1 VSPH 2233/2013-B-35
KSPL 54 INS 13238/2011 1 VSPH 2233/2013-B-35

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň, Mohylová 94, zast. JUDr. Hanou Jirouškovou, advokátkou, sídlem Plzeň, Slovanská alej 24, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. září 2013, č.j. KSPL 54 INS 13238/2011-B-26 ve znění usnesení ze dne 21. listopadu 2013, č.j. KSPL 54 INS 13238/2011-B-31,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením ze dne 3.9.2013 (B-26) insolvenční soud změnil své původní usnesení ze dne 26.4.2012 (B-10), jímž schválil oddlužení manželů Romana Krále (dále též dlužník) a Jany anonymizovano (dále též dlužnice) plněním splátkového kalendáře, a to tak, že jeho bod I. výroku nově zní: Soud schvaluje oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku napadeného usnesení), jeho bod II. výroku v prvém odstavci nově zní: Soud ukládá dlužníku, aby po dobu následujících pěti let od první splátky nebo do úplného zaplacení všech pohledávek platil prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce pravidelně měsíčně, nejpozději k poslednímu dni v kalendářním měsíci, ze všech svých příjmů uvedených ve výroku IV., které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z těchto příjmů mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, přičemž z takto určené částky pak insolvenční správce nejprve vyplatí zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce v přiznané výši ve výroku III. usnesení a dále pak další pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (v okamžiku vydání tohoto rozhodnutí je tvoří výživné na jedno nezl. dítě); po jejich plném uspokojení zůstatek rozvrhne v daném poměru mezi nezajištěné věřitele, jejichž nepodmíněné pohledávky či jejich části byly zjištěny, a zbývající část připadající na nezajištěné věřitele, jejichž nepodmíněné pohledávky či jejich části nebyly zjištěny, deponuje na svém účtu. (bod II. výroku napadeného usnesení), jeho bod III. výroku nově zní: Soud přiznává měsíčně insolvenčnímu správci dlužníka zálohu na odměnu ve výši 750,-Kč + DPH dle platných předpisů (je-li insolvenční správce plátcem této daně) a na náhradu hotových výdajů ve výši 150,-Kč + DPH dle platných předpisů (je-li insolvenční správce plátcem této daně). (bod III. výroku napadeného usnesení), jeho bod IV. výroku nově zní: Plátcům všech příjmů dlužníka (v okamžiku vydání tohoto rozhodnutí je jím u dlužníka a) Úřad práce ČR-krajská pobočka v Plzni, státní sociální podpora, Klatovská třída 2848/200e, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 320 71 Plzeň 1, b) 4. Základní škola Plzeň, anonymizovano 12, příspěvková organizace, IČ 49777530, se sídlem anonymizovano 12, 323 00 Plzeň) se přikazuje ode dne doručení tohoto usnesení, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci, provádět stanovené měsíční srážky podle platných právních předpisů a tyto vyplácet insolvenčnímu správci. Dlužník je povinen ode dne doručení tohoto usnesení, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dosud není v právní moci, jím vyplacené další příjmy tyto dále vyplácet insolvenčnímu správci. (bod IV. výroku napadeného usnesení), jeho bod V. výroku bod 3. nově zní: Každé 3 měsíce podával insolvenčnímu soudu pravidelné zprávy o stavu insolvenčního řízení, zejména pak se výslovně vyjádřil k možnosti další realizace oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře; zjistí-li, že je tato z jakéhokoli důvodu ohrožena, je povinen podávat zprávy každý měsíc. Lhůta k podání první zprávy se stanoví na 3 měsíce ode dne vydání splátkového kalendáře. Samostatně a ve vzájemných souvislostech se zprávami o stavu insolvenčního řízení podával informace o průběhu insolvenčního řízení bývalého manžela dlužníka včetně celkového dosaženého plnění oběma dlužníky (bývalými manžely). (bod V. výroku napadeného usnesení), jeho bod VII. výroku nově zní: Insolvenčním správcem dlužníka je: Mgr. František Bureš, Náměstí Republiky 2, 301 00 Plzeň. (bod VI. výroku napadeného usnesení).

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že usnesením ze dne 10.11.2011 (A-16) zjistil úpadek dlužnice a ustanovil jí insolvenčního správce, že usnesením ze dne 26.1.2012 (B-1) povolil řešení jejího úpadku oddlužením, že usnesením ze dne 28.3.2012 (B-7) spojil insolvenční řízení dlužnice ke společnému řízení s insolvenčním řízením jejího manžela a že usnesením ze dne 16.4.2013 (B-25) rozhodl soud o vyloučení věci bývalého manžela dlužnice k samostatnému řízení, neboť se dlužníci rozvedli. Z toho dovodil potřebu změnit původní usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníků, a proto je napadeným usnesením změnil. K tomu dodal, že napadeným usnesením se nijak nemění poměr pohledávek nezajištěných věřitelů uvedených v bodě II. výroku původního usnesení, neboť tyto vznikly za trvání manželství dlužníků a staly se závazky ze společného jmění manželů.

Usnesení ze dne 3.9.2013 (č.d. B-26) napadla dlužnice odvoláním. Soudu I. stupně vytýkala, že nezměnil poměr uspokojování nezajištěných pohledávek, neboť většina z nich nevznikla za trvání manželství, ale ještě přede dnem jeho vzniku, a uvedla jednotlivé věřitele, s nimiž před uzavřením manželství měla sama závazkové vztahy, a věřitele, s nimiž měl závazkové vztahy jen její bývalý manžel. Proto měla za to, že též jednotlivé závazky měly být rozděleny mezi dlužníky. Soud I. stupně upozornila na chybu v počtu nezletilých dětí a požadovala zrušení napadeného usnesení, event. jeho změnu v rozsahu bodu II. výroku.

Opravným usnesením ze dne 21.11.2013 (B-31) soud I. stupně odstranil chybu v počtu nezletilých dětí obsaženou v bodě II. výroku v prvním odstavci napadeného usnesení (vypustil z něho slova v okamžiku vydání tohoto rozhodnutí je tvoří výživné na jedno nezl. dítě ).

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda dlužnice je oprávněna podat proti uvedenému usnesení odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení§ 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

S ohledem na to, že zákon nepřiznává dlužníkovi legitimaci k podání odvolání proti usnesení o změně splátkového kalendáře, postupoval odvolací soud podle § 218 písm. a) o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl. Na věci nic nemění soudem I. stupně nesprávně podané poučení o přípustnosti odvolání proti napadenému usnesení.

Pokud jde o soudem I. stupně provedené změny v obsahu původního usnesení ze dne 26.4.2012 (B-10), jímž schválil oddlužení dlužníků-manželů Romana Krále a Jany anonymizovano , kteří se následně rozvedli, konstatuje odvolací soud, že pro shora citované formulační změny schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře nebyl žádný důvod, neboť rozvod manželství dlužníků nemůže mít zásadně žádný dopad do jejich majetkových poměrů ani do postavení jejich věřitelů. Jinak řečeno, rozvodem manželství dlužníků nemůže být žádný z jejich nezajištěných věřitelů uvedený ve dříve schváleném splátkovém kalendáři jakýmkoliv způsobem dotčen. Ostatně rozvod manželství nemůže být důvodem pro rozdělení insolvenčního řízení vedeného společně ohledně obou dlužníků do dvou samostatných (na sobě nezávislých) insolvenčních řízení ani pro jakékoliv dělení nebo vyčleňování jejich závazků vůči nezajištěným věřitelům (srov. § 150 odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. února 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová