1 VSPH 225/2011-A-66
MSPH 91 INS 1628/2010 1 VSPH 225/2011-A-66

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka: Jan Řeřicha, nar. 19. června 1955, bytem v Praze 2, Polská 17, zast. Vladimírem Jablonským, advokátem se sídlem v Praze 1, 28. října 1001/3, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 91 INS 1628/2010-A-55 ze dne 31. ledna 2011,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením zamítl návrh dlužníka na vydání předběžného opatření, kterým se ruší účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací zjistil, že usnesením č.j. MSPH 91 INS 1628/2010-A-58 ze dne 8.2.2011 byl zjištěn dlužníkův úpadek. Za tohoto stavu věci se odvolání dlužníka stalo bezpředmětným, neboť došlo v podstatě k odklizení napadeného usnesení o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření. Proto odvolací soud postupem podle § 218 písm. c) o.s.ř. odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 15. března 2011

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová