 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová