1 VSPH 2245/2013-A-12
KSPL 52 INS 22861/2013 1 VSPH 2245/2013-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a ze soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné ve vČci dlužníka: Karel Nevee al, nar. 25. prosince 1977, IýO 74737902, bytem ýejkovice, Na PadČlkách 508, adresa pro doruování: Plze , Zá ijová 2014, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 52 INS 22861/2013-A-7 ze dne 15. íjna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 52 INS 22861/2013-A-7 ze dne 15. íjna 2013 se m Č n í tak, že se dlužníkovi ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 30.000,-K ve lh tČ 15 dn ode dne právní moci tohoto usnesení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením uložil dlužníkovi povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 45.000,-K ve lh tČ 7 dn ode dne právní moci rozhodnutí.

V od vodnČní usnesení soud zejména odkázal na § 108 IZ, zjistil, že dlužník je zcela nemajetný, má závazky v i 23 vČ itel m ve výši 1.050.000,-K a dovozoval, že insolvenní ízení bude z ejmČ s ohledem na absenci majetku skoneno bez zpenČžení majetku. Proto soud uložil dlužníkovi povinnost uhradit shora uvedenou zálohu.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a namítal, že ke složení zálohy nemá finanní prost edky, protože je v souasné dobČ zcela bez p íjm . Proto žádal o prominutí povinnosti uhradit zálohu.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Pro posouzení d vodnosti odvolání je však dle odvolacího soudu podstatné, že s úinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem . 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován IZ, p iemž dle l. II. p echodných ustanovení tohoto zákona platí, že IZ ve znČní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, právní úinky úkon , které v insolvenním ízení nastaly p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, z stávají zachovány.

Podle § 108 odst. 1 IZ insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li z ejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli-zamČstnanci dlužníka, jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenní soud dlužníku, o jehož insolvenním návrhu m že rozhodnout bez zbyteného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy m že insolvenní soud urit až do ástky 50.000,-K. Je-li insolvenních navrhovatel více, jsou povinni zaplatit zálohu spolenČ a nerozdílnČ (odst. 2).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 19.8.2013 byl soudu I. stupnČ doruen insolvenní návrh dlužníka spojený s návrhem na prohlášení konkursu. Dlužník má podle insolvenního návrhu a jeho p íloh 23 vČ itel s pohledávkami v celkové výši p es 1 mil. K, nemá žádný majetek, neuvedl žádný aktuální p íjem.

Soud I. stupnČ správnČ vycházel z toho, že dosavadní výsledky ízení nenasvČdují tomu, že dlužník vlastní majetek, jehož zpenČžením by mohly být získány finanní prost edky postaující k úhradČ náklad insolvenního ízení, nicménČ odvolací soud pokládá za vhodné korigovat závČr, že v p ípadČ ešení úpadku konkursem odmČna insolvenního správce iní vždy nejménČ 45.000,-K.

V konkursu p edstavují náklady insolvenního ízení skutenČ mimo jiné i hotové výdaje a odmČna insolvenního správce, která dosahuje dle vyhlášky . 313/2007Sb. nejménČ 45 tisíc K, p iemž ale v p ípadČ, že by výtČžku p ipadajícího na zajištČného vČ itele anebo ureného k rozdČlení mezi nezajištČné vČ itele v konkursu dosaženo žádného nebylo, urí se odmČna insolvenního správce podle ustanovení § 5 cit. vyhlášky, a to podle kritérií v nČm stanovených, tj. zpravidla v nižší výši (blíže k tomu viz nap . usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.10.2010, sp.zn. MSPH 59 INS 8470/2009, 3 VSPH 317/2010-B, ze dne 5.10.2009, sp.zn. MSPH 91 INS 1160/2009, 2 VSPH 551/2009-B, ze dne 26.8.2010, .j. MSPH 99 INS 5341/2009, 3 VSPH 542/2010-B-15 nebo usnesení Nejvyššího soudu ýR ze dne 30.9.2010, sp.zn. MSPH 59 INS 3/2010, 29 NSýR 31/2010-B).

Soud I. stupnČ tedy postupoval správnČ, když dlužníku povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení uložil, nicménČ s ohledem na okolnosti vČci se odvolacímu soudu nejeví nezbytným požadovat po nČm zaplacení zálohy ve výši 45.000,-K, nebo lze d vodnČ p edpokládat, že ke zpenČžování dlužníkova majetku nemusí dojít a že náklady správce zjevnČ mohou být i nižší, tedy stanovené dle § 5 citované vyhlášky, proto odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . napadené usnesení zmČnil, jak uvedeno výše.

Nutno dodat, že záloha na náklady insolvenního ízení uložená podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s. . ani v zákonu o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani p imČ enČ použít. To platí jak pro postup soudu p i ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro p ípad požadavku na osvobození od placení zálohy.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 17. ledna 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva