1 VSPH 2244/2013-P19-9
MSPH 99 INS 4053/2013 1 VSPH 2244/2013-P19-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenním ízení dlužníka: STENG, spol. s r.o., IýO 49686291, sídlem Praha 9, Podnikatelská 539, o odvolání vČ itele . 19: ALFASERVICE, s.r.o., IýO 27438384, sídlem ChýnČ, Lomená 215, proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 99 INS 4053/2013-P19-2 ze dne 21. listopadu 2013,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 99 INS 4053/2013-P19-2 ze dne 21. listopadu 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodČ I. výroku odmítl p ihlášku pohledávky vČ itele ALFASERVICE, s.r.o. (dále jen vČ itel ) a v bodČ II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí úast vČ itele v insolvenním ízení koní.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 29.3.2013 (A-18) byl zjištČn úpadek dlužníka a vČ itelé byli vyzváni k p ihlašování pohledávek ve lh tČ 30 dn ode dne rozhodnutí o úpadku. Usnesení o úpadku bylo zve ejnČno v insolvenním rejst íku dne 29.3.2013, lh ta k p ihlašování pohledávek uplynula dne 30.4.2013, vČ itel p ihlásil svoji pohledávku do ízení dne 20.11.2013, tedy opoždČnČ. Proto soud I. stupnČ p ihlášku pohledávky podle § 185 IZ jako opoždČnou odmítl.

Proti tomuto usnesení se vČ itel vas odvolal a namítal, že o insolvenním ízení nevČdČl, že vČc byla témČ rok ešena u Obvodního soudu pro Prahu 9 a o prohlášení konkursu na majetek dlužníka byl informován až zrušením soudního jednání dne 6.11.2013. Pochybení spat oval v jednání Obvodního soud pro Prahu 9, který na ídil jednání po p l roce trvání sporu, p estože byl dlužník v insolvenním ízení. O pohledávce musel mít informace insolvenní správce, protože faktura za služby byla dlužníkem p ijata a zásti uhrazena.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m: Podle § 173 odst. 1 IZ vČ itelé podávají p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu od zahájení insolvenního ízení až do uplynutí lh ty stanovené rozhodnutím o úpadku. K p ihláškám, které jsou podány pozdČji, insolvenní soud nep ihlíží a takto uplatnČné pohledávky se v insolvenním ízení neuspokojují. VČ itelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy zp sobené trestným inem nebo na vydání bezd vodného obohacení získaného trestným inem podávají p ihlášky pohledávek u insolvenního soudu kdykoli v pr bČhu insolvenního ízení, pokud v trestním ízení o tomto trestném inu byl zajištČn majetek v majetkové podstatČ dlužníka a p ihláška pohledávky byla podána v dobČ, kdy zajištČní podle trestního ádu trvá. P ihlašují se i pohledávky, které již byly uplatnČny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné vetnČ tČch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí (odst. 2). P ihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky vČ itel vázané na splnČní rozvazovací podmínky se považují v insolvenním ízení za nepodmínČné, dokud rozvazovací podmínka není splnČna. Na pohledávky vČ itel vázané na splnČní odkládací podmínky nemá zahájení insolvenního ízení vliv (odst. 3). P ihláška pohledávky má pro bČh lh ty k promlení nebo pro zánik práva stejné úinky jako žaloba nebo jiné uplatnČní práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvennímu soudu. P ihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenního soudu, postoupí tento soud neprodlenČ soudu insolvennímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; úinky spojené s podáním takové p ihlášky nastávají dnem, kdy p ihláška dojde insolvennímu soudu (odst. 4).

Podle § 185 IZ jestliže v pr bČhu insolvenního ízení nastala skutenost, na základČ které se podle tohoto zákona k p ihlášce pohledávky nebo k p ihlášené pohledávce nep ihlíží, insolvenní soud odmítne p ihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání p ípustné a které se doruuje zvláš p ihlášenému vČ iteli, dlužníku a insolvennímu správci; odvolání proti nČmu m že podat jen p ihlášený vČ itel. Právní mocí takového rozhodnutí úast tohoto vČ itele v insolvenním ízení koní; o tom insolvenní soud p ihlášeného vČ itele uvČdomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu usnesení ze dne 29.3.2013 (A-18), které bylo v insolvenním rejst íku zve ejnČno téhož dne, plyne, že vČ itelé byli vyzváni k p ihlašování pohledávek ve lh tČ 30 dn ode dne zve ejnČní rozhodnutí o úpadku a byli poueni, že k opoždČným p ihláškám soud nep ihlíží.

VČ itel podal p ihlášku pohledávky ve výši 22.858,-K u soudu I. stupnČ osobnČ až 20.11.2013, tedy zjevnČ po uplynutí p ihlašovací lh ty.

K zachování lh ty k podání p ihlášek stanovené insolvenním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136 IZ) postaí, je-li p ihláška posledního dne lh ty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doruit (§ 57 odst. 3 o.s. .). Nejde-li o známé vČ itele dlužníka, kte í mají své obvyklé místo pobytu, bydlištČ nebo sídlo v nČkterém z lenských stát Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 IZ), nedoruuje insolvenní soud známým vČ itel m dlužníka zvláš (jinak než vyhláškou podle § 71 IZ) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenního ízení, ani rozhodnutí o úpadku.

Skutenost, že je o pohledávce vedeno ízení u obecného soudu, nebrání tomu, aby bylo zahájeno insolvenní ízení. Povinnost p ihlásit (vas) do insolvenního ízení pohledávku za dlužníkem stíhá vČ itele bez ohledu na to, zda pohledávka je nesporná, zda byla uplatnČna u soudu a zda jde o pohledávku vykonatelnou (blíže k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.10.2012, sp.zn. 29 NSýR 63/2012).

Ze shora uvedených d vod odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s. . jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 28. ledna 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva